Print

Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)

Course coordinator

Course description

Stjecanje znanja o genetskim mehanizmima otpornosti biljke na štetočinje i abiotske stresove, genetskoj varijabilnosti biljne germplazme potrebnom za oplemenjivački rad i oplemenjivački razvoj otpornih kultivara na štetočinje klasičnim i biotehnološkim metodama, oplemenjivanju na kvalitativnu i kvantitativnu otpornost, mogućnosti oplemenjivačkog razvoja kultivara otpornih na sušu, niske temperature i tolerantnih na niže zalihe N-hranjiva u tlu.

Type of course

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 39
Practicum: 12
Seminar: 1
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovno pohađanje nastave.

General competencies

Modul osposobljava studenta za razumijevanje važnosti kreiranja novih i poboljšanja već postojećih kultivara tolerantnih na štetočinje i /ili abiotske stresove.
Student dobiva neophodna teorijska i praktična znanja o principima i metodama oplemenjivanja na štetočinje i abiotske stresove koji su temelj za razumijevanje i primjenu istih u agronomskoj struci. Ta znanja omogućuju mu rad u tvrtkama koje se bave zaštitom bilja, integriranom i organskom poljoprivrednom proizvodnjom, proizvodnjom ratarskih, vrtlarskih i voćarskih kultura i vinove loze, oplemenjivačko-sjemenarskim institucijama u cilju izbora novih kultivara za određenu proizvodnju, zaposlenje kao biljni oplemenjvač, zaposlenje u vladinim i nevladinim institucijama u području poljoprivredne proizvodnje i nastavak poslijediplomskog studija.

Types of instruction

 • Predavanja
  predavanja se odvijaju u 15 tjedana po 4 školska sata. Predavanja su podijeljena u dva ciklusa nakon kojih su provjere znanja.
 • Provjere znanja
  dva parcijalna ispita ili završni (cjeloviti) ispit
 • Konzultacije
  termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima
 • Ostalo
  Stručni posjeti - oplemenjivačko-sjemenarskim institucijama
 • Vježbe u praktikumu
  u okviru 12 sati vježbi u praktikumu studenti će kroz praktične primjere naučiti primijeniti klasične i suvremene oplemenjivačke metode u oplemenjivanju na otpornost na štetočinje i/ili abiotske stresove, te provesti analize i interpretirati dobivene rezultate.
 • Terenske vježbe
  u okviru 8 sati terenskih vježbi studenti će posjetiti oplemenjivačko-sjemenarskej institucije u Hrvatskoj gdje će imati priliku upoznati se s radom na otpornost na okolinske stresove u okviru prošlih i aktivnih oplemenjivačkih programa, te s radom i ulogom oplemenjivačkih institucija u gospodarstvu.
 • Seminari
  studenti će kroz izradu i prezentaciju zadane teme seminarskog rada primijeniti svoje znanje stečeno slušanjem ovog modula i razumijevanje vezano uz primjenu oplemenjivačkih metoda u oplemenjivanju na otpornost na štetočinje i abiotske stresove.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati važnost uloge oplemenjivanja bilja i objasniti važnost izbora oplemenjivačkih metoda uključujući i suvremene biotehnološke metode u poljoprivrednoj proizvodnji parcijalni ispit, završni ispit
Prepoznati probleme koji se pojavljuju u današnjem agroekološkom sustavu, a koje je moguće riješiti oplemenjivanjem parcijalni ispit, završni ispit
Nabrojiti mehanizme otpornosti na štetočinje i abiotske stresove parcijalni ispit, završni ispit
Identificirati ciljeve oplemenjivanja, način izbora roditelja i metodu oplemenjivanja parcijalni ispit, završni ispit
Iskazati definicije i objasniti ulogu suvremenih oplemenjivačkih metoda koje se koriste u oplemenjivačkom razvoju otpornih i/ili tolerantnih kultivara na štetočinje i/ili abiotske stresove i identificirati razloge primjene suvremenih oplemenjivačkih metoda u postupku oplemenjivanja bilja parcijalni ispit, završni ispit
Objasniti važnosti očuvanja i korištenja biljnih genetskih izvora u oplemenjivanju na otpornost na štetočinje i abiotske stresove, parcijalni ispit, završni ispit
Odabrati roditelje s ciljem stvaranja početne oplemenjivačke populacije i odabrati adekvatnu metodu oplemenjivanja za razvoj novih kultivara otpornih na štetočinje i abiotskestresove, te ustanoviti važnost adaptabilnosti kultivara, stabilnosti uroda i osiguranja hrane u različitim okolišnim uvjetima uzgoja parcijalni ispit, završni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Redovno izvoditi nastavu. Pratiti prisustvo studenata na nastavi. Održavati konzultacije sa studentima prema potrebi studenata. Organizirati testove znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu.

