Popis stručnih projekata

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Introdukcija sorata vinove loze otpornih na gljivične bolesti prikladnih za područje Kutjevačkog vinogorja „Kutjevački vinari“, udruga vinogradara i vinara Kutjeva 01.01.2020. - 31.12.2024. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog sustava Nacionalni 28.02.2023. - 15.12.2024. partner
Klonska selekcija sorata Kujundžuša bijela i Trnjak crni (Vitis vinifera L.) I faza Udruga vinograda i vinara imotskog vinogorja „Cvit razgovora“ 01.01.2018. - 31.12.2022. koordinator
Gospodarska evaluacija autohtonih sorata Zlatarica vrgorska i Trnjak crni s ciljem njihove revitalizacije (Vitis vinifera L.) I faza Grad Vrgorac 01.01.2018. - 31.12.2022. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave 15.01.2021. - 15.12.2022. koordinator
Usluga mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško 19.08.2020. - 19.08.2022. partner
Izrada projekata krajobrazne arhitekture (idejni, glavni i izvedbeni projekt) Palače Vojković-Oršić-Rauch, Zagreb Hrvatski restauratorski zavod 16.12.2021. - 15.04.2022. partner
Izrada projekata krajobrazne arhitekture (idejni, glavni i izvedbeni projekt) perivoja Dvorca Oršić, Jakovlje Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) 21.07.2021. - 31.12.2021. ugovaratelj
Introdukcija i karakterizacija novih otpornih sorata vinove loze za ekološki uzgoj u uvjetima Zagrebačke županije Zagrebačka županija 01.01.2020. - 31.12.2021. koordinator
Zaštita posavske kukmaste kokoši Zagrebačka županija 24.07.2019. - 31.12.2021. koordinator
Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja - III faza Suradnja s tijelima uprave 15.12.2016. - 15.12.2021. koordinator
Izrada projekata krajobrazne arhitekture (idejni, glavni i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju ljetnikovca Lazarević-Gučetić, Mokošica, Dubrovnik Zavod za obnovu Dubrovnika 24.09.2020. - 21.11.2021. partner
Izrada tehnološkog projekta farme mliječnih koza i bivolica te mini-sirane Suradnja s gospodarstvom 19.10.2020. - 19.10.2021. koordinator
Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3) EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. 15.06.2020. - 15.06.2021. partner
Izrada projekata krajobrazne arhitekture (idejni, glavni i izvedbeni projekt) park Stari Mikanovci Općina Stari Mikanovci 15.07.2020. - 12.03.2021. koordinator
Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentnije peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo 17.07.2019. - 31.12.2020. partner
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave 31.01.2018. - 31.12.2020. koordinator
Izračun nacionalnih faktora emisije CH4 iz sektora crijevne i buražne fermentacije domaćih životinja te nacionalnih faktora emisije CH4 i N2O iz sektora gospodarenja stajskim gnojem Nacionalni 01.01.2018. - 31.12.2020. koordinator
Klonska selekcija kultivara Moslavac II faza projekta Suradnja s tijelima uprave 18.07.2016. - 31.12.2020. koordinator
Uvođenje i razvoj ekološke proizvodnje ljekovitog i začinskog bilja Suradnja s tijelima uprave 22.07.2019. - 22.12.2020. koordinator
Monitoring okoliša na pogonu Molve, CPS III-2020 Ostalo 01.01.2020. - 15.12.2020. koordinator
Pametna poljoprivreda u Zagrebačkoj županiji - unaprjeđenje vinogradarske proizvodnje na području Zagrebačke županije primjenom preciznog vinogradarstva Suradnja s tijelima uprave 02.04.2019. - 15.12.2020. koordinator
Izrada projekata krajobrazne arhitekture (idejni, glavni i izvedbeni projekt) Parka u Cvjetnom naselju, Velika Gorica Grad Velika Gorica 16.04.2020. - 06.11.2020. koordinator
"Prijava za upis na sortnu listu i umnažanje sjemena Varaždinske heljde" Varaždinska županija 21.06.2019. - 21.06.2020. koordinator
Ishođenje oznake zaštite izvornosti za „Dalmatinski med“ Suradnja s tijelima uprave 31.05.2016. - 31.05.2020. koordinator
Mogućnost primjene herbicidnog pripravka ADENGO u trake u kombinaciji s mehaničkim mjerama Nacionalni 01.01.2019. - 31.12.2019. koordinator
Herbicidni "Axial + partneri" pokus u 2019. Suradnja s gospodarstvom 01.01.2019. - 31.12.2019. koordinator
Pre em i post em primjena herbicida IFT+TCM+CSA u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom 01.01.2019. - 31.12.2019. koordinator
