Popis Sveučilišnih potpora

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu 01.01.2018. - 31.12.2018. koordinator
Nutritivna vrijednost i prinos microgreensa Sveučilište u Zagrebu 01.01.2018. - 31.12.2018. koordinator
Podizanje nutritivne vrijednosti povrća primjenom fosfornih gnojiva Sveučilište u Zagrebu 01.01.2018. - 31.12.2018. koordinator
Održanje kakvoće breskve i nektarine poslije berbe toplinskim tretmanom potapanja u toplu vodu Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Održivi sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Primjena WinFOLIA TM sustava u morfološkoj karakterizaciji listova voćnih i ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Procjena mogućnosti izrade pedotransfer funkcija za glinasta hidromorfna tla u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Analiza i planiranje ruralnih krajobraza Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Bioaktivni spojevi češnjaka iz ekološkog i konvencionalnog uzgoja Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Diversifikacija ruralne ekonomije i utjecaj na kvalitetu života u ruralnim područjima Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Hlapive komponente drveta i njihov utjecaj na kakvoću vina Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Mikroinkapsulacija korisnih bakterija u poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Mogućnosti i oblici primjene optimiziranja proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Morfološka i molekularna karakterizacija germplazme ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Određivanje hidrauličkih parametara i infiltracija tla opožarenih područja Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Održiva proizvodnja i evaluacija biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Optimizacija rasporeda navodnjavanja određivanjem pedovarijabli Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Optimizacija temperature toplinske obrade mlijeka za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Praćenje (istraživanje) stanja površinskih voda u melioracijskom području srednje Posavine Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Priprema, karakterizacija i primjena promotora biljnog rasta (gljivičnog biočimbenika) u uzgoju zelene salate (Lactuca sativa) i rajčice (Solanu lycopersicum) Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Prostorne informacije u istraživanju domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Razvoj biotest metode za utvrđivanje osjetljivosti biljaka na rezidue herbicida Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Revitalizacija, selekcija i mikropropagacija poljoprivrednih kultura za održivi i ekološki uzgoj Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Sadržaj i antioksidacijska aktivnost fenolnih kiselina antocijanina zrna žutog kukuruza Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Strukturna obilježja poslovanja poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Učinak recirkulacijskog sustava vode na performanse rasta i zdravstveni status riba Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Upotreba mikrosatelitnih biljega kod bosiljka i dalmatinskog buhača Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Uspostavljanje kolekcije kultiviranih biljaka u Herbariju ZAGR Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Utjecaj biostimulatora na prinos i kvalitetu hidroponski uzgojene rajčice Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Utjecaj ksenobiotika i stresora na autohtone životinjske vrste i njihove nusproizvode Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Zadovoljstvo potrošača kupnjom svježeg mesa na domaćem tržištu Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Primjena korisnih mikrobnih populacija u integriranoj poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2017. koordinator
Optimizacija roka žetve trave Mischantheus X Gigateus u odnosu na prinos i energetska svojstva Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 05.12.2017. koordinator
Izrada i primjena matematičkog modela standardizacije mlijeka u proizvodnji tradicionalnih sireva Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 01.12.2017. koordinator
Standardizacija molekularne dijagnostike uzročnika biljnih bolesti Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.10.2017. koordinator
Arheogenetika goveda u Hrvatskoj; ekstrakcija i priprema aDNA do sekvenciranja Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Bioaktivni spojevi i antioksidacijski potencijal bosiljka s tla i plutajućeg hidropona Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. partner
