Print

Globalna ekologija (144071)

Course coordinator

Course description

Modul Globalna ekologija daje temeljna znanja o biološkim i ekološkim sustavima. U okviru modula prikazani su temeljni ekološki pojmovi, objašnjava se razlika između ekologije i zaštite okoliša, kratko se navodi povijesni razvoj ekologije. Prikazan je nastanak, razvoj, građa i struktura Zemlje, te promjene u prošlosti. Definiraju se globalni ekološki problemi, analizira se utjecaj čovjeka na atmosferu, povećanje koncentracije plinova staklenika, ozonska rupa, zatim utjecaj na hidrosferu i kriosferu – globalna cirkulacija i bilanca voda, promjene razine mora, onečišćenje, eutrofikacija, povlačenje ledenjaka, itd. Detaljno se prikazuje utjecaj čovjeka na pedosferu, litosferu, te na biosferu, s posebnim naglaskom na agrosferu. Navode se organski i anorganski kemijski spojevi koji utječu na onečišćenje okoliša, te osnovni procesi transporta zagađivala u okolišu. Definiraju se bioindikatorski organizmi, biogeokemijski ciklusi odabranih elemenata, vremenska kemijska bomba, izotopne i nuklearne analitičke metode i tehnike.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 26
Seminar: 20
Field exercises: 14

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 % - 70 %
Good (3): 71 % - 80 %
Very good (4): 81 % - 90 %
Excellent (5): 91 % - 100 %

General competencies

Upoznavanje studenata s osnovnim teoretskim postavkama ekologije kao znanosti koja opisuje utjecaj čovjeka na atmosferu, hidrosferu, pedosferu i biosferu, te kompleksne odnose koji vladaju u agrosferi.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavači izvode predavanja kao power point prezentacije s osiguranim vremenom za pitanja i raspravu.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava uključuje obilazak zanimljivih lokacija (dvije) u Hrvatskoj s primjerima dobrih postupaka za okoliš (Zagrebačke otpadne vode, Agroproteinka, Petrokemija, CIOS, ZGOS,…). Posjet Laboratoriju za RadioEkologiju (LRE), Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković te upoznavanje s osnovnim instrumentalnim tehnikama određivanja radionuklida u ekosustavu. Posjet Analitičkom laboratoriju Zavoda te upoznavanje s osnovnim instrumentalnim metodama i tehnikama određivanja C, N i S u ekosustavu.
 • Seminari
  Teme seminara vezane su za pitanja o aktualnim događanjima vezanim za globalnu ekologiju i utjecaju čovjeka na okoliš. Seminari uključuju instrukcije predavača i upute o pristupu znanstvenoj literaturi i bazama podataka za istraživačku i akademsku zajednicu, te na osnovnu i dodatnu literaturu, korisne linkove važne za izradu seminarskog rada kao i pomoć u prijevodu i razumijevanju pojmova. Obveza studenta je pripremiti usmeno izlaganje u Power Point (10 minuta) i napisati seminar zadane tematike kao Word dokument (10-tak stranica). ). Broj grupa i broj studenata u grupi ovise o broju upisanih studenata, dosadašnje iskustvo do 5 studenata u grupi i do 20 grupa.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