Primjena gipsa, sumpora i organskog gnoja na melioriranim zaslanjeno-alkalnimtlima u dolini Raše Suradnja s gospodarstvom 01.01.2016. - 31.12.2019. koordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2019 Ostalo 01.01.2019. - 15.12.2019. koordinator
Primjena mikorize u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji na području Zagrebačke županije Suradnja s tijelima uprave 01.07.2016. - 30.11.2019. koordinator
Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije Suradnja s gospodarstvom 30.10.2017. - 30.10.2019. koordinator
Izrada projekata krajobrazne arhitekture (idejni, glavni i izvedbeni projekt) Botaničkog vrta na Marjanu, Split Grad Split 17.12.2018. - 22.10.2019. koordinator
Specifikacija za zaštitu mesa turopoljske svinje Plemenita opčina turopoljska 28.08.2017. - 01.10.2019. koordinator
Procjena pogodnosti s mjerama uređenja dreniranog poljoprivrednog zemljišta za primjenu navodnjavanja u Republici Hrvatskoj Ostalo 07.07.2017. - 07.07.2019. koordinator
CAP FOR YOU EU programi 01.06.2018. - 31.05.2019. partner
Monitoring zaslanjenje voda i poljoprivrednih tala na području doline Neretve od 2014. do 2018. Ostalo 06.11.2014. - 01.05.2019. koordinator
Monitoring vodnog režima i kakvoće vode poljoprivrednih tala na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja za razdoblje 2014. 2018. godina Ostalo 12.03.2014. - 01.05.2019. koordinator
Unapređenje tehnologije proizvodnje Škrleta primjenom registriranih klonova proisteklih iz projekta klonske selekcije Suradnja s tijelima uprave 11.04.2016. - 11.04.2019. koordinator
Gospodarska evaluacija autohtonih sorata Kastavštine s ciljem njihove revitalizacije Ostalo 23.11.2016. - 31.03.2019. koordinator
Određivanje prioritetnih područja motrenja podzemnih voda unutar intenzivnog poljoprivrednog prostora Ostalo 02.10.2017. - 02.01.2019. koordinator
Prostorna i vremenska distribucija onečišćivača (nitrati, fosfati, pesticidi, teški metali) iz poljoprivrede u različitim agroekološkim uvjetima Ostalo 02.10.2017. - 02.01.2019. koordinator
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb 01.01.2017. - 01.01.2019. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Ostalo 06.07.2018. - 31.12.2018. koordinator
Klonska selekcija kultivara Kraljevina (Vitis vinifera L) Suradnja s tijelima uprave 23.04.2014. - 31.12.2018. koordinator
Učinkovitost Holcim Agrocal proizvoda u neutralizaciji štetne kiselosti tla na ratarskim površinama Suradnja s gospodarstvom 01.01.2018. - 25.12.2018. koordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2018 Ostalo 01.01.2018. - 15.12.2018. koordinator
Potpora za istraživanja u poljoprivredi Suradnja s tijelima uprave 13.12.2017. - 01.12.2018. partner
Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) Ozaljsko-vivodinskog vinogorja Grad Ozalj 17.03.2016. - 15.11.2018. koordinator
Analiza trenutnog stanja poljoprivrede i šumarstva na istraživanom prostoru općine Dvor kao podloge za izradu Agroekološke studije Ostalo 15.11.2017. - 15.09.2018. koordinator
Ekološka karta Grada Zagreba Suradnja s tijelima uprave 05.09.2017. - 05.09.2018. koordinator
Provedba programa ekološka karta garda Zagreba Grupa 2 Određivanje (uspostava monitoringa) kontaminacije tala za program Ekološka karta grada Zagreba Suradnja s tijelima uprave 05.09.2017. - 05.09.2018. koordinator
Postavljenje pokusa i istraživanje učinkovitosti Holcim-ovih proizvoda na prinos i kvalitetu kultura Suradnja s gospodarstvom 29.08.2016. - 29.08.2018. koordinator
Izrada dokumentacije za zaštitu „Zagorskog bagremovog meda“ Suradnja s tijelima uprave 18.07.2016. - 18.07.2018. koordinator
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Održiva proizvodnja svinja na otvorenom na području Banovine VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Održive mjere gospodarenja tlom u ekeloškoj poljoprivrediza klimatske uvjete mediteranske Hrvatske VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Online sustav za sastavljanje krmnih smjesa VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Potencijal proizvodnje zelene energije iz ostataka ratarske proizvodnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Povećanje konkurentnosti i osiguranje proizvodnje šećerne repe uvođenjem alternativnih i nepesticidnih metoda suzbijanja štetnika VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Primjena novih tehnologija s ciljem povećanja konkurentnosti uzgoja teladi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Proizvodnja mesa i jaja kokoši hrvatice na obiteljskim gospodarstvima Splitsko-dalmatinske županije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Revitalizacija lokalnih sorti heljde za uzgoj na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sjeverozapadne Hrvatske VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom 01.06.2014. - 01.06.2018. koordinator
Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu - neki aspekti vrtlarenja i edukacijski program za različite dobne skupine Suradnja s tijelima uprave 25.02.2016. - 25.02.2018. koordinator
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno prehrambenih proizvoda za 2017. godinu Suradnja s tijelima uprave 01.12.2017. - 31.01.2018. koordinator
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede 01.01.2016. - 01.01.2018. koordinator
Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2017. godini Suradnja s tijelima uprave 17.10.2017. - 31.12.2017. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Ostalo 03.07.2017. - 31.12.2017. koordinator
Istraživanje selektivnosti herbicida tvrtke Bayer u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom 07.04.2017. - 31.12.2017. koordinator
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvrtke Bayer u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom 03.04.2017. - 31.12.2017. koordinator
Projekt krajobraznog oblikovanja parka KBC Rijeka na k.č. 3188, k.o. Stari Grad, Rijeka (idejni do glavni projekt) Takeda pharmaceuticals Croatia d.o.o. 15.03.2017. - 31.12.2017. koordinator
Istraživanje i indentifikacija nove sorte vinove loze s područja Konavala Suradnja s tijelima uprave 29.08.2017. - 20.12.2017. koordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Ostalo 01.01.2017. - 15.12.2017. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave 07.12.2016. - 15.12.2017. koordinator
Istraživanje podrijetla i klonska selekcija kultivara Graševina (Vitis vinifera) Suradnja s gospodarstvom 12.09.2013. - 15.12.2017. koordinator
Utvrđivanje stupnja onečišćenosti biljnog materijala teškim metalima i organskim onečišćujućim tvarima (PAH-ovi i PBC) Ostalo 29.08.2017. - 30.11.2017. koordinator
Izotopna analiza ostataka starijih sedrenih barijera na području Roškog slapa Suradnja s gospodarstvom 01.10.2016. - 15.11.2017. koordinator
Izrada kalkulacija troškova u Mjeri 14 Dobrobit životinja Suradnja s tijelima uprave 05.10.2017. - 05.11.2017. koordinator
Evaluacija aromatskog i polifenolnog potencijala autohtonih sorata vinove loze u postupku klonske selekcije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Implementacija cvijetnih pojaseva unutar tipičnih poljoprivrednih krajolika radi očuvanja bioraznolikosti VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Inovacije u prehrani preživača u prirodnom uzgoju kao temelj održivosti i konkurentnosti u lovnom turizmu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Inovativna tehnologija ukontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Mogućnosti gospodarskog vrednovanja vune u Hrvatskoj VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Primjena bisex atraktanata u praćenju i suzbijanju jabukova savijača u Međimurju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Revitalizacija uzgoja "Banijske šare" svinje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Upravljanje zdravljem stada s ciljem povećanja konkurentnosti i očuvanja okoliša u proizvodnji ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Uzgoj dravske guske na gospodarstvima Varaždinske županije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 05.11.2015. - 05.11.2017. koordinator
Praćenje onečišćenja tla na 14 postavljenih mjernih postaja te utvrđivanje stupnja onečišćenosti u odnosu na početno stanje iz 2015. Ostalo 13.07.2017. - 30.10.2017. koordinator
Istraživanje herbicidnih programa za suzbijanje korova u šećernoj repi tvrtke Sladorana Suradnja s gospodarstvom 15.11.2016. - 30.09.2017. koordinator
Izrada agroekoloških analiza stanja tla na prostorima rudarskih objekata Suradnja s gospodarstvom 01.09.2016. - 01.09.2017. koordinator
