Print

Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)

Course coordinator

Course description

Modul je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina. U prvoj tematskoj cjelini studenti će steći znanja o programiranju potreba za navodnjavanje koristeći teoretska znanja, ali i upotrebu razvijenih kompjuterskih modela. U drugoj tematskoj cjelini upoznat će se sa definiranjem potencijalnih izvora vode kao i definiranje kvalitete vode za navodnjavanje. U ovom dijelu steći će teoretska znanja, ali i koristiti kompjuterske modele. Upoznat će se sa opremom za navodnjavanje, ovisno o sustavima i metodama, od izvora do polja. Nastavit će stjecati znanja o građevinskom aspektu sustava za navodnjavanje: podloge za projektiranje sustava (geodetske, geomehaničke, hidrološke, hidrauličke), osnove hidrauličkih proračuna tečenja u otvornim kanalima i tečenja u sustavu pod tlakom, proračuni stabilnosti kanala, funkcionalni elementi sustava za navodnjavanje sa slobodnim vodnim licem i sustava pod tlakom (zahvat, kondicioniranje, transport, distribucija), građevine na sustavima za navodnjavanje (površinskim i pod tlakom).

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 36
Auditory exercises: 2
Laboratory exercises: 10
Practicum: 6
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmetom Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja student će steći osnovna znanja u projektiranju, izvođenju, održavanju i upravljanju sustavima za navodnjavanje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  U sklopu auditornih i projektantskih vježbi studenti korištenjem računalnih programa modeliraju bilancu vode, potrebe kultura za vodom te redukcije prinosa u uvjetima bez navodnjavanja. Na temelju rezultata dobivenih modela za određene agroekološke uvijete studenti će odabrati optimalne suvremene sustave navodnjavanja za određenu strukturu proizvodnje. Nadalje studenti rješavaju numeričke zadatke iz područja hidraulike da bi stvorili podlogu za samostalno izrađivanje cjelovitog projekta sustava navodnjavanja..
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi studenti samostalno izrađuju plan uzorkovanja vode, sudjeluju u određivanju kemijskih pokazatelja kakvoće vode za navodnjavanje, upoznaju se s elementima kontrole kvalitete i analitičkih postupaka; primijenjuju osnovne statističke analize za interpretaciju rezultata analize vode, samostalno ocjenjuju kvalitetu vode za navodnjavanje. Vježbe se izvode u grupama do 10 studenata, a na pojedinom projektu sudjeluje do 5 studenata.
 • Seminari
  Grupa studenata (do 5 ) samostalno izrađuje i prezentira podloge korištene za izradu projekta, uz naglasak na objašnjenje pojedinih parametara u korištenoj metodologiji.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
integrirati znanja o izračunu evapotranspiracije, proračuna potreba vode za navodnjavanje i hidromodula navodnjavanja, Izrada programa, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
pomoću kompjutorskog programa samostalno izračunati parametre navodnjavanja, Izrada programa, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
usporediti laboratorijske i terenske metode određivanja vlažnosti tla na terenu, Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
upoznati načine, metode i sustave navodnjavanja te kritički analizirati njihovu primjenu te izbor najpovoljnijeg za konkretne uvjete, Izrada programa, aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
integrirati kvalitetu vode za navodnjavanje s odabirom sustava navodnjavanja, Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
zaključiti posljedice lošeg gospodarenja sustavima navodnjavanja, Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
primijeniti znanja iz područja hidrologije o izračunu efektivnih oborina, odnosno dostupnim količinama površinske vode , Izrada programa, 2. parcijalni ispit, pismeni ispit
primijeniti znanja iz područja hidraulike o temeljnim zakonitostima zahvaćanja vode i tečenju vode u sustavima pod tlakom, Izrada programa, 2. parcijalni ispit, pismeni ispit
odabrati tehnički najpogodniji sustav navodnjavanja i elemente potrebne za njegovo funkcioniranje. Izrada programa, 2. parcijalni ispit, pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, organizacija i izvedba auditornih vježbi, vježbi u praktikumu i laboratorijskih vježbi, evidencija prisutnosti studenata na predavanju i vježbama, praćenje aktivnosti studenata tijekom predavanja i vježbi, priprema nastavnih materijala (predavanja i vježbe) studentima, konzultacije, organiziranje i održavanje pisanih, usmenih provjera znanja u toku semestra i ispitnih rokova

Students' obligations

Prisutnost na predavanju, odrađene vježbe (auditorne i u praktikumu) i laboratorijske vježbe, izrada programa iz vježbi te izvještaja s laboratorijskih vježbi, polaganje ispita u tijeku semestra (kontinuirana nastava) ili u ispitnom roku

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. parcijalni ispit (P1) 50% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
2. Parcijalni ispit (P2) 50% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Ukupno 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 100% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
1. parcijalni ispit (P1) Pismeni ispit iz prvog dijela gradiva Tijekom semestra Ispitni rok
2. Parcijalni ispit (P2) Pismeni ispit iz drugog dijela gradiva. Pravo pristupanja imaju studenti koji su uspješno položili P1 Tijekom semestra Ispitni rok
Pismeni ispit Pismeni ispit za studente koji ne polože P1 i/ili P2. Pismeni ispit uključuje cjelokupno gradivo. Ispitni rok

