Print

Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)

Course coordinator

Course description

Predmet predstavlja nadgradnju znanja stečenih na preddiplomskom studiju iz predmeta „Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja“. Za izabrane kulture aromatičnog i ljekovitog bilja (ALJB) obrađuju se recentna istraživanja i saznanja koja vode postizanju tražene kakvoće i količine sirovine za preradu putem boljeg iskorištenja biološkog kapaciteta, dinamike dospijevanja i adaptabilnosti u različitim agroekološkim uvjetima. Predmet je podijeljen u četiri programska dijela. Biljne droge obuhvaćaju odabrana poglavlja klasifikacije biljnih droga. Ekologija i biologija ALJB detaljno obrađuje agroekološke uvjete uzgoja odabranih vrsta prema fazama rasta i razvoja te njihov utjecaj na kvalitetu i količinu djelatnih tvari, kao i introdukciju samoniklih vrsta ALJB u poljoprivrednu proizvodnju te nova područja uzgoja. Tehnologija uzgoja ALJB obuhvaća poboljšanje uvjeta rasta i razvoja odabranih vrsta ALJB primjenom elemenata suvremene tehnologije proizvodnje, definiranje tehnološke zrelosti, rok berbe kao čimbenik prinosa i kvalitete, kalkulaciju proizvodnje biljne droge. Berba i dorada ALJB obrađuje poboljšanja u tehnologiji berbe, prerade, dorade i skladištenja, postupke i opremu za destilaciju i ekstrakciju djelatnih tvari te provjeru kvalitete dorađene sirovine. Predviđa se aktivno učešće studenata u nastavi putem izrade seminara te praktičnih vježbi u laboratoriju, praktikumu i na pokusnom poligonu, dok terenska nastava pruža uvid u konkretne procese proizvodnje.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 16
Laboratory exercises: 2
Practicum: 6
Seminar: 28
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Prezentirani seminarski radovi.

General competencies

Predmet osposobljava za samostalno obavljanje specijalističkih zadataka u području proizvodnje i prerade aromatičnog i ljekovitog bilja. Također osposobljava za sudjelovanje u radu tima, u stručnim i istraživačkim projektima institucija, u nastavnim programima te za prezentiranje stručnih sadržaja.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja se održavaju u jednoj grupi, a uglavnom se koristi power point prezentacija. Tijekom predavanja koriste se sljedeće tehnike: prikaz sadržaja na početku predavanja, pravljenje studentskih bilježaka, rasprava tijekom izlaganja uz moguća pitanja, pojašnjenja i ponavljanja važnih informacija te završni sažetak predavanja.
 • Vježbe u praktikumu
  Usmjerene su k aktivnom učenju u grupi u interakciji s drugim studentima. Studenti se potiču na razvijanje praktičnih vještina u primjeni suvremenih tehnika u proizvodnji sadnog materijala ljekovitog bilja (presadnice, reznice), introdukciji novih vrsta i provjeri kvalitete dorađene sirovine.
 • Terenske vježbe
  Na terenskim vježbama studenti se na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upoznaju s organizacijom i finalizacijom proizvodnje ljekovitog bilja. Dobivaju uvid u preradu u pogonu za proizvodnju preparata iz područja kozmetike, higijene i njege.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju tri seminara: 1) mogućnosti proizvodnje zadanih biljnih vrsta obzirom na ekološke uvjete pojedinih područja Hrvatske; 2) mogućnosti i utjecaj modificiranja tehnoloških elemenata tijekom procesa proizvodnje na količinu i kvalitetu biljne droge zadane kulture; 3) planiranje uređenja vrta s aromatičnim i ljekovitim biljem.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
analizirati učinak modificiranja čimbenika klijanja sjemena i zakorjenjivanja stabljičnih reznica na kvalitetu reprodukcijskog materijala aromatičnog i ljekovitog bilja (ALJB); Test znanja 1, 2
kritički vrednovati elemente suvremene tehnologije uzgoja koji utječu na količinu i kvalitetu biljne droge i biljnih produkata; Test znanja 1, 2
objasniti značaj i povezati ekološke čimbenike proizvodnog područja s biološkim karakteristikama uzgajanih biljnih vrsta; Seminar (pismeni, usmeni), Test znanja 1, 2
procijeniti mogućnosti introdukcije samoniklih vrsta ALJB u poljoprivrednu proizvodnju i nova područja uzgoja; Seminar (pismeni, usmeni), Test znanja 1, 2
predložiti cjeloviti program proizvodnje ALJB na otvorenom te upravljati njegovom realizacijom. Seminar (pismeni, usmeni), Test znanja 1, 2