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida ALISTER NEW, ATLANTIS STAR i MRB+DFF+FFA trvtke Bayer u pšenici Suradnja s gospodarstvom 17.11.2016. - 31.08.2017. koordinator
Krajobrazno idejno rješenje – uređenje biciklističkog koridora istočnog dijela grada Zagreba Suradnja s tijelima uprave 17.02.2016. - 27.07.2017. koordinator
Izrada pilot projekta sustava navodnjavanja drvenastih kultura (vinove lize i masline) na osvojenim krškim površinama na području Donje polje - Jadrtovac Suradnja s tijelima uprave 18.06.2014. - 18.06.2017. koordinator
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave 11.12.2015. - 30.04.2017. koordinator
Usluga uzorkovanja i analize tla za ekspertizu Suradnja s gospodarstvom 24.03.2016. - 24.03.2017. koordinator
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2015 Suradnja s tijelima uprave 01.12.2016. - 20.01.2017. koordinator
Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2016. godini Suradnja s tijelima uprave 09.07.2016. - 31.12.2016. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Ostalo 06.07.2016. - 31.12.2016. koordinator
Savjetovanje, predavanje, stručna pomoć pri ustroju mini laboratorija za tlo Suradnja s tijelima uprave 06.07.2016. - 31.12.2016. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo 08.12.2015. - 15.12.2016. koordinator
Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Slobodnica - Agronomski dio Suradnja s tijelima uprave 30.09.2015. - 15.12.2016. koordinator
Klonska selekcija Žlahtine u 2016. godini Ostalo 11.07.2016. - 30.11.2016. koordinator
Pružanje konzultantskih usluga izračuna SO koeficijenata 2013 (za razdoblje od 2011. do 2015. godine) Suradnja s tijelima uprave 19.09.2016. - 20.11.2016. koordinator
Izrada kalkulacije troškova iz tipa operacije 4.4.4. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Suradnja s tijelima uprave 21.09.2016. - 05.11.2016. koordinator
Praćenje onečišćenja tla na 14 postavljenih mjernih postaja te utvrđivanje stupnja onečišćenosti u odnosu na početno stanje iz 2015. Ostalo 19.07.2016. - 28.10.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom 16.10.2012. - 16.10.2016. koordinator
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvrtke Bayer u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom 12.04.2016. - 30.09.2016. koordinator
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvtke Bayer u pšenici Suradnja s gospodarstvom 10.03.2016. - 30.09.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom 28.09.2012. - 28.09.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom 28.09.2012. - 28.09.2016. koordinator
Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja područnog vrtića Rukavac na k.č. 421/4, k.o. Rukavac, Donji Matulji Studio Rechner d.o.o. 03.08.2016. - 03.09.2016. koordinator
Poboljšanje kakvoće vina Kraljevina folijarnom primjenom makro i mikro elemenata Suradnja s tijelima uprave 01.06.2015. - 01.06.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti proizvoda FBSi fert na fizikalne i kemijske značajke tla i usporedbe efikasnosti FBSi fert s drugim proizvodima na tržištu Suradnja s gospodarstvom 23.09.2015. - 01.05.2016. koordinator
Uzorkovanje tla s ciljem utvrrđivanja trenutnih fizikalnih i kemijskih značajki tla u istraživanom prostoru Ostalo 25.02.2016. - 30.04.2016. koordinator
Modernizacija kurikuluma za suvremen i održiv poljoprivredni sektor Ostalo 03.09.2015. - 30.04.2016. koordinator
Usluge provođenja edukacije o ekološkoj poljoprivredi Ostalo 07.03.2016. - 22.04.2016. koordinator
Iindentifikacija i revitalizacija Privlačke maraštine (Vitis vinifera L) Suradnja s tijelima uprave 14.05.2013. - 31.03.2016. koordinator
Strateška studija za razvoj poljoprivredne proizvodnje Kaznionice u Valturi Suradnja s tijelima uprave 21.12.2015. - 21.02.2016. koordinator
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2014 Suradnja s tijelima uprave 17.12.2015. - 20.01.2016. koordinator
Rijetke biljke jadranskog priobalja Suradnja s tijelima uprave 18.08.2015. - 31.12.2015. koordinator
Klonska selekcija i osnivanje virus-tested matičnog nasada cv. Žlahtine Suradnja s tijelima uprave 15.07.2015. - 31.12.2015. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Ostalo 29.06.2015. - 31.12.2015. koordinator
