Print

Načela integrirane zaštite bilja (144404)

Course coordinator

Course description

Integrirana zaštita bilja jest ekološki povoljnija zaštita, ekonomski važnih poljoprivrednih kultura, od štetnih organizama. Osim kemijskih mjera zaštite koje se primjenjuju kada su iscrpljene sve ostale, u integriranoj se zaštiti bilja koriste ne kemijske mjere zaštite kao što su agrotehničke mjere, fizikalne i biološke mjere. U ovom sustavu zaštite bilja nastoji se populaciju štetnih organizama držati u tolerantnoj mjeri. Predmet razmatra negativnosti konvencionalne zaštite bilja i intenzivne poljoprivredne proizvodnje čije se posljedice očituju poput zagađenja tla i voda i ekonomske neisplativosti poljoprivredne proizvodnje. Integriranom se zaštitom potiče biološka raznolikost koja ima funkciju samoodrživosti sustava. Predmet razmatra sve mogućnosti smanjenja uporabe pesticida u svrhu proizvodnje hrane manje opterećene ostacima agrokemikalija i ekonomski isplativije proizvodnje.
Terenske i vježbe u praktikumu omogućuju studentima bolje razumijevanje problematike, a putem seminara studenti svladavaju vještine samostalnog planiranja i organiziranja integrirane proizvodnje bilja.
Polaganje ispita se provodi praćenjem aktivnosti studenata tijekom semestra, parcijalnim testom znanja i završnim usmenim ispitom.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Practicum: 4
Seminar: 4
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave (najviše dozvoljeno 20% izostanka).
Izrada i prezentacija seminarskog rada čija ocjena ulazi 10% u konačnu ocjenu.

General competencies

Predmet osposobljava studente za organiziranje integrirane proizvodnje poljoprivrednih kultura. Osposobljava studente za provođenje nadzora u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji. Nakon položenog ispita polaznici ovog predmeta moći će savjetovati poljoprivredne proizvođače u integriranoj proizvodnji i sudjelovati u njihovoj edukaciji.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
  Krajem semestra u 15 tjednu nastave studenti polažu pisani dio ispita radi provjere usvajanja gradiva. Usmeni dio ispita odvija se u redovitim ispitnim rokovima.
 • Vježbe u praktikumu
  Izvodi se četiri sata vježbi u dvije grupe, obzirom na broj studenata. Studenti temeljem klimatskih podataka određuju infekcije bolestima, razvoj ekonomski važnih štetnika i određuju rokove tretiranja.
 • Terenske vježbe
  Studenti posjećuju poljoprivredne objekte u kojima se upoznaju s problemima pojedinih proizvodnji.
 • Seminari
  Studenti, u grupi od 4 izrađuju i prezentiraju predavanja iz zadanih tema.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati važnost i ulogu zaštite bilja u okviru biljne proizvodnje kao i važnost proizvodnje hrane Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada
Procijeniti važnost zaštite bilja u odnosu na zaštitu okoliša, kontaminaciju tla, voda i živežnih namirnica Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada
Procijeniti ulogu agrotehničkih mjera u prevenciji bolesti i štetnika poljoprivrednih kultura Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada
Integrirati znanje iz zaštite bilja s drugim disciplinama biljne proizvodnje Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada
Identificirati uzroke i posljedice nekontrolirane primjene pesticida Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita te izrade seminarskog rada

Working methods

Teachers' obligations

Predmetni nastavnik predavanje organizira kao power point prezentacije s osiguranim vremenom za interaktivnu nastavu. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju biti organizirana prema satnici i održati se unutar 15 tjedana izravne nastave.
Seminarske radove studenata organizira i provodi nastavnik na predmetu u cilju dopune i proširenja znanja iz cjelokupnog područja. Teme seminarskih radova nastavnik mora dodijeliti studentima na početku semestra i osigurati im minimalno 8 tjedana za pripremu. Nastavnik organizira usmenu prezentaciju seminarskih radova i zajedno sudjeluje u raspravi. Ukupnu kvalitetu seminarskog rada (usmena prezentacija i napisani tekst) nastavnik ocjenjuje brojem bodova od 1 do 10, a prolazna se ocjena smatra 5.
Vježbe koje studenti prolaze ne ocjenjuju se posebno, nego se evidentira njihovo zalaganje na vježbama.

