Print

Biokemija - odabrana poglavlja (26142)

Course coordinator

Course description

Modul daje prikaz osnovnih biokemijskih procesa u animalnim organizmima. Studenti se upoznaju s energetikom metabolizma, kinetikom i regulacijom enzimske aktivnosti, metabolizmom glavnih skupina biomolekula, membranskim prijenosom, mehanizmom prijenosa hormonske poruke, te prijenosom genetičke poruke u eukariota.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 30

Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet omogućuje razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa potrebnih za stjecanje stručnih znanja na diplomskim studijima Proizvodnja i prerada mlijeka, Proizvodnja i prerada mesa, Hranidba životinja i hrana i Genetika i oplemenjivanje životinja.

Types of instruction

 • Predavanja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati Michaelis-Mentenovu kinetiku i objasniti alosteričku regulaciju enzimske aktivnosti Pismeni ispit
Objasniti osnovne metaboličke procese glavnih skupina biomolekula. Pismeni ispit
Opisati ulogu hormona i objasniti mehanizam prijenosa hormonske poruke. Pismeni ispit
Objasniti osnovne mehanizme prijenosa molekula i iona kroz biološke membrane. Pismeni ispit
Opisati građu sarkomere i njenih komponenti, te objasniti mehanizam kontrakcije mišića. Pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Redovito izvođenje nastave, održavanje konzultacija, održavanje ispita u objavljenim terminima, vođenje evidencije o uspješnosti studenata na parcijalnim ispitima ili završnom ispitu

Students' obligations

Uredno pohađanje nastave, pristupiti parcijalnim ispitima ili završnom ispitu iz modula

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 28 30 1
Parcijalni ispit 1 (PI-1) 50% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 1
Parcijalni ispit 2 (PI-2) 50% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 1
(ili Završni ispit) (100%) 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
(0) (60) (2)
UKUPNO 100% PI-1 + PI-2 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Energetika biokemijskih reakcija P: Gibbs-ova slobodna energija, standardna promjena slobodne energije reakcije, visokoenergijske veze, kopulirane reakcije
 2. Kinetika i regulacija enzimske aktivnosti P: Michaelis-Menten-ova jednadžba, značenje KM i Vmax
 3. Kinetika i regulacija enzimske aktivnosti P: inhibicija enzima, regulacija enzimske aktivnosti
 4. Metabolizam ugljikohidrata P: put pentoza-fosfata, glukoneogeneza
 5. Metabolizam ugljikohidrata P: razgradnja glikogena, biosinteza glikogena
 6. Metabolizam ugljikohidrata P: metabolizam disaharida, alkoholno vrenje, mliječno-, propionsko- i maslačno-kiselo vrenje
 7. Metabolizam lipida P: građa lipida, razgradnja masnih kiselina
 8. Metabolizam lipida P / 1. parcijalni ispit: sinteza masnih kiselina, biosinteza triacilglicerola, biosinteza membranskih lipida
 9. Metabolizam aminokiselina P: razgradnja esencijalnih i neesencijalnih aminokiselina
 10. Metabolizam hema i nukleotida P: biosinteza i razgradnja hema, biosinteza i razgradnja nukleotida
 11. Membranski prijenos P: građa biološke membrane, membranski kanali, Na+ / K+ - crpka, Ca2+ - crpka, aktivni transport glukoze i aminokiselina
 12. Biokemijski aspekti djelovanja hormona P: mehanizam hormonskog djelovanja, uloga hormona
 13. Pohrana, prijenos i iskazivanje genetičke informacije u eukariota P: struktura DNA i nukleoproteina, replikacija DNA u eukariota
 14. Pohrana, prijenos i iskazivanje genetičke informacije u eukariota P: transkripcija i translacija genetske poruke u eukariota
 15. Pohrana, prijenos i iskazivanje genetičke informacije u eukariota / mišić P / 2. parcijalni ispit: posttranslacijske modifikacije, razgradnja proteina, građa mišića, stezanje mišića

Obligatory literature

 1. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 2013., odabrana poglavlja
 2. P. Karlson, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1993., odabrana poglavlja
 3. Predavanja i nastavni materijali

Recommended literature

 1. J. M. Chesworth, T. Stuchbury, J. R. Scaife, An introduction to agricultural biochemistry, Chapman & Hall, London, 1998.

Similar course at related universities

 • Odabrana poglavlja biokemije - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Odabrana poglavlja iz biokemije - Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Biokemija-odabrana poglavlja - Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Osijeku

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.