Print

Poljoprivreda i okoliš (116376)

Course coordinator

Course description

Modul treba u agronomu razviti osjećaj odgovornosti za okoliš, napose tlo kao jedinstveno, ograničeno, nezamjenjivo, neprenosivo nacionalno blago i prirodnu baštinu kojom on upravlja, a za posljedice štetnih utjecaja preuzima odgovornost. Studenti će biti upoznati s ulogama tla: proizvodne, ekološko - regulacijske, gospodarsko - socijalne i kulturne, suvremenim konceptom VUPT – MFCAL.
U modulu će biti objašnjen utjecaj najvažnijih biljno uzgojnih zahvata i zahvata u uzgoju stoke, preko tla na vodu i okoliš, odnosno druge terestričke i akvatične ekosustave, kulturne krajobraze i ruralni prostor. Kako poljoprivredna proizvodnja utječe na okoliš i njegovu održivost. Studentima će biti predstavljeno suvremeno načelo na kojemu se temelji zaštita okoliša od zahvata u poljoprivredi, “Kodeks za okoliš prihvatljivog gospodarenja” te utjecaj okolišnih pitanja na promjene u svjetskim sustavima gospodarenja poljoprivredom iznuđene utjecajem biljno-uzgojnih zahvata na tlo i terestričke ekosustave. Kako promjene utječu na gospodarsku politiku i ruralni razvitak kod nas i svijetu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 16
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Nakon završetka modula studenti će moći demonstrirati temeljno znanje i razumijevanje osnovnih teoretskih i praktičnih principa iz područja ekologije u smislu kruženja tvari i energije u agroekosustavu, fizičkih i kemijskih procesa u tlu i okolišu, prepoznati uloge tla i utjecaje zahvata uzgoja bilja i stoke na okoliš, kako ih učiniti ekološki prihvatljivim, ili djelotvorno sanirati štetne utjecaje prouzročena tim zahvatima.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe će se održavati u jednoj grupi
 • Seminari
  Seminari će se održavati u jednoj grupi

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Iskazati sveobuhvatno temeljno znanje o ekologiji i funkcijama agroekosustava u smislu kruženja tvari, vodenih resursa, bioraznolikosti i uloga tla. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti prirodne i antropogeno izazvane promjene u agroekosustavu i njihov utjecaj na tlo, vodene resurse i poljoprivrednu proizvodnju 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Razumjeti povezanost i interdisciplinaronost poljoprivrede i njene uloge u očuvanju okoliša i prirodnih resursa na nacionalnoj i globalnoj razini. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Analizirati zahvate u poljoprivredi, koji neprijeporno utječu na okoliš, i učiniti ih održivim, dakle gospodarski, socijalno i etički prihvatljivim 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Argumentirati kako promjene ka održivom gospodarenju utječu na gospodarsku politiku, ruralni razvitak u nas. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Pratiti i primjenjivati najvažnije aktualne poljoprivredno okolišne programe FAO i EU i programe znanstvenih istraživanja u poljoprivredi EU. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Working methods

Teachers' obligations

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Auditorne vježbe – na vježbama se riješavaju računski zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnih ispita
Laboratorijske vježbe – na vježbama se studenti upoznaju sa detaljnim izvođenjem pojedinih laboratorijskih tehnika s ciljem utvrđivanja kemijskih parametara tla

Students' obligations

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.parcijalni ispit 25% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
2.parcijalni ispit 25% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Pismeni ispit 50% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Ukupno 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod. Aktualno stanje svjetske poljoprivrede. Poljoprivreda kao korisnik prostora u Svijetu, EU, Hrvatskoj. Poljoprivredno-okolišni problemi.
 2. Poljoprivredni sustavi svijeta.
 3. Poljoprivredno-okolišni indikatori.
 4. Poljoprivreda i utjecaji na tlo – obrada, gnojidba, plodored, navodnjavanje, šume, pašnjaci, livade, višegodišnji nasadi, oranice.
 5. Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda – problem dušika i fosfora, eutrofikacija, lizimetri, drenske cijevi, monitoring, nitratna.
 6. Bilanca dušika
 7. Parcijalni ispit
 8. Poljoprivreda i klimatske promjene . Emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede (Poljoprivreda i zrak)
 9. Proračun emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede (CH4, NOx) prema IPCC-u.
 10. Uloge i oštećenja tla. Održiva poljoprivreda. Zajednička poljoprivredna politika EU. Postojeća legislativa o okolišu i održivom gospodarenju zemljištem u poljoprivredi. Načela dobre poljoprivredne prakse.
 11. GMO i okoliš.
 12. Obrada tla i okoliš – problem erozije tla vodom i vjetrom.
 13. Zaštitna sredstva i okoliš – problem herbicida i pesticida u okolišu.
 14. Terenska nastava – Potok 1 i 2, Vukovar, Vinkovci
 15. 2. Parcijalni ispit, pismeni

Obligatory literature

 1. Nastavni sadržaji svih predavanja i vježbi, bit će studentu dostupni na web stranici Zavoda najkasnije tjedan dana prije izvedbe nastave. Aktualne web stranice European Soil Bureau Network (ESBN) Joint Research centre EU – Ispra, web stranica FAO i Encarta-enciklopedija.
 2. Bašić, F.(2000). Agroekologija: pisana predavanja, (rukopis za studente Prirodoslovno – matematičkog fakulteta). Zagreb: Zavod za OPB.
 3. Bašić, F.(2000). Višeznačna uloga tla kao temelj održivog gospodarenja tlom na pragu novog milenija,. –u: Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 140. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima: zbornik radova. Križevci. str. 71-87.
 4. Bašić, F.(2002). Održivo gospodarenje tlom i zaštita tla – ključna pitanja održive poljoprivrede i razvitka. –u: Zbornik radova: 1. Hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo. Plitvička jezera, str. 20-29.
 5. Mesić ,M., Flajsig-Ćosić, Gorana, Bašić, F., Kisić, I. (2003). Pokazatelji onečišćenja voda iz poljoprivrede.- u: Zbornik radova: 3. Hrvatska konferencija o vodama- Hrvatske vode u 21. st.. Zagreb. str. 599-612.

Recommended literature

 1. Bašić, F., Franić, Ramona (2003). Nature and Man in Croatian Agriculture, Croatian Agriculture, Food and Food Processing Industry. Zagreb: PRO-TIM.
 2. Bašić, F., Mesić, M., Butorac, A., Kisić, I. (1999). Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća. – u: 35. znanstveni skup hrvatskih agronoma. Opatija, str. 31-41.
 3. Lang,I., Jolanakai,M., Komives,T. (2004). Pollution processes in agrienvironment. Budapest: Akaprint.
 4. Kisić,I., Bašić,F., Mesić,M., Butorac,A., (2003). Procjena erozije tla vodom prema vodnim slivovima Republike Hrvatske. –u: Zbornik radova: 3. Hrvatska konf. o vodama – Hrvatske vode u 21.st. st. Zagreb. str. 301-308.
 5. Mesić,M., Bašić, F., Kisić, I. (2001). Prilagodba poljoprivrede mogućim klimatskim promjenama. –u: 37. znanstveni skup hrvatskih agronoma, Opatija. str. 43.

Similar course at related universities

 • Environmental aspects in plant production, BOKU
 • Soil in the environment, BOKU
 • Plant and Environment, BOKU
 • Osnove agroekologije, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
 • Terrestrische Ökologie, Universitat Hohenheim
 • Principles of Plant Ecology and Environmental Conservation, Sveučilište u Ljubljani
 • Agroecosystems and Environmental Protection, Sveučilište u Ljubljani

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.