Print

Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mlijeka i mesa (26742)

Course coordinator

Course description

Proizvodnja mlijeka i mesa su biološke proizvodnje i važan su čimbenik održivog razvoja i biološke raznolikosti neke zemlje. Cilj modula je ustanoviti važnost proizvodnje mlijeka i mesa od različitih vrsta životinja u stočarstvu/poljoprivredi/privredi na nacionalnoj/regionalnoj/svjetskoj razini, te kritički razmišljati o biološkim i okolišnim čimbenicima kao resursima proizvodnje.
Program modula uključuje: Osnove za tehnologije i tehničke procese u proizvodnji mlijeka i mesa; Zakonodavstvo u poljoprivredi i stočarstvu; Metode mjerenja svojstava u procesu proizvodnje mlijeka i mesa; Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji: a) mlijeka(kravljeg, ovčjeg, kozjeg, i drugih vrsta životinja), b) mesa ( goveda, ovaca, koza, svinja, peradi) c) jaja peradi. Vježbe (terenske) provest će se na terenu u farmama otvorenih i zatvorenih sustava držanja životinja, pogonima mliječne i mesne industrije. Polaganje ispita provodi se parcijalnim testovima i završnim usmenim ispitom.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Field exercises: 22

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 90%
Excellent (5): 100%

General competencies

Sadržaj modula osposobljava studente kritički i kreativno razmišljati o čimbenicima važnim u pokretanju pojedine proizvodnje i primjeni određenog sustava i tehnologije. Studenti će biti stručno sposobni samostalno voditi određenu proizvodnju.

Types of instruction

 • Predavanja
  Interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja iz područja tehnologije proizvodnje primarne prerade animalnih proizvoda, a definiranih ishodima učenja
 • Terenske vježbe
  Izvode se na terenu kroz posjete farmama različitih vrsta životinja i sustavima proizvodnje, u pogonima mliječne/mesne industrije

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti zahtjeve potrošača suvremenog tržišta, zakonodavne mjere i praktično pokrenuti proizvodnju mlijeka, mesa i jaja Interaktivna nastava, usmeni i pismeni ispit
Identificirati genetske parametre u postavljanju uzgojnih ciljeva i programa selekcije životinja. Interaktivna nastava, usmeni i pismeni ispit
Primijeniti stečena znanja u kreiraju novih tehnologija u proizvodnji animalnih proizvoda Interaktivna nastava, usmeni i pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Predavanja
Organizirati interaktivnu nastavu kojom se iznose teorijska znanja iz predmetnog područja i njihovo povezivaje s prethodno stečenim znanjem studenata na sličnim modulima koristeći se power point prezentacijama, video materijalima. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju organiziraju se prema satnici i održavaju unutar 15 tjedana izravne nastave.
Vježbe
Vježbe se izvode uz mentorstvo nastavnika na terenu.

Students' obligations

Prisustvovanje nastavi je obvezno. U slučajevima opravdanog ili neopravdanog izostanka (tri puta) s vježbi ili seminara studenti su obvezni u zakazanim terminima tijekom semestra ili unutar 4 tjedna nakon završenog semestra nadoknaditi propušteno. U slučaju ako student izostane s vježbi više od dva puta gubi pravo na potpis, te predmet mora ponovno upisati u narednoj akademskoj godini.
Za studente pismeni i usmeni dio ispita organizirani su tijekom redovitih ispitnih rokova.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6

Weekly class schedule

 1. Osnova za tehnologije i tehničke procese u proizvodnji mlijeka i mesa (P)
 2. Zakonodavstvo u poljoprivredi i stočarstvu; Metode mjerenja svojstava mesa u procesu proizvodnje (P).
 3. Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji kravljeg mlijeka kao funkcija biokemijskih/fizioloških/metaboličkih procesa različitih fenotipova/genotipova na uvjete okoliša i tehničke faze proizvodnje u otvorenim i zatvorenim sustavima proizvodnje. Anatomska i fiziološke funkcija mliječne žlijezde (P).
 4. Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji govedskog mesa; Odnos proizvodnje mesa i mlijeka po kravi, odabir fenotipa/genotipa krava i teladi za proizvodnju mesa, sustavi proizvodnje (P).
 5. Vježbe terenska nastava na farmama mliječnih krava i tovne junadi (V).
 6. Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji ovaca i koza (P).
 7. Sustavi i tehnologije proizvodnje mlijeka i mesa uzgoj podmladka, mužnja ovaca i koza, hranidba ovaca, koza i podmladka; Značaj mesa vune, gnoj, čišćenje i očuvanje okoliša. Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mesa peradi i jaja (P).
 8. Vježbe terenska nastava na farmama ovaca i koza (V).
 9. Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mesa peradi, biološke značajke peradi. Sustavi proizvodnje, uzgojni programi i uzgojne (breeding) kompanije, proizvodnja jednodnevnog podmladka za proizvodnju mesa i jaja (P).
 10. Vježbe terenska nastava na farmama i valionicama (V).
 11. Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji jaja.Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji svinjskog mesa: fenotipska i genetska povezanost odnosa i kakvoće tkiva kod svinja, uzgojni programi kod nas i svjetske breeding kompanije (P).
 12. Pasmine i hibridi svinja za proizvodnju prasadi; fenotip/genotip u iskorištavanju i proizvodnji mesa svinja za potrošnju u svježem stanju i za proizvodnju polutrajnih i trajnih proizvoda (P). Vježbe terenska nastava, farma svinja u otvorenom sustavu držanja (V).
 13. Vježbe terenska nastava na farmama za reprodukciju i tov svinja (V).
 14. Vježbe terenska nastava u pogonima mesne industrije (V).
 15. Strategije razvoja proizvodnje mlijeka i mesa u Hrvatskoj (P).

Obligatory literature

 1. Đikić, Marija, Jurić, I. (2001). Future production of milk and meat in Croatia. –in:Kmetijstvo 77 (supll. 31) 19-28.
 2. Jurić, I., Đikić, Marija, Škrivanko, I.,Levaković,F. (1982). Teorijska osnovica i ekonomski razlozi za provođenje hibridizacije u svinjogojstvu. –u: Agronomski glasnik, 1, 61-76.
 3. Mioč, B., (2002). Kozarstvo. Zagreb: Hrvatska mljekarska udruga.
 4. Uremović, Marija (2004). Praktično svinjogojstvo. Zagreb: Hrvatska mljekarska udruga.
 5. Uremović., Z., (2004). Govedarstvo . Zagreb: Hrvatska mljekarska udruga.
 6. Uremović Z., Uremović, Marija, Pavić, Vesna, Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2002). Stočarstvo. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Recommended literature

 1. Willam,A., Simianer, H. (2011). Tierzucht. Stuttgart: Eugen Ulmer.
 2. Hodges ,J. ,Han In K. (2000). Livestock ethics Qualityof Life. Wellington: CABI .
 3. Pas, M.F.W., Everts, M.E., Haagsman, H.P. (2004). Muscle Development of Livestock Animals, Physiology, Genetics and Meat Quality. Wellington: CABI .

Similar course at related universities

 • Live animal and carcass evaluation (ANEQ“50), Collorado State University USA.
 • Livestock (ANEQ286) Collorado State University USA.
 • Topic in Animal Science – Livestock Handling (ANEQ 300A01) Collorado State University, USA.
 • Tehnologija stočarske proizvodnje Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmajer u Osijeku
 • Tehnologija u proizvodnji mlijeka i mesa“ Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmajer u Osijeku.
 • Animal biotechnology and management“ (280) Tennessee University USA.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.