Print

Ekološko vinogradarstvo (26174)

Course coordinator

Course description

Modul razmatra specifičnosti ekološkog uzgoja u vinogradarstvu i namijenjen je studentima koji imaju temeljna znanja iz vinogradarstva stečena na preddiplomskom i osnovnim kolegijima diplomskog studija. U uvodnom dijelu definira se ekološki uzgoj te opisuje povijest razvoja ekološkog vinogradarstva u svijetu i Hrvatskoj. Studenti se upoznaju sa zakonskom regulativom u ekološkom vinogradarstvu te preduvjetima za organiziranje ovakve proizvodnje i označavanje grožđa i vina ekološkim znakom. Temeljem pravilnika o biljnoj proizvodnji u ekološkoj poljoprivredi obradit će se tehnološki postupci preporučeni za ekološko vinogradarstvo: sustavi uzdržavanja tla, zatravljivane, gnojidba, uzgojni sustavi, zahvati reza u zrelo i zelenog reza. U poglavlju zaštite od bolesti i štetnika obradit će se simptomi najvažnijih bolesti u vinogradarstvu, kao i biologija njihovih uzročnika te načini zaštite sukladni dozvoljenim mjerama i sredstvima u ekološkom vinogradarstvu. Razmatrat će se i sorte prikladne za ekološko vinogradarstvo, s posebnim naglaskom na one otporne na gljivične bolesti nastale međuvrsnom hibridizacijom. Na terenskim vježbama studenti će se u praksi upoznati s specifičnostima ekološkog vinograda te karakteristikama sorata s otpornošću na gljivične bolesti i njihovim vinima.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 22
Seminar: 2
Field exercises: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

U okviru ovog modula studenti će steći znanja o specifičnostima ekološkog uzgoja u vinogradarstvu kao preduvjet za vođenje proizvodnje na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu ili rad u savjetodavnim ili kontrolnim institucijama u ekološkoj poljoprivredi

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Na terenskim vježbama studenti se u praksi upoznati s specifičnim tehnološkim rješenjima u ekološkom vinogradu te karakteristikama sorata s otpornošću na gljivične bolesti i njihovim vinima. Vizualnim pregledom determiniraju bolesti, pregledom feromonskih mamaca upoznaju štetnike i procjenjuju populaciju štetnika i bolesti.
 • Seminari
  Grupa studenata izrađuju pisani rad s temama vezanim uz ekološko vinogradarstvo te ga prezentiraju ostalim studentima stječući vještine prikupljanja i obrade literature te izrade i javnog prezentiranja svojih postignuća.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
- razumjeti i interpretirati razloge koji su doveli do razvoja ekološke poljoprivrede, odnosno ekološkog vinogradarstva sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
- definirati ciljeve ekološkog vinogradarstva test znanja, završni ispit
- nabrojit zakonske propise i objasniti sustav kontrole proizvodnje i certifikacije grožđa i vina iz ekološkog uzgoja test znanja, završni ispit
- objasniti važnost i odabrati prikladne načine očuvanja i poticanja raznolikosti vrsta u ekosustavu vinograda sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
- odabrati i argumentirano preporučiti prikladne agro- i ampelotehničke zahvate u vinogradu, sukladne načelima i propisima ekološke poljoprivredne proizvodnje sudjelovanje u raspravama, terenske vježbe, test znanja, završni ispit
- objasniti genetičku pozadinu otpornosti sorata prema gljivičnim bolestima te odabrati i opisati sorte vinove loze prikladne za ekološko vinogradarstvo terenske vježbe, test znanja, završni ispit
- odabrati dozvoljena i preporučene sredstava i postupke pri proizvodnji ekoloških vina test znanja, završni ispit
- razumjeti problem zaštite od štetočinja u sustavu ekološke proizvodnje te argumentirano preporučiti direktne i indirektne mjere i sredstava za njihovu kontrolu terenske vježbe, test znanja, završni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje izravne nastave - predavanja, vježbe. Sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama. Polaganje ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Predavanja+vježbe* seminar 26 26 0,8
Test znanja 1 (T1) 65% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 40 1,5
Test znanja 2 (T2) 35% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 24 0,7
UKUPNO 100% (2xT1+T2)/3 30 90 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usmeni ispit 100% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
64 2,2

* studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja pristupaju u ispitnom roku cjelovitom završnom usmenom ispitu

Weekly class schedule

 1. Definicija, ciljevi i povijest razvoja ekološkog vinogradarstva. Značaj i površine pod ekološkim vinogradima u svijetu i Hrvatskoj. Zakoni i propisi. - P
 2. Podizanje ili preusmjeravanje vinograda na ekološku proizvodnju. Odabir prikladnih položaja, sorata i sustava uzgoja pri podizanju ekološkog vinograda.
 3. Od monokulture do raznolikosti vrsta u vinogradu. Sustavi uzdržavanja tla u ekološkom vinogradu. Zatravljivanje i povećanje raznolikosti vrsta u ekosustavu. P i S
 4. Načela ishrane i gnojidba u ekološkom vinogradu. P
 5. Specifičnost provođenja agrotehničkih i ampelotehničkih zahvata u ekološkom vinogradu te njihova uloga u zaštiti od bolesti i štetnika. P i S
 6. Ampelotehnički zahvati i ustroj ekološkog vinograda. T
 7. Tolerantnost različitih vrsta roda Vitis prema gljivičnim bolestima. Stvaranje otpornih sorata i zakonski okvir za njihov uzgoj. P i S
 8. Posebnosti tehnologije prerade, dorade i njege vina. Kakvoća vina iz ekološkog uzgoja. P
 9. Karakteristike sorata prikladnih za ekološki uzgoj i senzorna svojstva njihovih vina T
 10. Parcijalni ispit I (pismeni)
 11. Uvod u ekološku zaštitu vinove loze od štetnih organizama, simptomi bolesti vinove loze.
 12. Najvažniji štetnici vinove loze, biologija štetnika, prognoza pojave bolesti i štetnika, procjena populacije štetnih organizama.
 13. Suzbijanje bolesti i štetnika vinove loze u ekološkom vinogradarstvu. Biološke, biotehničke i agrotehničke mjere zaštite. Biološki preparati.
 14. Studenti vizualnim pregledom determiniraju bolesti, pregledom feromonskih mamaca upoznaju štetnike i procjenjuju populaciju štetnika i bolesti. T
 15. Parcijalni ispit II

Obligatory literature

 1. predavanja i PowerPoint- prezentacije
 2. Karoglan Kontić, Jasminka, Karoglan Todorović, Sonja (1996). Ekološko vinogradarstvo. Zagreb: Hrvatski centar „Znanje za okoliš“.
 3. Mirošević, N., Karoglan Kontić, Jasminka. (2008). Vinogradarstvo. Zagreb: Globus.
 4. Ciglar, I. (1998). Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Čakovec: Zrinski d. d.

Recommended literature

 1. Znaor, D. (1996). Ekološka poljoprivreda. Zagreb: Globus.
 2. Hofmann, U., Kopfer, P., Werner, A. (1995). Ökologischer Weinbau. Stuttgart: Ulmer Verlag.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.