Provjera djelotvornosti entomopatogene nematode Heterorhabditis bacteriophora sadržane u pripravku Nematop distributera Pro-eca za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom 01.04.2015. - 31.12.2015. koordinator
Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac - agronomski dio Suradnja s gospodarstvom 12.12.2014. - 31.12.2015. koordinator
Primjena nutraceutika u pčelarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.07.2014. - 31.12.2015. partner
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom 17.12.2013. - 31.12.2015. koordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom 08.10.2013. - 31.12.2015. koordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom 03.10.2013. - 31.12.2015. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo 30.01.2015. - 15.12.2015. koordinator
Razvoj ekološkog vinogradarstva u Zagrebačkoj županiji introdukcijom prikladnih sorata vinove loze - II faza Suradnja s gospodarstvom 25.07.2012. - 15.12.2015. koordinator
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji Suradnja s tijelima uprave 22.04.2015. - 30.11.2015. koordinator
Primjena mikorizne biotehnologije u vinogradu Suradnja s tijelima uprave 29.11.2013. - 29.11.2015. koordinator
Geokronologija i evolucija sedre odabranih lokaliteta na području NP Krka Ostalo 15.10.2014. - 15.11.2015. koordinator
Poboljšanje kvalitete grožđa i vina temeljem folijarne analize te kemijske analize vina Malvazije istarske na lokalitetu Brtonigla Suradnja s tijelima uprave 11.12.2013. - 09.10.2015. koordinator
Praćenje kvalitete tla i provedba ispitivanja uzoraka tla Ostalo 07.05.2015. - 05.10.2015. koordinator
Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara Suradnja s tijelima uprave 06.11.2014. - 30.09.2015. koordinator
Osnivanje kolekcije autohtonih sorti (ampelovrt) Podregije Dalmatinska zagora Suradnja s tijelima uprave 14.09.2012. - 30.09.2015. koordinator
Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatsko zagorja - II faza Suradnja s tijelima uprave 25.07.2012. - 25.07.2015. koordinator
Pješačka staza i nadstrešnica s pergolom na kampusu Agronomskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavni projekt – Arhitektonski projekt i Krajobrazno-arhitektonski projekt Ostalo 22.06.2015. - 15.07.2015. koordinator
Aplikacija mikrobnih kultura u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje tradicionalnih kobasica od divlje svinje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.07.2014. - 01.07.2015. koordinator
Integrirana proizvodnja svinja na šaranskim ribnjacima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.07.2014. - 01.07.2015. koordinator
Poboljšanje kvalitete sadnog materijala višnje Maraske zdravstvenom selekcijom i genetičkom evaluacijom VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.07.2014. - 01.07.2015. koordinator
Unaprjeđenje tehnologije proizvodnje kozjeg mlijeka utvrđivanjem fiziološke granice koncentracije uree VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.07.2014. - 01.07.2015. koordinator
Inventarizacija sustava podzemne odvodnje na poljoprivrednim površinama u Republici Hrvatskoj, ocjena stanja i preporuke za obnovu i održavanje Suradnja s gospodarstvom 18.10.2013. - 30.06.2015. koordinator
Učinak terroira i biogeih elemenata na kvaliteteu i konkurentnost Malvazije Istarske VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 30.06.2015. koordinator
Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradskog polja Suradnja s tijelima uprave 09.12.2014. - 09.06.2015. koordinator
Prijedlog primjene FADN podataka u financijskom menadžmentu i analizi proizvodnih i financijskih rizika gospodarstva s konkretnim primjerima za svaki sektor proizvodnje Suradnja s tijelima uprave 19.11.2014. - 01.05.2015. koordinator
Rijetke biljke jadranskog priobalja Suradnja s gospodarstvom 01.05.2014. - 01.05.2015. koordinator
Prijedlog primjene FADN podataka u analizi ekonomike proizvodnje prema sektorima proizvodnje na razini RH i na razini regija, kao i usporedbe ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovanja Suradnja s tijelima uprave 19.11.2014. - 30.04.2015. koordinator
Utjecaj različitih vapnenih materijala na kemijska svojstva tla na rast i razvoj kupusa sorte „Ogulinac “. Suradnja s gospodarstvom 22.01.2015. - 20.04.2015. koordinator
