Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću

Acronym: MONPERES

Competition title: Istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 998,300.00

Funded amount: HRK 998,300.00

Contract No: IP-2016-06-7458

Start date: 2017/03/01

End date: 2021/02/28

Web: https://monperes.site123.me/

Abstract

Pojava rezistentnosti štetnika poznata je od vremena od kada se koristi kemijska metoda zaštite bilja. Proizvodnju najvažnijih ratarskih (kukuruz i krumpir) i voćarskih (jabuka) kultura u Hrvatskoj ugrožavaju brojni štetnici, među kojima su najvažniji kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) (WCR), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata Say) (CPB) i jabukov savijač (Cydia pomonella L.) (CM). Sve navedene vrste razvile su rezistentnost na insekticide ili na strategije suzbijanja. Iz tog razloga nužno je razviti učinkovite programe praćenja rezistentnosti, koji omogućuju rano otkrivanje rezistentnosti te razvoj i pravovremenu implementaciju strategija upravljanja rezistentnošću (engl. insect resistance management (IRM)). Ove strategije mogu osigurati dugoročnu učinkovitost sredstava za zaštitu bilja u suzbijanju štetnika. Iako postoje preliminarni podaci o razvijenoj rezistentnosti nekolicine važnih štetnika, sustavno praćenje rezistentnosti štetnika u Hrvatskoj ne postoji. Za dokazivanje rezistentnosti uobičajeno se koriste metode koje imaju određene prednosti, ali i nedostatke, To su biotest, biokemijski ili molekularni testovi. Stoga se kao nužnost nameće potreba za vjerodostojnim metodama određivanja osjetljivosti štetnika. Nove spoznaje u tehnikama geometrijske morfometrije (tj. analize oblika) pokazale su da su morfološke osobine (veličina i oblik) kukaca prvi fizički pokazatelji promjena, jer su pod utjecajem okolišnih i genetskih čimbenika, što ih čini idealnim za otkrivanje i praćenje rezistentnih populacija štetnika. Učinkovite IRM strategije uključuju sve dostupne metode za suzbijanje štetnika.
Opći cilj predloženog projekta je otkriti i pratiti rezistentne populacije štetnika, optimizirati genetske metode i istražiti pouzdanost geometrijsko-morfometrijskih metoda u otkrivanju rezistentnosti, te osigurati učinkovito suzbijanje štetnika uporabom odgovarajućih antirezistentnih strategija usmjerenih na najvažnije štetnike ratarskih (WCR, CPB) i voćarskih (CM) kultura.
Specifični ciljevi projekta su: O1) u poljskim uvjetima Hrvatske organizirati sustavni monitoring rezistentnosti krumpirove zlatice i jabukova savijača uporabom biotestova; O2) optimizirati genetske metode za otkrivanje genetskih varijabilnosti povezanih s razvojem rezistentnosti kukuruzne i krumpirove zlatice i jabukova savijača; O3) istražiti mogućnost korištenja geometrijsko-morfometrijskih metoda za otkrivanje razvoja rezistentnosti istraživanih štetnika; O4) utvrditi mogućnost korištenja alternativnih (uključujući nekemijske) metoda suzbijanja krumpirove zlatice, kukuruzne zlatice i jabukova savijača; O5) osigurati prijenos znanja i spoznaja do ključnih interesnih skupina (znanstvenici, stručnjaci savjetodavne službe, agronomi, proizvođači) putem seminara, radionica i dana polja.
Očekivani rezultati: R1) osigurani pouzdani podatci o pojavi i distribuciji rezistentnih populacija krumpirove zlatice i jabukova savijača u Hrvatskoj; R2) istražene, razvijene i optimizirane genetske i R3) geometrijsko-morfometrijske metode za otkrivanje i praćenje nerezistentnih i rezistentnih populacija krumpirove zlatice, kukuruzne zlatice i jabukova savijača; R4) osigurani podatke o alternativnim (uključujući nekemijske) metodama i strategijama suzbijanja i R5) stečena znanja i spoznaje predočene znanstvenoj zajednici, stručnjacima savjetodavne službe, kreatorima zakonodavne politike i proizvođačima. Osigurana potpora provedbi novo razvijenih strategija u poljoprivrednu praksu.

Leaders

Prof. Renata Bažok, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Martina Kadoić Balaško, MSc. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

dr. sc. Zrinka Drmić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Helena Virić Gašparić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Hugo Benítez, PhD
University of Tarapaca

Katarina Mikac, PhD
University of Wollongong

Miklos Toth, PhD
Hungarian Academy of Sciences

Assoc. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Maja Čačija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Dinka Grubišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Božena Barić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darija Lemić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.