Students' obligations

Uredno pohađati nastavu (predavanja, vježbe u praktikumu, terenske vježbe i seminar). Studenti imaju obavezu da se u roku prva dva tjedna prijave u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja i ostale materijale. Izraditi i prezentirati seminarski rad. Polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit (završni ispit) na kraju semestra.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 57 57 1,9
Parcijalni ispit 1 (PI1) 45% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 60 2
Parcijalni ispit 2 (PI2) 45% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 60 2
Seminar 10% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 3 0,1
UKUPNO 100% Ostvareni postotak=[PI1(%)×0,45]+[PI2(%)×0,45]+[S(%)×0,1]. Na temelju ostvarenog postotka dodjeljuje se ocjena prema sljedećoj skali: 0-59% = nedovoljan (1); 60-70% = dovoljan (2); 71-80% = dobar (3); 81-90% = vrlo dobar (4); 91-100% = izvrstan (5) 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 57 57 1,9
Ispit (Isp) 90% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 120 4
Seminar (S) 10% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 3 0,1
Ukupno 100% Ostvareni postotak=[Isp(%)×0,9]+[S(%)×0,1]. Na temelju ostvarenog postotka dodjeljuje se konačna ocjena prema sljedećoj skali: 0-59% = nedovoljan (1); 60-70% = dovoljan (2); 71-80% = dobar (3); 81-90% = vrlo dobar (4); 91-100% = izvrstan (5) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 1 (PI1) Sadrži gradivo od prvog do sedmog tjedna nastave (uključivo sa sedmim tjednom). 10. tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Sadrži gradivo od osmog tjedna nastave do kraja semestra. Drugom parcijalnom ispitu imaju pravo pristupiti samo studenti koji su položili prvi parcijalni ispit. 15. tjedan
Ispit (Isp) Obuhvaća cjelovito gradivo. Ukoliko je student pristupio prvom parcijalnom ispitu, a nije ga položio tada ima pravo izaći na ispit u 15. tjednu nastave i polagati ispit koji obuhvaća cjelovito gradivo. Studenti koji uopće nisu pristupili prvom parcijalnom ispitu ili koji nisu položili ispit putem parcijalnih ispita imaju pravo pristupiti polaganju cjelovitog ispita u redovitim ispitnim rokovima. 15. tjedan i u redovitim ispitnim rokovima.

Weekly class schedule

 1. Mehanizmi i vrste otpornosti na insekte (predavanja i vježbe)
 2. Mehanizmi otpornosti na bolesti i oplemenjivanje bilja na otpornost na bolesti,
 3. Oplemenjivanje na sušu
 4. Oplemenjivanje na niske zalihe dušika (N) u tlu
 5. Oplemenjivanje na niske temperature
 6. Korištenje haploida u oplemenjivanju na otpornost na štetočinje
 7. Transfer gena u oplemenjivanju bilja na štetočinje biotehnološkim metodama (predavanja i vježbe)
 8. Teoretska osnova molekularnog oplemenjivanja, MAS
 9. Primjena molekularnih markera u oplemenjivačkom razvoju kultivara (predavanja i vježbe)
 10. Oplemenjivanje na opću otpornost (Predavanja i vježbe)/Prvi parcijalni ispit
 11. Oplemenjivanje na specifičnu otpornost (Predavanja i vježbe)
 12. Genetska interakcija biljke i štetočinja (Predavanja i vježbe)
 13. Terenska nastava - upoznavanje s oplemenjivačkim programima na otpornost na okolinske stresove u Hrvatskoj
 14. Oplemenjivanje bilja na otpornost na insekte
 15. Vježbe i Seminarski rad - izlaganje i ocjena seminarskih radova/ Drugi parcijalni ispit/ Završni ispit

Obligatory literature

 1. Martinčić, J., Kozumplik, V.(1996). Oplemenjivanje bilja. Zagreb:Agronomski fakultet, Osijek: Poljoprivredni fakultet.
 2. Fehr, W. R. (1987). Principles of Cultivar Development. Vol.1. Theory and Technique. New York: Mac Millan.
 3. Igrc Barčić, Jasminka, Maceljsk, M. (2001). Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Čakovec: Zrinski.
 4. Clement,S. L., Quisenberry, S.S. (1999). Global Plant Genetic Resources for Insect-Resistant Crops. CRC press.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.