Students' obligations

Preporučuje se prisutnost na predavanjima, uz moguće izostanke od 30%. Vježbe i seminari su obavezni dio nastave. Obveza svakog studenta je izrada seminarskog rada i prezentacija u power point-u nakon čega se razvija rasprava između studenata i nastavnika. Studenti, slušači seminarskog rada zajedno s nastavnikom ocjenjuju zalaganje, prezentaciju i obranu seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Redovito pohađanje predavanja i vježbi 26 26 0,9
Pismeni ispit 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 0,5
Seminarski rad 10% 4 12 0,4
Usmeni ispit 50% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
36 1,2
UKUPNO 100% (T1x40 + Sx10 + Px 50)/100 30 90 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Redovito pohađanje nastave, vježbi i seminara 26 26 0,9
Izrada seminarskog rada 10% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 12 0,4
Usmeni ispit 90% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
52 1,7
Ukupno 100 % 1 - 5 nedovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5) 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Redovito pohađanje predavanja i vježbi Student mora redovito pohađati predavanja, vježbe i seminare. Opravdano izostajanje od 20%. Tijekom semestra Nema
Pismeni ispit 15 tjedan nastave nema
Seminarski rad Student u grupi od 3 do 4 izrađuje seminarski rad i prezentira ga. tijekom semestra Ako student ne izradi seminarski rad tijekom semestra, mora ga predati u ispitnom roku.
Usmeni ispit redoviti ispitni rokovi student može polagati ispit tri puta nakon čega izlazi na komisijski ispit
Redovito pohađanje nastave, vježbi i seminara 15 tjedana nastave u semestru Student može opravdano izostati 20% nastave.
Izrada seminarskog rada Student predaje seminarski rad prije izlaska na ispit ako ga nije predao za vrijeme trajanja nastave. Prije izlaska na ispit. Student je obavezan predati seminarski rad ako ga nije predao za vrijeme trajanja nastave.
Usmeni ispit Studenti koji nisu pristupili pismenom ispitu u 15. tjednu nastave, polažu usmeni ispit iz cjelokupnog gradiva. redoviti ispitni rokovi student ima pravo tri puta polagati ispit nakon čega pristupa komisijskom ispitu.

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje, Načela integrirane zaštite bilja P
 2. Terenska nastava V
 3. Terenska nastava V
 4. Biološka raznolikost P
 5. Ekološka infrastruktura P
 6. Ekološka distanca P
 7. Ekonomska prednost integrirane zaštite bilja P
 8. Prognoza pojave štetnika V
 9. Prognoza pojave bolesti V
 10. Minimalno zagađenje okoliša P
 11. Sigurnost hrane P
 12. Biološka zaštita bilja P
 13. Primjena načela integrirane zaštite u različitim proizvodnjama P
 14. Seminarski radovi studenata S
 15. Seminarski radovi studenata S

Obligatory literature

 1. Barić, B., Pajač Živković, I. (2020). Načela integrirane zaštite bilja. Zagreb: Denona d. o. o.
 2. Ciglar, I. (1998). Integrirana zaštita voćaka i vinograda. Čakovec: Zrinski d. d.
 3. Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001). Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Čakovec: Zrinski d. d.
 4. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda (2013). Zagreb: Ministarstvo poljoprivrede RH

Recommended literature

 1. Hassan, S.A. , Reinhard, A., Rost, W.M. (1993). Pflanzenschutz mit Nützlingen im Freiland und unter Glas. Stuttgart: Ulmer Fachbuch.
 2. IOBC Bulletin „Guidelines for Integrated Productions“ odabrana područja poljoprivredne proizvodnje.
 3. Knauer, N. (1993). Ökologie und Landwirtschaft. Stuttgart: Eugen Ulmer.

Similar course at related universities

 • Integrierten Pflanzenschutz im Obst und Weinbau, BOKU
 • Integrated Crop Pest and Disease Management, Department for Life, Imperial College London
 • Pesticidi u integralnoj zaštiti bilja, Poljoprivredni fakultet u Beogradu
 • Integralna zaštita višegodišnjih kultura, Poljoprivredni fakultet u Beogradu

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.