Print

Posliježetvena tehnologija (143818)

Course coordinator

Course description

Modul „Posliježetvena tehnologija“ obuhvaća tehnike dorade i skladištenja ratarskih proizvoda od prijama materijala pa do njegove otpreme. Posebna programska cjelina su tehnološki postupci konzerviranja proizvoda sušenjem merkantilnog i sjemenskog materijala, tipovi sušara te automatizacija procesa. Obrađuju će načini skladištenja dorađenih proizvoda, fiziološko - kemijski procesi tijekom samog skladištenja te tipovi skladišta i silosa. Programska cjelina su i osnove projektiranja u posliježetvenoj tehnologiji s izradom radnih dijagrama jednako za obiteljska gospodarstva kao i za velika industrijska postrojenja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 42
Laboratory exercises: 6
Practicum: 6
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Student/ica će nakon predavanja steći znanja o posliježetvenoj tehnologiji koja mu omogućavaju čuvanje poljoprivrednih proizvoda tijekom cijele godine u punoj kakvoći, prepoznavanje i eliminiranje negativnih procesa koji se kod toga mogu javiti.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Vježbe iz određivanja fizikalno-kemijskih karakteristika zrna, utvrđivanja količine i vrsta primjesa te opreme i strojeva za njihovo čišćenje i sustava dugotrajnog i kratkotrajnog skladištenja. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe iz proračuna h-x dijagrama, načina sušenja (jednofazno i dvofazno), izračuna bilance sušara i izrade radnih dijagrama za obiteljska gospodarstva te izrade radnih dijagrama za industrijska postrojenja. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata.
 • Terenske vježbe
  Izvode se u sklopu posjeta sušarama i silosima poljoprivrednih proizvoda (praktičan uvid u različite procese dorade te skladištenja ovisno o vrsti poljoprivrednih proizvoda).
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za poljoprivredne sirovine te mogućnosti tehnoloških postupaka dorade i skladištenja navedene sirovine.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumjeti svojstva vode, zraka i zrna za potrebe sušenja i skladištenja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Definirati fizikalno-kemijska svojstva ratarskih i ostalih značajnijih kultura tijekom dorade i skladištenja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati opremu i strojeve za sušenje i skladištenje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Izračunati bilancu sušare i njezinu energetsku učinkovitost tijekom sušenja ratarskih kultura Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Matematički modelirati osnovne postupke sušenja i razumjeti njihovu primjenu u praksi Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Odabrati i primijeniti pravilnu tehnologiju različitih hidrotermičkih dorada ratarskih proizvoda Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Rješavati probleme tijekom skladištenja i odabrati optimalnu tehnologiju sprečavanja istih Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Izraditi i analizirati idejni projekt postrojenja za doradu i skladištenje različitih poljoprivrednih proizvoda Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
50 150 5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 – 100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Svojstva i promjena stanja vlažnog zraka P+PK - Svojstva vlažnog zraka koji se koristi u sušenju, termodinamičke promjene stanja hladnog zraka, proračun h-x dijagrama.
 2. Fizikalno-kemijska svojstva zrna i ploda P+L - Fizikalno kemijske osobine zrna i ploda, veličina zrna i ploda, koeficijent trenja i nasipna masa zrna i ploda, laboratorijske analize i uzorkovanje prilikom prijama sirovine. Higroskopna svojstva zrna i ploda, vezane vode u zrnu i plodu, parcijalni tlakovi u zrnu i plodu, krivulja histereze.
 3. Tehnološki postupci konzerviranja materijala sušenjem P - Osnove i načini sušenja merkantilnog i sjemenskog materijala. Tipovi sušara i njihova podjela vrsti sušenja, dijelovi sušara, prijenos mase i energije, potrošnja energije, zaštita okoliša.
 4. Proračun rada sušara P+PK - Izračun rada bilance sušare.
 5. Hidrotermički postupci dorade ratarskih proizvoda P- Peletiranje, dvostruko peletiranje, ekstrudiranje, tostiranje, uparavanje, ekspandiranje, mikroniziranje i flokiranje.
 6. Čišćenje materijala P - Utvrđivanje količine i vrsta primjesa te oprema i strojevi za njihovo uspješno uklanjanje, pranje, sortiranje po veličini, obliku, težini i boji.
 7. Skladišta i načini skladištenja P+PK - Sustavi dugotrajnog i kratkotrajnog skladištenja u skladištima i silosima, vrste skladišta i silosa, gubici tijekom skladištenja.
 8. Procesi tijekom skladištenja P- Fizikalno-kemijske promjene tijekom skladištenja s posebnim naglaskom na proces samozagrijavanja i njegovo sprečavanje.
 9. Dodavanje i vaganje P- Oprema i strojevi za dodavanje i vaganje, tipovi dodavača i vaga, načini umjeravanja.
 10. Transportni putevi P- Oprema i strojevi za transport u silosima i skladištima.
 11. Automatizacija procesa sušenja i skladištenja P- Primjena kompjuterskih sustava koji tvore integrirane sustave i implementiranje integriranih sustava u procesu sušenja i skladištenja.
 12. Osnove projektiranja P+PK - Uvod u projektiranje, izrada radnih dijagrama za obiteljska gospodarstva, izrada radnih dijagrama za industrijska postrojenja.
 13. Terenske vježbe T - Terenska nastava na industrijskim doradbenim i skladišnim kapacitetima.
 14. Seminar - Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Ispit – Pismeni i usmeni ispit.

Obligatory literature

 1. Katić, Z, (1997.):Sušenje i sušare u poljoprivredi, knjiga, Multigraf d.o.o, Zagreb
 2. Ritz, J. (1997.): Uskladištavanje ratarskih proizvoda, knjiga, PBI d.o.o., Zagreb
 3. Ujević, A. (1988.): Tehnologija dorade i čuvanje sjemena, Fakultet poljoprivrednih znanosti i Bc institut, Zagreb

Recommended literature

 1. Mujumdar; A. (2000.): Drying Technology in Agriculture and Food Sciences, Plymouth, UK
 2. Bala, B.K. (1997.): Drying and storage of cereal grains, Science Publisher, USA.

Similar course at related universities

 • University of Brno
 • University of North Carolina
 • University of California
 • University of Southern Queesland
 • Ankara Universty
 • King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.