Print

Vinarstvo (144004)

Course coordinator

Course description

Program modula Vinarstvo omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja o kemijskom sastavu mošta i vina, utjecaju pojedinih tehnoloških procesa proizvodnje na promjene u sastavu vina i utjecaju na organoleptična svojstva. Kroz program modula Vinarstvo studenti stječu osnovna znanja o postupcima primarne prerade grožđa, tehnologiji proizvodnje bijelih, rose i crnih vina, dozvoljenim postupcima dorade i obrade mošta i vina, mogućim načinima dozrijevanja, čuvanja i punjenja vina te metodama ocjenjivanja kakvoće vina. Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad upoznavanje sa osnovnim fizikalno-kemijskim analizama mošta i vina. Polaganje ispita provodi se preko parcijalnih testova znanja i završnog pismenog ispita

Type of course

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Compulsory course, 4 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 16
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih kemijskih i tehnoloških procesa neophodnih u proizvodnji vina. Student stječe teorijska i praktična znanja o načinu i razlozima primjeni pojedinog enološkog postupka i njegovom utjecaju na kakvoću vina

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Obuhvaćaju 8 laboratorijskih vježbi fizikalno-kemijske analize mošta i vina sa grupom od 10 studenata, jedne pokazne vježbe bistrenja i filtracije te završnu vježbu koja obuhvaća kompletnu fizikalno-kemijsku analizu vina

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Imenovati osnovne grupe kemijskih spojeva zastupljenih u grožđu, moštu i vinu, Test znanja ili završni ispit
Objasniti osnove tehnološke procese proizvodnje vina, Test znanja ili završni ispit
Isplanirati postupak proizvodnje vina, Test znanja ili završni ispit
Odabrati prikladno vinsko suđe i strojeve koji će osigurati optimalne uvjete za proizvodnju vina, Test znanja ili završni ispit
Opisati načine primjene te izračunati potrebne količine enoloških sredstava korištenih u pojedinim postupcima proizvodnje vina Kroz praktične zadatke tijekom vježbi te test znanja ili završni ispit
Prepoznati osnovne mirise i okuse vina. Aktivno kroz vježbe te pasivno, teorijski, putem testa znanja ili završnog ispita

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema nastavnom planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra

Students' obligations

Studenti su obavezni redovito prisustvovati na nastavi, a evidenciju nastave provodi predmetni profesor. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Test znanja 1 (TZ1) 50% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 62 2,3
Test znanja 2 (TZ2) 50% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 62 2,3
Pohađanje predavanja i vježbi 56 56 1,4
UKUPNO 100% (TZ1x50)+(TZ2x50)/100 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit (ZI) 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
UKUPNO 100% dovoljan( 2) -60% dobar (3)- 75% vrlo dobar (4)- 85% odličan (5) -95% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Test znanja 1 (TZ1) Obuhvaća kemijski sastav mošta, rok berbe, primarnu preradu i potupke obrade mošta, tehnologija proizvodnje bijelog i rose vina 8. tjedan nastave
Test znanja 2 (TZ2) Obuhvaća tehnologiju proizvodnje crnog vina, kemijski sastav vina, postupke stabilizacije, njege i dorade vina, vinske podrume i suđe, senzorno ocjenjivanje vina, mane i bolesti vina, 15. tjedan nastave
Pohađanje predavanja i vježbi Vodi se evidencija nazočnosti studenata. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranja na Agronomskom fakultetu
Završni ispit (ZI) Student koji ne položi testove znanja tijekom semestra pristupa polaganju cjelovitog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima. Završna ocjena rezultat je ocjene koju je student postigao pisanjem završnog testa ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Kemijski sastav grožđa i mošta P Rok berbe, osnovne grupe spojeva u grožđu i moštu: ugljikohidrati, organske kiseline, mineralni spojevi, vitamini
 2. Kemijski sastav grožđa i mošta Osnovna analitika mošta i vina P L Aromatski spojevi u grožđu i moštu, Aminokiseline, Polifenolni spojevi, enzimi Određivanje roka berbe, određivanje šećera, ukupne kiselosti
 3. Tehnologija proizvodnje bijelih vina Osnovna analitika mošta i vina P L Primarna prerada, procesi obrade mošta, maceracija bijelog grožđa Dozvoljeni postupci dorade mošta: dokiseljavanje, pojačavanje, doslađivanje, uguščivanje
 4. Alkoholna fermentacija P Biokemijski proces razgradnje šećera, uloga kvasaca, temperature, stupnja bistroće
 5. Glikopiruvična fermentacija Osnovna analitika mošta i vina P L Put sinteze sekundarnih produkata alkoholne fermentacije Određivanje alkohola u vinu metodom destilacije
 6. Kolokvij I
 7. Malolaktična fermentacija Osnovna analitika mošta i vina P L Put razgradnje jabučne kiseline Određivanje SO2 metodom po Paulu
 8. Tehnologija proizvodnje crnih vina Osnovna analitika mošta i vina P L Primarna prerada, procesi obrade mošta, maceracija crnog grožđa, uvjeti dozrijevanja vina Određivanje reducirajućih šećera metodom po Rebelainu
 9. Kemijski sastav vina Osnovna analitika mošta i vina P L Osnovni kemijski sastav vina, viši alkoholi, esteri, aromatski spojevi Određivanje hlapive kiselosti vina
 10. Primjena SO2 u vinarstvu Osnovna analitika mošta i vina P L Oblici SO2, razlozi korištenja, način djelovanja Sulfitiranje mošta i vina, izračun potrebne količine, dostupni oblici na tržištu
 11. Postupci dorade i njege vina Bistrenje i filtracije P L Pretoci, mehanizam bistrenja i filtracije,dozvoljena sredstva za bistrenje i filtraciju vina, Praktična primjena filtracije
 12. Vinski podrumi i suđe Bolesti i mane vina P L Namjena i tip podruma, materijali izrade, namjena i održavanje vinskog suđa Razlozi pojava bolesti i mana, njihov utjecaj na senzorna svojstva vina
 13. Punjenje i čuvanje vina u boci Senzorika vina P Priprema vina za buteljiranje, vrijeme i postupci buteljiranja, transport i uvjeti čuvanja Osjetila, čimbenici koji utječu ,tehnike ocjenjivanja
 14. Senzorika vina Osnovna analiza vina P L Interpretacija rezultata ocjenjivanja Kompletna fizikalno-kemijska analiza vina
 15. Kolokvij II

Preconditions

Obligatory literature

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije ( Merlin sustav e-učenja)
 2. Vinarstvo-interna skripta
 3. Vježbe iz vinarstva-interna skripta

Recommended literature

 1. S. Herjavec "Vinarstvo", Golden marketing, 2019.
 2. R. Jackson „Wine science“, Academic press, 2000
 3. Riberau-Gayon, P., D., Dubourdieu, B., Doneche, A., Lonvaud (2006): Handbook of enology-The microbiology of Wine and Vinification, Volume 1, Paris
 4. Riberau-Gayon, P., D., Dubourdieu, B., Doneche, A., Lonvaud (2006): Handbook of enology-The Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments, second edition Volume 2, Paris

Similar course at related universities

 • Vinarstvo I, Veleučilište u Rijeci
 • Tehnologija vina I, Veleučilište u Požegi

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.