Print

Zaštićene oznake kvalitete mesa i mesnih proizvoda (169300)

Course coordinator

Course description

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju sve je izraženiji interes hrvatskih proizvođača tradicijskih proizvoda animalnog podrijetla za dobivanje jedne od oznaka zaštićenog naziva (Zaštićena Oznaka Izvornosti – ZOI, Zaštićena Oznaka Zemljopisnog Podrijetla - ZOZP i Zajamčeno Tradicionalni Specijalitet – ZTS) za svoje proizvode. Cilj ovog modula je prenijeti studentima znanje te omogućiti stjecanje vještina i kompetencija potrebnih za izradu specifikacije proizvoda koja je neophodan dokument i prvi korak prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju zaštićenog naziva i oznake mesa i mesnih proizvoda na nacionalnoj i EU razini.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Auditory exercises: 0
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 69%
Good (3): 70 - 79%
Very good (4): 80 - 89%
Excellent (5): 90 - 100%

Conditions for obtaining signature

Redovito polaženje nastave, izložen seminarski rad. Dozvoljeno 20% izostanka od ukupne satnice modula.

Description

Studenti su obvezni redovito dolaziti na nastavu i samostalno izraditi seminarski rad te dati suvisle odgovore na postavljena pitanja nastavnika i drugih studenata nakon usmene Ppt prezentacije rada kako bi ostvarili pravo na potpis

General competencies

Predloženi modul studentima će dati teorijska i praktična znanja o važnosti zaštite proizvoda, zakonodavnom okviru samog postupka te izradi specifikacije proizvoda, odnosno jedinstvenog dokumenta na temelju kojeg Europska Komisija donosi konačnu odluku. Studenti će steći znanje bitno tehnologa na farmi, upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, djelatnika savjetodavne službe i/ili stručne službe u Ministarstvu poljoprivrede te nastavak studija na višoj razini.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja uz korištenje Ppt prezentacija, videomaterijala i interneta. Očekuje se aktivno sudjelovanje studenata u nastavi.
 • Provjere znanja
  Ocjena prezentacije seminarskog rada, dva parcijalna pisana testa znanja (kolokvija) i završni ispit (u pisanom i usmenom obliku).
 • Konzultacije
  Redovite konzultacije s predmetnim nastavnicima osobno te putem elektroničke pošte.
 • Terenske vježbe
  Posjet poduzetnicima, udrugama i obiteljskim gospodarstvima koja se bave proizvodnjom i preradom mesa.
 • Seminari
  Izrada i prezentacija seminarskih radova na temu proizvodnje mesa autohtonih hrvatskih pasmina domaćih životinja i specifičnosti postupka dobivanja zaštićene oznake naziva proizvoda

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati važnost autohtonih pasmina životinja i njihovih proizvoda u sferi globalne proizvodnje hrane Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Preporučiti vrstu tražene oznake (ZOI, ZOZP, ZTS) za određeni proizvod (svježe meso, mesni proizvod) Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Usporediti tehnologije proizvodnje tradicijskih i industrijskih mesnih proizvoda Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Opisati postupak registracije zaštićenog naziva mesa i mesnih proizvoda na razini EU Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Izraditi (potpuno ili djelomično) specifikaciju proizvoda Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom terenskih vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad 20% 1
2
3
4
5
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 10 0,3
Testovi znanja 1 (T1) i 2 (T2) 50% <60%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Završni ispit usmeni (ZI) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 30% <60%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Predavanja + terenske vježbe - 30 30 1
Ukupno 100% Završna ocjena=Sx20+T1x25+T2x25+ZIx30/100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Studenti individualno dobivaju temu seminarskog rada koji moraju izraditi i prezentirati u dogovorenom terminu. Ocjenjuje se vještina iznošenja prezentacije i odgovori na pitanja postavljena za vrijeme rasprave. Sukladno dogovorenom terminu Iznimno, u slučaju opravdanog razloga student može prezentirati rad izvan prvog dogovorenog termina za prezentaciju
Testovi znanja 1 (T1) i 2 (T2) Tijekom semestra polažu se dva testa znanja, a prosječna ocjena testova sačinjava 50% konačne ocjene modula 8. i 14. tjedan u semestru Moguć jedan ispravak negativne ocjene putem naknadnog pristupa.
Završni ispit usmeni (ZI) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) Sastoji se od pet pitanja prema programskim cjelinama, testira se znanje o usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula te sposobnost identificiranja praktičnih problema u manipulaciji i korištenju sekundarnih animalnih proizvoda. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. Gospodarska važnost tradicionalnih proizvoda animalnog podrijetla
 2. Tradicionalni mesni proizvodi u funkciji održavanja raznolikosti poljoprivredne proizvodnje
 3. Upoznavanje vanjštine autohtonih hrvatskih pasmina domaćih životinja, specifičnosti uzgoja i proizvodni pokazatelji pojedinih pasmina
 4. Tradicionalni proizvodi od svinjskog mesa (pršuta, kulena i drugi mesni proizvodi) i specifičnosti postupka zaštite naziva
 5. Proizvodnja mesa autohtonih hrvatskih pasmina goveda i specifičnosti postupka zaštite naziva
 6. Proizvodnja mesa i jaja autohtonih hrvatskih pasmina peradi i specifičnosti postupka zaštite naziva
 7. Proizvodnja mesa autohtonih hrvatskih pasmina ovaca i koza i specifičnosti postupka zaštite naziva
 8. Parcijalni test znanja (T1); izlaganja seminarskih radova
 9. Legislativa u postupku zaštite naziva proizvoda
 10. Izlaganja seminarskih radova
 11. Nacionalni postupak zaštite naziva mesa i mesnih proizvoda
 12. Izrada specifikacije proizvoda 1. dio
 13. Izrada specifikacije proizvoda 2. dio
 14. Parcijalni test znanja (T1); izlaganja seminarskih radova
 15. Završni ispit

Obligatory literature

 1. Labels of Origin for Food: Local Development, Global Recognition. CABI Publishing Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/15) Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 65/15)

Recommended literature

 1. DOOR ("Database Of Origin & Registration“) baza podataka, (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid= pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141) EU agricultural product quality policy (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm) Kireeva, I. (2011): How to register geographical indications in the European Community. World Patent Information 33(1): 72-77. Velčovská, Š., Sadílek, T. (2014): The system of the geographical indication – important component of the politics of the consumers’ protection in European Union, (https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/106281/Article_1262.pdf?sequence=1)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.