Print

Opskrbni lanci u agrobiznisu (185476)

Course coordinator

Course description

U sklopu ovog modula studenti će steći znanja o značenju, strukturi i vrstama opskrbnih lanaca, zatim o posebnostima opskrbnih lanaca u agrobiznisu te o ključnim procesima unutar opskrbnog lanca. Studenti će biti upoznati s načinima upravljanja u opskrbnim lancima i važnosti odnosa među sudionicima opskrbnih lanaca. Bit će upoznati sa suvremenim trendovima u upravljanju opskrbnim lancima te zakonskom regulativom.
Primjeri iz prakse će olakšati razumijevanje i usvajanje gradiva, dok auditorne vježbe i samostalna izrada seminarskog rada pripremaju studente za praktičnu primjenu usvojenih teorijskih znanja.

Programski dijelovi modula su:
Uvod u teoriju opskrbnih lanaca
Struktura i vrste opskrbnih lanaca
Aktivnosti u opskrbnim lancima
Upravljanje odnosima unutar opskrbnog lanca
Mjerenje uspješnosti opskrbnih lanaca
Suvremeni trendovi u upravljanju opskrbnim lancima u agrobiznisu
Zakonska regulativa u području opskrbnih lanaca u agrobiznisu
Seminarska nastava

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Auditory exercises: 8
Seminar: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 -70%
Good (3): 71 - 80%
Very good (4): 81 - 90%
Excellent (5): 91 - 100%

General competencies

Studenti će steći temeljna znanja o funkcioniranja opskrbnih lanaca u agrobiznisu, znati će raščlaniti sustav opskrbnog lanca na ključne procese.
Studenti će znati prepoznati potrebu za izgradnjom partnerstva između proizvođača - prerađivača – trgovaca i potrošača u agrobiznisu.
Analitičnost, kritičko mišljenje, sposobnost rada u timu.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Seminari
  Skupine (3-5 studenata) samostalno izrađuju i prezentiraju model opskrbnog lanca za odabrani proizvod u agrobiznisu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti pojam opskrbnog lanca i identificirati najvažnije sudionike pismeni ispit
Klasificirati vrste opskrbnih lanaca s obzirom na broj sudionika pismeni ispit
Razlikovati posebnosti opskrbnih lanaca u agrobiznisu u odnosu na opskrbne lance u drugim sektorima pismeni ispit
Raščlaniti sustav opskrbnog lanca na ključne procese pismeni ispit
Objasniti ključne procese u opskrbnom lancu pismeni ispit
Procijeniti prednosti i nedostatke uključivanja u opskrbni lanac za poljoprivredno gospodarstvo seminarski rad, pismeni ispit
Kritički ocijeniti važnost odnosa među sudionicima opskrbnih lanaca seminarski rad, pismeni ispit
Definirati metode i ocijeniti uspješnost opskrbnog lanca seminarski rad, pismeni ispit
Identificirati čimbenike i suvremene trendove u razvoju opskrbnih lanaca u agrobiznisu seminarski rad, pismeni ispit
Izraditi i prezentirati model opskrbnog lanca za odabrani proizvod u agrobiznisu priprema i prezentacija seminarskih radova

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, organizacija seminarske nastave, održavanje konzultacija i pomoć pri izradi seminarskih radova; priprema i održavanje parcijalnih i pismenih ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja -1 parcijalni ispit 30% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Usvojenost programskog sadržaja -2 parcijalni ispit 30% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Usvojenost programskog sadržaja - pismeni ispit ili 60% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Seminarski rad 40% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Ukupno 100 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) Studenti mogu sudjelovati u raspravama tijekom nastave. Aktivnost se dodatno boduje i može poboljšati ocjenu iz pismene provjere znanja.

Weekly class schedule

 1. Pojam i definicija opskrbnog lanca, povijesni pregled razvoja opskrbnih lanaca.
 2. Struktura opskrbnog lanca u agrobiznisu, sudionici u opskrbnom lancu.
 3. Vrste opskrbnih lanaca u agrobiznisu, kratki i dugi opskrbni lanci, posebnosti opskrbnih lanaca u agrobiznisu, socioekonomske i okolišne koristi kratkih opskrbnih lanaca hrane.
 4. Nabava i skladištenje unutar opskrbnih lanaca.
 5. Sustavi transporta u opskrbnim lancima.
 6. Upravljanje zalihama u opskrbnom lancu.
 7. Upravljanje odnosima unutar opskrbnog lanca
 8. Ocjena operativne i financijske uspješnosti opskrbnih lanaca.
 9. Ocjena uspješnosti opskrbnog lanca s društvenog aspekta.
 10. Suvremeni trendovi u upravljanju opskrbnim lancima u agrobiznisu, učinkovit odgovor na potrebe potrošača, E-trgovina, ekološki odgovorno upravljanje opskrbnim lancima.
 11. Zakonska regulativa u području opskrbnih lanaca u agrobiznisu, propisi u području kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, reguliranje nepoštenih trgovačkih praksi u opskrbnom lancu hrane.
 12. Seminar - Analiza primjera opskrbnih lanaca iz biljnog sektora. Seminar - Analiza primjera opskrbnih lanaca iz stočarskog sektora
 13. Seminar - Analiza primjera opskrbnih lanaca iz stočarskog sektora
 14. Seminar - Provođenje terenskog istraživanja. Vrednovanje rezultata i pisanje završnog izvješća.
 15. Seminar – Prezentacija rezultata istraživanja

Obligatory literature

 1. Bourlakis, M. A., & Weightman, P. W. (Eds.). (2008). Food supply chain management. John Wiley & Sons.
 2. Bloomberg, D. J., LeMay, S. B., Hanna, J. B. (2005). Logistika. Mate, Zagreb
 3. Pullman, M., & Wu, Z. (2012). Food supply chain management: economic, social and environmental perspectives. Routledge.

Recommended literature

 1. Dani, S. (2015). Food supply chain management and logistics: From farm to fork. Kogan Page Publishers
 2. Fynes, B., De Burca, S., & Mangan, J. (2008), The effect of relationship characteristics on relationship quality and performance, International Journal of Production Economics, Vol. 111 No. 1, pp. 56-69.
 3. Noémi, V. (2012), “Members of a supply chain and their relationships”, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, Vol. 6 No. 5, pp. 131-134.
 4. Odongo, W., Dora, M., Molnár, A., Ongeng, D. and Gellynck, X. (2016), “Performance perceptions among food supply chain members: a triadic assessment of the influence of supply chain relationship quality on supply chain performance”, British Food Journal, Vol. 118 No. 7, pp. 1783-1799

Similar course at related universities

 • Food supply chain management, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna.
 • Agro-food Supply Chain Management, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
 • Supply Chain Management, Wageningen University & Research, Nizozemska.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.