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Digitalizacija građe herbarijske zbirke ZAGR Agronomskog fakulteta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kvaliteta mesa i jaja kokoši hrvatice Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Identifikacija stresora na autohtone životinjske vrste i utjecaj na nusprodukte njihova metabolizma Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Izbor mikrobne kulture za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Mogućnost primjene pepela iz biomase i efluenata stočarskih farmi na poljoprivrednih površinama Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Molekularna karakterizacija germplazme ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Nove metode analize nepoželjnih mirisa u vinima autohtonih i udomaćenih kultivara Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Performansa rasta i zdravstveni status riba pri zamjeni ribljeg brašna alternativnim izvorima proteina u ribljoj hrani Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Poduzetničke sklonosti mladih poljoprivrednika Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Povećanje vijabilnosti korisnih bakterija s potencijalom primjene u različitim agroekosustavima Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Primjena WinSEEDLE™ sustava u morfološkoj karakterizaciji sjemenki voćnih vrsta Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Pripremne radnje za projekt primjene optimizacije proizvodnje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Procjena mogućnosti izrade pedotransfer funkcija za glinasta hidromorfna tla u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Procjena prirodne i inducirane varijabilnosti kod poljoprivrednih i aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Razvitak i upotreba mikrosatelitnih biljega za bosiljak i dalmatinski buhač Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Razvoj biotest metode za utvrđivanje rezidua i ispiranja herbicida u tlu Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Učinak dehidriranih organskih gnojiva i biostimulatora na nutritivnu vrijednost muškatne tikve Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Uspješnost poslovnih subjekata u agrobiznisu s obzirom na lokaciju, veličinu i tip proizvodnje Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Važnost i mogućnosti primjene suvremenih održivih pristupa regulaciji urbanih i ruralnih prostora Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Zadovoljstvo potrošača kupnjom svježeg voća i povrća na domaćem tržištu Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Zaštita voda na hidromelioriranim poljoprivrednim površinama od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator
Antioksidacijski potencijal praha aronije Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Biotehnološko formuliranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Dnevna aktivnost divljih dvopapkara u mediteranskom staništu: tipično ponašanje ili međuvrsno izbjegavanje? Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Identifikacija signala selekcije u genomu domaćih životinja pomoću visoko rezolutne genomske informacije Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Mikropropagacija kapara te poboljšanje genetske osnove pšenice i duhana Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Morfološka i digitalna karakterizacija sjemenki voćnih vrsta Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Nove metode ekstrakcije aroma i polifenola u evaluaciji sorata vinove loze Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Održivi sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Proizvodnja muškatne tikve veće nutritivne vrijednosti Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Proučavanje variabilnosti germplazme pšenice, trešnje i rogača na fenotipskoj i molekularnoj razini Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Razvitak mikrosatelitnih biljega upotrebom različitih pristupa: genomne knjižnice, sekvence EST i sekvenciranje sljedeće generacije Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Socioekonomski čimbenici razvoja ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Utjecaj mikotoksina na sadržaj fenola i karotenoida u zrnu kukuruza Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Utjecaj zavisnih ekoloških i antropogenih čimbenika na nativnu ihtiofaunu rijeke Save Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Važnost povezivanja zelenih sustava gradskih regija sa zaštićenim područjima prirode Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Biološki parametri nicanja korova za evaluaciju transfera modela Alertinf iz Italije u Hrvatsku Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Doprinos državnih potpora ekonomskoj održivosti obiteljskih pojoprivrednih gospodarstava Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Kakvoća vode na melioriranim poljoprivrednim površinama i zaštita voda od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Koagulacijska svojstva kozjeg mlijeka ovisno o koncentraciji uree Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Utjecaj malčiranja i navodnjavanja kapanjem na tok vode i dinamiku nitrata u krškim uvjetima: primjena numeričkog modeliranja Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Analiza genetske raznolikosti autohtonih populacija životinja Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Doprinos prognoznih modela nicanja korova integriranoj biljnoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Dorada i prerada tržišno neprihvatljivog voća i povrća i njihova primjena u hrani životinja Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Evaluacija genotipova pšenice tolerantnih na sušu, molekularna karakterizacija virusa smokve i mikropropagacija aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Fenotipska i genotipska karakterizacija bakterijskih kultura izoliranih iz različitih agroekosustava Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Genetska struktura divokoza u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na posljedice lovnog gospodarenja Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Genetski, reprodukcijski i proizvodni profil ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Istraživanje manje poznatih i neistraženih patogena smokve na području Republike Hrvatske Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Načela krajobrazne arhitekture u tranziciji između održivog razvoja, klimatskih promjena i zelene gradnje Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Nutritivna i zdravstvena vrijednost kultivirane vrste Urtica dioica L. Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Održivi sustavi proizvodnje žitarica Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Primjena spektrofotometrijske metode određivanja tiola za dokazivanje patvorenja konzumnog mlijeka Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Prinos i kvaliteta zrna i žetvenih ostataka uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Procjena uzgojnih vrijednosti za svojstva kakvoće mesa Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Proučavanje varijabilnosti i nasljeđivanja gospodarski važnih svojstava u oplemenjivačkim populacijama poljoprivrednog bilja korištenjem klasičnih i molekularno-genetičkih metoda Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Racionalizacija uporabe sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Razvoj novih molekularnih biljega i njihova upotreba u identifikaciji kultivara i populacijskoj genetici Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Razvoj održivih sustava proizvodnje i korištenja krme s travnjaka u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Socioekonomski aspekti ekološke poljoprivrede Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Uspješnost krioterapije u eliminaciji virusa na vinovoj lozi Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Utjecaj ekoloških čimbenika na ihtiofaunu rijeke Save Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Utjecaj fitogenih dodataka na kvalitetu jaja i zdravstveni status kokoši nesilica Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Utjecaj folijarne gnojidbe na status i senzorna svojstva malvazije istarske Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Utvrđivanje rezidua akaricida i patvorina u pčelinjem vosku Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Analiza morfometrijskih svojstava u stočarstvu digitalnom fotografijom Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Biotehnološko formiranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Detekcija potencijalno toksičnih elemenata u tragovima i nitrata u otopini rizosfere te površinskim i podzemnim vodama Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrde tla u ratarstvu Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Fiziološka reakcija kukuruza na vodni stres Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Identifikacija uzročnika neistraženih bolesti voćaka, vinove loze i maslina na području Republike Hrvatske Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Nepesticidne mjere zaštite bilja Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Nove tehnologije dorade i primjene stevije u poljoprivrednim proizvodima Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Ocjena mjere poljoprivredne politike i analiza zadružnog povezivanja u sektoru ratarstva Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Povećanje bioraznolikosti kroz evaluaciju uljarica i alternativnih kultura Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Primjena molekularno-genetičkih metoda u analizi agrobioraznolikosti i oplemenjivanju poljoprivrednog bilja Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Razvoj brzih i jednostavnih metoda za procjenu preradbenih osobina mlijeka i utvrđivanje autentičnosti sira Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Razvoj genetske varijabilnosti pšenice na abiotski stres, epigenska varijabilnost među populacijama crvene djeteline i samaklonovima pšenice i mikropropagacija ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Razvoj novih molekualrnih biljega i njihova primjena u agronomiji i biljnoj biologiji Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Reprodukcijske i mesne odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca i koza Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Tehnološki potencijal autohtonih izolata bakterija mliječne kiseline izoliranih iz tradicijskih sireva Hrvatske Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Utjecaj ekoloških faktora na ihtiofaunu rijeke Save Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Zaštita, planiranje i upravljanje ruralnim krajobrazom Republike Hrvatske Nacionalni 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Fenotipska i molekularna karakterizacija prirodnih populacija rizobija koje noduliraju lucernu (Medicago sativa L.) Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator
Fizikalno-kemijske i senzorske karakteristike meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) Sveučilište u Zagrebu 01.01.2013. - 31.12.2013. koordinator
Genetska raznolokost dubrovačke zečine (Centaurea ragusina L.) očuvanje i zaštita geofonda Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2013. koordinator
Razvoj i primjena geostatističkih modela za obradu analitičkih podataka u praćenju okoliša Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2013. koordinator
Siliranje visoko vlažnog zrna kukuruza i njegov utjecaj na probavljivost škroba Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2013. koordinator

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.