Print

Stručna praksa - Povrćarstvo (251015)

Course coordinator

Course description

Stručna praksa je obvezni predmet na diplomskom studiju i podrazumijeva angažiranost studenata koja je ekvivalentna 3 ECTS-a. Tijekom diplomskog studija potrebno je obaviti stručnu praksu u trajanju od 120 radnih sati.
Stručna praksa može se obaviti u Hrvatskoj i/ili inozemstvu kod jedne ili više pravnih osoba ili obiteljskih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, čija je djelatnost sukladna programu studija. Dio stručne prakse obavljat će se na pokušalištima i u laboratorijima Fakulteta.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Compulsory course, 3 semester, 2 year)

General competencies

- primijeniti naučeno znanje i stečene vještine u praksi
- prikupiti, organizirati i analizirati podatke
- prezentirati stručni sadržaj
- sudjelovati u radu tima

Types of instruction

 • Ostalo
  Samostalni zadaci, mentorski rad, praktični rad kod pružatelja prakse
 • Seminari
 • Vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Kreirati program proizvodnje povrća/aromatičnog i ljekovitog bilja za različite namjene na otvorenom ili u zaštićenom prostoru uvažavajući načela održivog razvoja. Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Izrađen i prezentiran stručni projekt. Napisan dnevnik stručne prakse. Procjena mentora o radu studenta za vrijeme stručne prakse.
Vrednovati i primijeniti prikladne agrotehničke zahvate obzirom na vrstu povrća/aromatičnog i ljekovitog bilja, tehnologiju uzgoja, okolišne uvjete i namjenu proizvodnje. Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Napisan dnevnik stručne prakse. Procjena mentora o radu studenta za vrijeme stručne prakse.
Upravljati agrobiotopima i usporediti hidroponske tehnike u uzgoju povrća/aromatičnog i ljekovitog bilja u zaštićenom prostoru. Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Napisan dnevnik stručne prakse. Procjena mentora o radu studenta za vrijeme stručne prakse.
Odrediti tehnološku/fiziološku zrelost povrća/aromatičnog i ljekovitog bilja različitim metodama te organizirati berbu, primarnu doradu i čuvanje. Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Napisan dnevnik stručne prakse. Procjena mentora o radu studenta za vrijeme stručne prakse.
Planirati proizvodnju reprodukcijskog materijala povrća/aromatičnog i ljekovitog bilja. Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Napisan dnevnik stručne prakse. Procjena mentora o radu studenta za vrijeme stručne prakse.
Razlikovati najvažnije vrste štetnih organizama u uzgoju povrća/aromatičnog i ljekovitog bilja i dijagnosticirati nedostatak hraniva i štete izazvane abiotskim čimbenicima. Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Napisan dnevnik stručne prakse. Ocjena mentora o uspješnosti prektičnog prepoznavanja nedostatka hraniva i simptoma bolesti i štetnika.
Prepoznati vrste i najvažnije sorte povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja primjerene za uzgoj u ekološkim uvjetima Hrvatske Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Napisan dnevnik stručne prakse. Procjena mentora o radu studenta za vrijeme stručne prakse.

Working methods

Teachers' obligations

Nositelj predmeta – voditelj stručne prakse upoznaje studente s ciljevima i procedurom prakse te im dodjeljuje mentore (suradnike na predmetu). Provodi administrativne poslove u aplikaciji Burza stručne prakse. Pomaže studentu pri pronalaženju poslodavca za obavljanje stručne prakse izvan Fakulteta. Organizira zajedničku prezentaciju stručnih projekta. U suradnji s mentorom, vrednuje stručni projekt i prezentaciju te donosi završnu ocjenu stručne prakse.
Suradnici na predmetu – mentori stručne prakse – zadaju zadatke i vode studenta pri agrotehničkim zahvatima/analizama/radionicama tijekom prakse. Mentoriraju pisanje stručnog projekta i ocjenjuju pisanu verziju stručnog projekta. Pregledavaju i ocjenjuju dnevnik prakse studenta i ispunjavaju obrazac vrednovanja studenta na stručnoj praksi u aplikaciji Burza stručne prakse. Sudjeluju na prezentaciji stručnih projekata i u suradnji s voditeljem prakse (nositeljom predmeta) predlažu konačnu ocjenu.

Students' obligations

Student je obavezan obaviti stručnu praksu u trajanju od 120 sati, od čega dio na pokušalištu/laboratorijima Fakulteta, a dio kod poslodavca. Tijekom prakse student provodi zadatke prema uputama mentora. Za svaki dan na stručnoj praksi (na Fakultetu i kod poslodavca) student vodi dnevnik u aplikaciji Burza stručne prakse. Student treba izraditi i prezentirati stručni projekt na temelju dodijeljenog zadatka. Student sudjeluje u radionicama prepoznavanja najvažnijih vrsta štetnih organizama u uzgoju povrća/aromatičnog i ljekovitog bilja i dijagnosticiranja nedostatka hraniva i šteta izazvanih abiotskim čimbenicima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Ukupno 90 3