protumačiti i objasniti osnovne ekološke pojmove kao što su ekologija, agroekologija, biocenoza, biotop, niša, sukcesija, okoliš Interaktivna nastava, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
usporediti interakciju tvari i energije u agroekosustavu, prirodnom ekosustavu i urbanom ekosustavu, kao i obrazložiti biogeokemijske cikluse glavnih elemenata na planetu Zemlji (C, N, O, S, P, H) Interaktivna nastava, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
sveobuhvatno analizirati i usporediti pozadinske informacije o najvažnijim aspektima globalnih ekoloških problema, kao što su demografski razvoj, promjene u korištenju zemljišta, korištenje energije, problem otpada, bioraznolikost, degradacija zemljišta i kritički prosuđivati trenutne probleme ekoloških i globalnih promjena kao što su globalne klimatske promjene i emisije stakleničkih plinova te argumentirati mišljenje u smislu zaštite okoliša Interaktivna nastava, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Navesti i procijeniti specifične probleme u okviru holističkog pristupa te primijeniti i preporučiti smjernice za održivi razvoj u političkoj praksi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini Interaktivna nastava, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Predavanja
Predavači izvode predavanja kao power point prezentacije s osiguranim vremenom za pitanja i raspravu.
Seminari
Teme seminara vezane su za pitanja o aktualnim događanjima vezanim za globalnu ekologiju i utjecaju čovjeka na okoliš. Seminari uključuju instrukcije predavača i upute o pristupu znanstvenoj literaturi i bazama podataka za istraživačku i akademsku zajednicu, te na osnovnu i dodatnu literaturu i korisne linkove važne za izradu seminarskog rada kao i pomoć u prijevodu i razumijevanju pojmova. Broj grupa i broj studenata u grupi ovise o broju upisanih studenata. Teme seminara dodjeljuju se na početku semestra i studenti imaju 15 tjedana za pripremu. Nastavnici (minimalno 2) su obavezni prisustvovati obranama seminarskih radova. Svaki nastavnik ocjenjuje zasebno grupe studenata prema dolje navedenim kriterijima. Koordinator dodatno čita, pregledava i ocjenjuje pisani dio seminarskog rada. Konačna ocjena seminarskog rada je prosječna ocjena, a koja uključuje ocjene svih nastavnika (zbog veće objektivnosti).
Terenska nastava/vježbe
Terenska nastava uključuje obilazak zanimljivih lokacija (dvije) u Hrvatskoj s primjerima dobrih postupaka za okoliš (Zagrebačke otpadne vode, Agroproteinka, Petrokemija, CIOS, ZGOS,…).
Dodatno, posjet Laboratoriju za RadioEkologiju (LRE), Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković i upoznavanje s osnovnim instrumentalnim tehnikama određivanja radionuklida u ekosustavu.
Posjet Analitičkom Laboratoriju Zavoda za OPB i upoznavanje s osnovnim instrumentalnim metodama i tehnikama određivanja C, N i S u ekosustavu.
Ispravljanje ispita.
Natavnik je obavezan pročitati i ispraviti pismene ispite. Nastavnik je dužan osigurati usmene ispite.