Working methods

Teachers' obligations

Studente informirati o programu nastave, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ponderirane ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Dodjeljivanje tema i ocjenjivanje sadržaja seminara. Priprema nastavnih materijala u sustavu e-učenja i priprema ispitnih materijala. Održavanje konzultacija, pisanih testova znanja i završnih ispita u ispitnim rokovima.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom, obavezno uključivanje u sustav e-učenja Merlin. Aktivno sudjelovanje na vježbama u praktikumu, na pokušalištu i terenu. Priprema seminara (pisanje i izlaganje). Polaganje testova znanja. Uvjet za pristupanje ispitu su prezentirani seminari.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe, seminari) 50 50 1,6
1. seminar (S1) 15 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 15 0,5
2. seminar (S2) 15 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 10 0,3
3. seminar (S3) 10 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 5 0,2
1. Test znanja (TZ1) 30 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 50 1,7
2. test znanja (TZ2) 30 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 50 1,7
Ukupno 100 % (S1×0,15)+(S2×0,15)+(S3×0,1)+(TZ1×0,3)+(TZ2×0,3) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe, seminari) Vodi se evidencija nazočnosti studenta. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. U svim oblicima nastave bilježi se samostalnost studenata u izvođenju praktičnih zadataka i provjerava usvajanje teorijskih znanja. Tijekom semestra Nema mogućnosti nadoknade
1. seminar (S1) Povezanost bioloških svojstava zadane kulture i ekoloških uvjeta zadane lokacije uzgoja. 3. tjedan Moguća u 15. tjednu nastave
2. seminar (S2) Modificiranje tehnoloških elemenata tijekom uzgoja s ciljem utjecaja na prinos zadane kulture. 6. tjedan Moguća u 15. tjednu nastave
3. seminar (S3) Planiranje vrta i introdukcija ALJB u poljoprivrednu proizvodnju u novim područjima uzgoja 11. tjedan Moguća u 15. tjednu nastave
1. Test znanja (TZ1) Tehnološki elementi u razmnožavanju ALJB 8. tjedan Tijekom ispitnih rokova
2. test znanja (TZ2) Elementi tehnologije uzgoja s utjecajem na količinu prinosa i kvalitetu biljnog produkta 15. tjedan Tijekom ispitnih rokova
Završni ispit (ZI) Obuhvaća ispitne dionice (TZ1, TZ2) iz kojih student nije ostvario pozitivnu ocjenu. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. P-4 Odabrana poglavlja klasifikacije biljnih droga (porijeklo, djelatne tvari, primjena).
 2. S-4 Ekološki uvjeti uzgoja i njihov utjecaj na kvalitetu aktivnih sastojaka i prinos odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja (ALJB).
 3. P-4 Suvremene tehnologije u berbi, doradi i skladištenju aromatičnog i ljekovitog bilja, specifičnosti vezane za odabrane vrste.
 4. V-4 Postupci i oprema za sušenje, destilaciju i ekstrakciju djelatnih tvari, sa specifičnostima vezanim za odabrane vrste; provjera kvalitete dorađene sirovine.
 5. S-4 Potrebe za toplinom, vodom i svjetlom u procesu klijanja, nicanja, vegetativnog i generativnog razvoja te zriobe plodova odabranih kultura.
 6. P-4 Pregled mogućnosti poboljšanja klijanja sjemena i proizvodnje sadnog materijala odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja.
 7. V-2, S-2 Ubrzavanje procesa rasta i razvoja odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja poboljšanjem klijavosti sjemena; primjena fizikalnih i kemijskih metoda.
 8. V-2, S-2 Ubrzavanje procesa rasta i razvoja odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja uzgojem iz reznica; primjena mikorize. Test znanja.
 9. P-2, S-2 Pregled mogućnosti povećanja prinosa i kvalitete ALJB primjenom elemenata tehnologije proizvodnje (antropološki faktori: sortiment, rok uzgoja, gustoća sklopa, gnojidba, navodnjavanje, zaštita od biljnih štetočinja, rok i način berbe).
 10. TV-4 Posjet destileriji i preradbenom pogonu.
 11. P-2, S-2 Introdukcija zaštićenih samoniklih vrsta ljekovitog bilja u poljoprivrednu proizvodnju; novi rajoni uzgoja; ekološka proizvodnja; zakonska regulativa.
 12. S-4 Proizvodnja aromatičnog bilja u plutajućem hidroponskom sustavu. Planiranje uređenja vrta s aromatičnim i ljekovitim biljem.
 13. TV-4 Posjet botaničkom vrtu ljekovitog bilja (FBF-a „Fran Kušan“).
 14. S-4 Mogućnosti i utjecaj modificiranja tehnoloških elemenata tijekom procesa proizvodnje na količinu i kvalitetu biljne droge zadane kulture.
 15. S-4 Kalkulacije proizvodnje biljnih droga. Test znanja.

Obligatory literature

 1. Žutić I., Radman S. (2014). Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja. Priručnik za predavanja, elektronička verzija. AFZ, Zagreb
 2. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I. (1992). Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb.

Recommended literature

 1. Stepanović B., Radanović D., Turšić I., Nemčević N., Ivanec J. (2009). Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 2. Kuštrak D. (2005). Farmakognozija – Fitofarmacija. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Žutić I. (2014). Lavandin, kadulja i komorač u kontinentalnim predjelima. Priručnik, AFZ, Zagreb
 4. Znanstveni i stručni članci iz domene modula, objavljeni u časopisima i elektronskim medijima
 5. Diplomski radovi iz domene modula

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.