Gospodarenje tlom i klimatske promjene

Competition title: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Funding: Suradnja s tijelima uprave

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 256,000.00

Funded amount: HRK 256,000.00

Start date: 2015/12/11

End date: 2017/04/30

Abstract

Svjetska tla, važna su i dinamična komponenta kopna, imaju kritičnu ulogu u globalnom kruženju ugljika i u ublažavanju klime. Dokazano je da postoji jaka povezanost između broja stanovnika na Zemlji, poljoprivredne produktivnosti i koncentracije organskog ugljika u tlima. Ukupna količina ugljika u tlu na globalnoj razini gotovo je tri puta veća od one u nadzemnoj biomasi. Usvajanjem najboljeg načina upravljanja tlom (BMP – Best Management Practices) kao što su obrada, gnojidba, navodnjavanje, može se stvoriti pozitivna bilanca ugljika i sekvestrirati atmosferski CO2 preko pretvorbe biomase u relativno stabilan humus sa dužim vremenom razgradnje (MRT – Mean Residence Time). Zbog nedostatka istraživanja i dobivanja vlastitih nacionalnih podataka, a vezanih za tematiku disanja tla od 2011. g. (Zgorelec i sur., 2015. Izvješće za period 2011.-2014.) u realnim agroklimatskim uvjetima provode se poljska istraživanja. Kako bi se utvrdile emisije tj. fluks C-CO2 iz tla, na poljskom pokusu u Potoku, a koji se sastoji od 10 varijanata, koje se međusobno razlikuju prema dozama primijenjenog mineralnog gnojiva (6 varijanata, od 0-300 kg N/ha) i organskog gnojiva (2 varijante, 20 t/ha i 40 t/ha organskog krutog stajskog miješanog gnoja od 2014.), u različitim godišnjim dobima (sezonske varijacije) i s različitim biljnim kulturama (kukuruz-2015. i pšenica-2016.) mjerile su se koncentracije CO2 u neposrednoj blizini tla metodom in situ statičkih komora. Dodatno su analizirani tlo i biljni materijal. Cilj je bio utvrditi vrijednosti emisija C-CO2 iz tla u atmosferu, te istražiti učinke i ovisnosti emisije C-CO2 s gnojidbom (organskom i mineralnom), vegetacijom (pšenica, kukuruz), agroekološkim čimbenicima (temperatura, vlaga), te nekim kemijskim i mikrobiološkim karakteristikama tla.

Leaders

Prof. Željka Zgorelec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Marija Galić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Mihaela Blažinkov, PhD
Veleučilište u Slavonskom Brodu

Assoc. Prof. Ivana Šestak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darija Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Milan Mesić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.