Na temelju dnevnika koji student vodi na stručnoj praksi, izvješća mentora sa stručne prakse, izrađenog i prezentiranog stručnog projekta voditelj stručne prakse donosi ocjenu o uspješno obavljenoj stručnoj praksi i unosi je u ISVU sustav.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Radni učinak studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok radni učinak b) Zadovoljavajući radni učinak c) Slabiji učinak od očekivanja bez opravdanih razloga
Primjena teorije u praktičnom radu za vrijeme stručne prakse a) Pokazuje izuzetnu vještinu primjene teorije u praktičnom radu b) Prepoznaje teorijski okvir u praktičnom radu c) Ne povezuje teorijski okvir s praktičnim rado
Vještina rješavanja problema studenta za vrijeme stručne prakse a) Vrlo vješt u rješavanju problema, inovativan i kreativan b) Sposoban je riješiti zadani problem na poznati način c) Ne pokazuje zadovoljavajuće sposobnosti rješavanja problema
Sposobnost donošenje odluka studenta za vrijeme stručne prakse a) Odluke donosi samostalno, na osnovi temeljite analize (promjenjivih) okolnosti b) Odluke su zadovoljavajuće u poznatim situacijama c) Često donosi pogrešne odluke bez analize situacije
Sposobnost suradnje u timu za vrijeme stručne prakse a) Radi u skladu s ostalima, pridonosi grupnim odnosima i učinkovitosti b) Odnosi s drugima su skladni u normalnim okolnostima, ali se ne ističe c) Nekomunikativan i povučen do mjere da negativno djeluje na grupu
Komunikacijske vještine studenta za vrijeme stručne prakse a) Izuzetno jasna, dobro organizirana i uvjerljiva komunikacija, pisana i govorna b) Zadovoljavajuće vještine pisane i govorne komunikacije c) Slabe vještine pisanja i govorne komunikacije
Motiviranost i odgovornost studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok stupanj motiviranosti u radu te kolektivne i društvene odgovornosti b) Zadovoljavajuća motiviranost za rad i odgovornosti prema poslu c) Slabo motiviran, nezainteresiran i bez osjećaja odgovornosti prema poslu

Weekly class schedule

 1. Dodjela zadataka za stručni projekt i davanje uputa o njegovoj provedbi i pisanju. Podjela studenata u skupine i dodjela odgovarajuće površine na otvorenom polju ili zaštićenom prostoru na kojoj će se projekt provoditi - 4 sata S + 4 sata V
 2. Planiranje proizvodnje uz izračun potrebnog reprodukcijskog materijala za uzgoj odabrane vrste povrća/aromatično-ljekovitog bilja (ALJB) – 4 sata S + 4 sata V
 3. Prepoznavanje vrsta i najvažnijih sorti povrća te ALJB primjerenih za uzgoj u ekološkim uvjetima Hrvatske – 8 sati V
 4. Izrada programa proizvodnje s obzirom na odabranu vrstu povrća/ALJB, tehnologiju uzgoja, okolišne uvjete i namjenu proizvodnje – 8 sati V
 5. Provedba hidroponskog uzgoja povrća/ALJB u zaštićenom prostoru i upravljanje agrobiotopima – 8 sati V
 6. Provedba hidroponskog uzgoja povrća/ALJB u zaštićenom prostoru i upravljanje agrobiotopima – 8 sati V
 7. Provedba hidroponskog uzgoja povrća/ALJB u zaštićenom prostoru i upravljanje agrobiotopima – 8 sati V
 8. Provedba agrotehničkih zahvata i analiza morfoloških i agronomskih karakteristika odabrane vrste povrća/ALJB tijekom vegetacije u skladu s dodijeljenim zadatkom – 8 sati V
 9. Provedba agrotehničkih zahvata i analiza morfoloških i agronomskih karakteristika odabrane vrste povrća/ALJB tijekom vegetacije u skladu s dodijeljenim zadatkom – 8 sati V
 10. Provedba agrotehničkih zahvata i analiza morfoloških i agronomskih karakteristika odabrane vrste povrća/ALJB tijekom vegetacije u skladu s dodijeljenim zadatkom – 8 sati V
 11. Dijagnosticiranje simptoma bolesti, štetnika, nedostatka/viška hranjiva i eventualnih šteta od abiotskih stresova na povrću/ALJB kroz stručne radionice pod vodstvom nastavnika iz odgovarajućih područja – 8 sati V
 12. Dijagnosticiranje simptoma bolesti, štetnika, nedostatka/viška hranjiva i eventualnih šteta od abiotskih stresova na povrću/ALJB kroz stručne radionice pod vodstvom nastavnika iz odgovarajućih područja – 2 sati V Određivanje tehnološke/fiziološke zrelosti odabrane vrste povrća/ALJB primjerenom metodom uz organiziranje berbe, primarne dorade, određivanje kvalitete i testiranje održivosti – 6 sati V
 13. Određivanje tehnološke/fiziološke zrelosti odabrane vrste povrća/ALJB primjerenom metodom uz organiziranje berbe, primarne dorade, određivanje kvalitete i testiranje održivosti – 8 sati V
 14. Određivanje tehnološke/fiziološke zrelosti odabrane vrste povrća/ALJB primjerenom metodom uz organiziranje berbe, primarne dorade, određivanje kvalitete i testiranje održivosti – 8 sati V
 15. Priprema prezentacije i prezentiranje stručnih projekata – 8 sati S

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.