Students' obligations

Predavanja
Prisustvovanje nastavi. Nije obavezno, ali oni koji redovito pohađaju nastavu ( > 80 %) oslobođeni su usmenog dijela ispita.
Seminari
Obveza studenta je pripremiti usmeno izlaganje u Power Point (10 minuta) i napisati seminar zadane tematike kao Word dokument (maksimalno 10 stranica). Završeni seminarski rad je uvjet za potpis tj. za izlazak na pismeni ispit.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
pismeni i usmeni ispit 75 % (60 % pismeni i 15 % usmeni) < 60 %
60 % - 70 %
71 % - 80 %
81 % - 90 %
91 % - 100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 120 4,0
seminarski rad (pisani dio i prezentacija) 25 % < 60 %
60 % - 70 %
71 % - 80 %
81 % - 90 %
91 % - 100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2,0
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod - O modulu, ishodi učenja, pravila,seminari, terenske vježbe, predavanja,….
 2. Povijesni razvoj ekologije
 3. Definiranje osnovnih pojmova: ekologija, biocenoza, biotop, okoliš, ekosustav, niša, sukcesija,…
 4. Interakcije i osnovne zakonitosti u ekosustavu, kruženje tvari i protok energije
 5. Razvoj, građa i struktura Zemlje - Osnovno oblikovanje planeta Zemlje, geološka razdoblja i značajnija zbivanja u biosferi; Arheozoik, Proterozoiok, Paleozoik, Mezozoik, Kenozik.
 6. Globalni ekološki problemi - Svjetsko stanovništvo, ljudske djelatnosti, promjene u korištenju prirodnih bogatstava, promjene flore i faune, utjecaj poljoprivrede, industrije i prometa na okoliš, izvori energije, otpad i njegovo zbrinjavanje.
 7. Utjecaj čovjeka na atmosferu - Učinak staklenika, izvori emisije plinova staklenika, razgradnja stratosferskog ozona, ozonska rupa, promjena klime.
 8. Utjecaj čovjeka na atmosferu - Film.
 9. Utjecaj čovjeka na hidrosferu, kriosferu, pedosferu i litosferu - Promjene u hidrosferi i kriosferi, Promjena u načinu korištenja površine kopna, problem obradivih površina, erozija, zbijanje, korištenje mineralnih sirovina, prekrivanje gradovima i objektima infrastrukture, gradska poljoprivreda
 10. Onečišćenje okoliša pojedinim skupinama anorganskih kemijskih spojeva
 11. Onečišćenje okoliša pojedinim skupinama organskih kemijskih spojeva
 12. Biogeokemijski ciklusi odabranih (C, N, H, O, S, P) elemenata
 13. Terenske vježbe - Obilazak zanimljivih lokacija u Hrvatskoj s primjerima dobrih postupaka za okoliš (Zagrebačke otpadne vode, Agroproteinka, Petrokemija, ZGOS, CIOS,... ) + Gost predavač.
 14. Izotopne i nuklearne analitičke metode i tehnike - Radionuklidi i mikroelementi u okolišu, postupci njihovog određivanja.
 15. Seminarski rad - Izlaganje seminarskog rada s temom utjecaja čovjeka na okoliš (prezentacija + pisani tekst).

Obligatory literature

 1. Glavač, V. (1999). Uvod u globalnu ekologiju. Zagreb: Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša i Hrvatske šume.
 2. Odum, E., Barrett, G. W. (2004). Fundamentals of Ecology. -5th ed., Thomson Brooks/Cole.

Recommended literature

 1. Andrews, J. E., Brimbleconibe, P., Jickens, T. D., Luiss ,P. S. (1996). An introduction to environmental chemistry. Oxford: Blackwell Science.
 2. Bonan, G. B. (2002). Ecological Climatology: concepts and applications. Cambridge University Press.
 3. Chapin ,F. S., Matson, P.A., Vitousek ,P.M. (2011). Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. - 2nd ed., Springer.
 4. Chiras, D. D. (2006). Environmental science. -7th ed., Jones and Bartlett Publishers.
 5. Essington, M. E. (2004). Soil and Water Chemistry: an Integrative Approach. CRC Press, Florida
 6. Jasobson ,Z. M. (2002). Atmospheric pollution: history, science, and regulation. Cambridge University Press.
 7. Kabata-Pendias, A. , Mukherjee, A. B. (2007). Trace Elements from Soil to Human. Springer.
 8. Libes,S. M. (1992). An introduction to marine biogeochemistry. New York: John Wiley &amp; Sons.
 9. Metz, B. (2010).Controlling Climate Change. Edinburgh: Cambridge University Press.
 10. Prohić, E, (1998). Geokemija. Zagreb: Targa.
 11. Raven, P. H. , Berg, L. R. (2004) . Environment. John Wiley &amp; Sons, Inc.
 12. Sherwood Lollar, B. (2005) Environmental Geochemistry. - 1st ed., Elsevier.
 13. Schlesinger, W. H. (1997). Biogeochemistry, an analysis of global change. Academic Press.

Similar course at related universities

 • Principles of Ecology, Hohenheim University, Stuttgart, Germany
 • Global Ecology and Soil Systems, Aberystwyth University, Aberystwyth, Wales, UK
 • Global Change Ecology, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria
 • Terrestrial Ecosystem Processes and Global Change, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
 • Man, society and the environment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.