Weekly class schedule

 1. Programiranje potreba voda za navodnjavanje - P: uvodno predavanje;
 2. Teoretske osnove definiranja potreba vode za navodnjavanje - P: evapotranspiracija i njeno određivanje izravnim mjerenjima (lizimetarska mjerenja) i matematičkim modelima (metode: Thornthwaite, Blaney –Criddle, Penman Penman- Monteith), evapotranspiracija kulture; što je i o čemu ovisi obrok navodnjavanja; trenutak početka navodnjavanja; turnus navodnjavanja; S., vježbe u praktikumu.
 3. Teoretske osnove definiranja potreba vode za navodnjavanje - P: evapotranspiracija i njeno određivanje izravnim mjerenjima (lizimetarska mjerenja) i matematičkim modelima (metode: Thornthwaite, Blaney –Criddle, Penman Penman- Monteith), evapotranspiracija kulture; što je i o čemu ovisi obrok navodnjavanja; trenutak početka navodnjavanja; turnus navodnjavanja; S., vježbe u praktikumu.
 4. Teoretske osnove definiranja potreba vode za navodnjavanje - P: evapotranspiracija i njeno određivanje izravnim mjerenjima (lizimetarska mjerenja) i matematičkim modelima (metode: Thornthwaite, Blaney –Criddle, Penman Penman- Monteith), evapotranspiracija kulture; što je i o čemu ovisi obrok navodnjavanja; trenutak početka navodnjavanja; turnus navodnjavanja; S., vježbe u praktikumu.
 5. Teoretske osnove definiranja potreba vode za navodnjavanje - P: evapotranspiracija i njeno određivanje izravnim mjerenjima (lizimetarska mjerenja) i matematičkim modelima (metode: Thornthwaite, Blaney –Criddle, Penman Penman- Monteith), evapotranspiracija kulture; što je i o čemu ovisi obrok navodnjavanja; trenutak početka navodnjavanja; turnus navodnjavanja; S., vježbe u praktikumu.
 6. Primjena kompjutorskih modela u određivanju potreba vode - P - definiranje ulaznih podataka, vrste modela, kalibracija i tumačenje izlaznih podataka modela, vježbe u praktikumu.
 7. Primjena kompjutorskih modela u određivanju potreba vode - P - definiranje ulaznih podataka, vrste modela, kalibracija i tumačenje izlaznih podataka modela, vježbe u praktikumu.
 8. Primjena kompjutorskih modela u određivanju potreba vode - P - definiranje ulaznih podataka, vrste modela, kalibracija i tumačenje izlaznih podataka modela, vježbe u praktikumu.
 9. Definiranje izvora i kakvoće vode za navodnjavanje - analiza potencijalnih izvora vode koji se mogu koristiti za navodnjavanje, te definiranje fizikalnih, kemijskih i bioloških parametara za ocjenu kvalitete vode za navodnjavanje, laboratorijske vježbe.
 10. Oprema za navodnjavanje - P: oprema za navodnjavanje kišenjem, oprema za lokalizirano navodnjavanje, laboratorijske vježbe.
 11. Izvođenju, održavanje i upravljanju sustavima za navodnjavanje, - laboratorijske vježbe.
 12. Podloge za projektiranje sustava navodnjavanja. Građevinski aspekt površinskih sustava navodnjavanja. Građevinski aspekt sustava navodnjavanja pod tlakom - P: osnove hidrauličkih proračuna tečenja u otvornim kanalima, proračuni stabilnosti kanala, funkcionalni elementi sustava za navodnjavanje sa slobodnim vodnim licem. Građevine na sustavima za površinsko navodnjavanje. S; laboratorijske vježbe.
 13. Podloge za projektiranje sustava navodnjavanja. Građevinski aspekt površinskih sustava navodnjavanja. Građevinski aspekt sustava navodnjavanja pod tlakom - P: osnove hidrauličkih proračuna tečenja u otvornim kanalima, proračuni stabilnosti kanala, funkcionalni elementi sustava za navodnjavanje sa slobodnim vodnim licem. Građevine na sustavima za površinsko navodnjavanje. S; laboratorijske vježbe.
 14. Podloge za projektiranje sustava navodnjavanja. Građevinski aspekt površinskih sustava navodnjavanja. Građevinski aspekt sustava navodnjavanja pod tlakom - P: osnove hidrauličkih proračuna tečenja u otvornim kanalima, proračuni stabilnosti kanala, funkcionalni elementi sustava za navodnjavanje sa slobodnim vodnim licem. Građevine na sustavima za površinsko navodnjavanje. S; laboratorijske vježbe.
 15. Podloge za projektiranje sustava navodnjavanja. Građevinski aspekt površinskih sustava navodnjavanja. Građevinski aspekt sustava navodnjavanja pod tlakom - P: osnove hidrauličkih proračuna tečenja u otvornim kanalima, proračuni stabilnosti kanala, funkcionalni elementi sustava za navodnjavanje sa slobodnim vodnim licem. Građevine na sustavima za površinsko navodnjavanje. S; laboratorijske vježbe.

Obligatory literature

 1. Romić, D. (2004). Navodnjavanje povrća. –u: Lešić Ružica …et al. Povrćarstvo. Čakovec: Zrinski d.o.o.
 2. Romić, D., Šostarić, J., Tomić, F., Mađar ,S. (1996). Program „Cropwat“- primjena u planiranju i projektiranju natapanja. –u: Priručnik za hidrotehničke melioracije. II Kolo Navodnjavanje. Knjiga 5 Zagreb: Društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje Hrvatske, Rijeka: Građevinski fakultet.

Recommended literature

 1. Tomić, F., Romić, D. (1999. Mehanizacija i oprema za lokalizirano natapanje. Priručnik za hidrotehničke melioracije, II Kolo Navodnjavanje, Knjiga 7. Rijeka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci , Zagreb: Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske.
 2. Vuković, Ž (1994). Osnove hidrotehnike. I dio, knjiga 1. Zagreb: Akvamarine

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.