Ispiši

Poljoprivreda, gospodarski rast i razvitak (26381)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Zašto su neke zemlje bogatije od ostalih? Koji su povijesni, politički i društveni razlozi neujednačenog razvitka u svijetu? Kolika je važnost poljoprivrede u gospodarstvu razvijenih i nerazvijenih zemalja? Odgovorima na ova i slična pitanja identificirat će se čimbenici gospodarskog rasta i razvoja s naglaskom na ulogu koju u tome ostvaruje sektor poljoprivrede i agrobiznisa. Studenti će se upoznati s ciljevima i pokazateljima rasta i razvoja kao i povezanošću gospodarskog razvitka i udjela primarnog sektora u gospodarskoj strukturi zemalja. Valorizirat će se međusobno proturječne teorije o značaju poljoprivrede u razvoju neke zemlje koje su tijekom povijesti zastupale pojedine ekonomske škole. Modul će predstaviti i koncept održivog razvoja kao način uravnoteženje gospodarskih, socijalnih i ekoloških zahtjeva razvoja društva.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 38
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 14

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-100%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Položenim ispitom studenti će usvojiti čimbenike razvoja nekog društva, biti sposobni identificirati razvojne prilike i mogućnosti te sudjelovati u planiranju razvoja poljoprivrede i gospodarstva u cjelini na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti pojmovnu distinkciju između izraza rast i razvitak pismeni, usmeni
Identificirati i kvantificirati čimbenike gospodarskog rasta i razvitka pismeni, usmeni
Objasniti povijesne i političke čimbenike nejednakog razvoja zemalja u svijetu pismeni, usmeni, seminar
Razlikovati ulogu poljoprivrede u gospodarskoj strukturi razvijenih i nerazvijenih zemalja i njezin doprinos bruto domaćem proizvodu pismeni, usmeni
Prepoznati potrebu održivog razvoja kao modela koji uravnotežuje međusobno konfliktne razvojne čimbenike pismeni, usmeni
Razlikovati razvojne strategije - obiteljski i korporativni tip poljoprivrede obzirom na doprinos održivom razvoju pismeni, usmeni, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i auditornih vježbi te pomaganje studentima u izradi seminara. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i aktivnost na nastavi 10% 60 60 1
Izrada seminara i prezentacija 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 0,6
Parcijalni ispit 1 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 1,2
Parcijalni ispit 2 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 1,2
Usmeni ispit 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje i aktivnost na nastavi Studenti mogu sudjelovati u raspravama tijekom nastave. Aktivnost se dodatno boduje i može poboljšati ocjenu iz pismene provjere znanja.
Izrada seminara i prezentacija Seminarski rad, ovisno o zahtjevnosti teme, izvodi se pojedinačno ili u grupama od 2 studenta. Naslovi seminara vezani su uz aktualna događanja u Hrvatskoj i u svijetu s relevantnom tematikom Tijekom nastave Neobavljeni seminarski rad sankcionira se dodatnim seminarskim radom.
Parcijalni ispit 1 Tijekom semestra održat će se dva parcijalna pismena ispita. Studenti koji ne polože pismeni dio ispita putem parcijalnih ispita obvezni su položiti završni pismeni ispit koji uključuje ukupno gradivo modula. Usmeni ispit studenti polažu nakon položenog pismenog ispita.
Parcijalni ispit 2 Tijekom semestra održat će se dva parcijalna pismena ispita. Studenti koji ne polože pismeni dio ispita putem parcijalnih ispita obvezni su položiti završni pismeni ispit koji uključuje ukupno gradivo modula. Usmeni ispit studenti polažu nakon položenog pismenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul i upoznavanje studenata sa strukturom i sadržajem programa modula, organizacija i obveze kroz nastavu i seminare. P
 2. Pojmovna određenja i sadržajna distinkcija makrogospodarskog rasta i makrogospodarskog razvitka. Temeljni makroekonomski pokazatelji rasta i razvitka. P
 3. Povijesni aspekti gospodarskog rasta i razvitka. Razvojne teorije i zastupljenost poljoprivrede u pogledima ekonomskih škola. Smithova i Malthusova klasična teorija, neoklasični model rasta, endogeni rast. P
 4. Uzroci neujednačenog gospodarskog razvoja u svijetu. Razvojne konvergencije i divergencije. P
 5. Čimbenici, potreba i ograničenja održivog razvoja. Uloga ruralnog razvoja u gospodarstvu. P
 6. Prvi (1) parcijalni ispit. Studij slučaja s valorizacijom razlika u gospodarskom razvoju zemalja u svijetu. A
 7. Etape u razvoju poljoprivrede. Tradicionalna poljoprivredna društva i njihova transformacija. Uzroci i posljedice Zelene revolucije. P
 8. Uloga poljoprivrede i agrobiznisa u gospodarskoj strukturi i razvoju. Promjene u strukturi poljoprivredne proizvodnje kao pokazatelji razvoja poljoprivrede. P
 9. Modeli i strategije razvoja poljoprivrede. Intenzivna i ekstenzivna poljoprivreda. Obiteljski i korporativni tip poljoprivrede. Komparativna analiza američkog i europskog tipa poljoprivrede. P
 10. Metode odabira razvojnih strategija u poljoprivredi. SWOT analiza. Višekriterijska komparativna analiza. P
 11. Drugi (2) parcijalni ispit. Studij slučaja s primjenom višekriterijske analize. A
 12. Definiranje tema i upute izrade seminara. P, S
 13. Prezentacija seminara i rasprava S
 14. Prezentacija seminara i rasprava S
 15. Prezentacija seminara i rasprava S

Obvezna literatura

 1. Defilippis. J (2004): Poljoprivreda i razvoj, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Grahovac, P. (2008). Ekonomika poljoprivrede, Golden marketing / Tehnička knjiga, Zagreb.
 3. Todaro, M.P., Smith, S.C. (2006). Ekonomski razvoj, TKD Šahinpašić, Zagreb/Sarajevo.

Preporučena literatura

 1. George W. Norton, W.G, Jeffrey Alwang, J. and William A. Masters, A.W. (2010): Economics of agricultural development: World Food Systems and Resource Use, ROUTLEDGE, New York.
 2. Samuelson, P. A. (2007): Ekonomija, 18. izdanje, MATE, Zagreb.
 3. Søren Kjeldsen-Kragh (2007): The Role of Agriculture in Economic Development: The Lessons of History, Copenhagen Business School Press DK
 4. Stipetić, Vladimir (1985): Poljoprivreda i privredni razvoj, Informator, Zagreb.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Growth Economics, University of Hohenheim, Njemačka
 • Development Economics, Wageningen University, Nizozemska
 • International Agricultural and Economic Development – Theory and Policy, University of Berlin, Njemačka
 • Economic Growth and Development, University of Copenhagen, Danska

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.