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2013 Suradnja s tijelima uprave 18.03.2015. - 15.04.2015. koordinator
Unaprjeđenje uzgojno-tehnoloških postupaka u proizvodnji ovčjeg mesa i mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima grada Bjelovara Suradnja s tijelima uprave 14.03.2013. - 01.04.2015. koordinator
Pedogeokemijsko vrednovanje sedimenata na kojem su se razvila tla Donje Neretve Ostalo 24.12.2014. - 31.03.2015. koordinator
Raspoloživost sirovina u Hrvatskojza proizvodnju biogoriva s fokusom na bioetanol deuge generacije Suradnja s gospodarstvom 09.03.2015. - 30.03.2015. koordinator
Izračun ekskrecijskih faktora za upravljanje gnojivom za svaku kategoriju domaćih životinja prema Eurostatovom upitniku za RH Ostalo 06.10.2014. - 30.03.2015. koordinator
Unapređenje proračuna emisije NH3, CH4 i N2O iz sektora gospodarenjastajskim gnojem i izrada nacionalnih faktora Suradnja s tijelima uprave 16.06.2014. - 16.03.2015. koordinator
Revizija kalkulacija za M10 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 Suradnja s tijelima uprave 15.01.2015. - 28.02.2015. koordinator
Izračun vrijednosti SO koeficijenata za fine tuning postupak Suradnja s tijelima uprave 09.01.2015. - 28.02.2015. koordinator
Mogućnost proizvodnje desertnih vina u sjevernoj Dalmaciji VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.02.2015. koordinator
Krajobrazna osnova Nacionalnog parka Krka Ostalo 04.02.2014. - 04.02.2015. koordinator
Program praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2015 Suradnja s tijelima uprave 23.04.2015. - 31.12.2014. koordinator
Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2014. godini - (Grupa B - ribolovno područje Sava) Suradnja s tijelima uprave 24.09.2014. - 31.12.2014. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom 01.09.2014. - 31.12.2014. koordinator
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadrskoj županiji Suradnja s tijelima uprave 21.05.2014. - 31.12.2014. ugovaratelj
Djelotvornost entomopatogene nematode Heterorhabditis bacteriophora sadržane u pripravku Nematop distributera Pro-eca za suzbijanje repine pipe u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom 17.04.2014. - 31.12.2014. koordinator
Monitoring korisnih kukaca na SYN cvjetnom pojasu Suradnja s gospodarstvom 15.04.2014. - 31.12.2014. koordinator
Kontrola kvalitete matice pčela Suradnja s tijelima uprave 03.04.2014. - 31.12.2014. koordinator
Savjetodavna usluga u zaštiti voćnjaka Suradnja s gospodarstvom 27.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom 08.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Standardizacija mesnih odlika krčke ovce s ciljem stvaranja preduvjeta za zaštitu krčke janjetine Suradnja s gospodarstvom 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Unapređenje komplementarnosti proizvodnje mlijeka i mesa kroz križanja Holštajna s mesnim pasminama goveda Suradnja s gospodarstvom 07.01.2013. - 31.12.2014. koordinator
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave 11.07.2011. - 31.12.2014. koordinator
Izrada metodologije za izračun nacionalnih faktora i izračun emisija CH4 iz crijevne fermentacije domaćih životinja Suradnja s tijelima uprave 16.06.2014. - 16.12.2014. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području Koprivničko-križevačka županija Suradnja s tijelima uprave 30.06.2014. - 01.12.2014. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Ferdinanadovac Suradnja s tijelima uprave 30.06.2014. - 01.12.2014. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Gola Suradnja s tijelima uprave 30.06.2014. - 01.12.2014. koordinator
Izrada elaborata Karta staništa i smjernice za održivo upravljanje staništima na području Značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Ostalo 28.04.2014. - 01.12.2014. koordinator
Uvođenje postupka praćenja boje junećeg mesa na liniji klanja Suradnja s gospodarstvom 15.06.2014. - 15.11.2014. koordinator
Implemetacija najsuvremenijih sustava navodnjavanja na području Zagrebačke župaanije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Integrirana zaštita od žičnjaka u uvjetima klimatskih promjena i novih spoznaja VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Jabučna vina kao čimbenik povećanja konkurentnosti proizvodnje jabuke na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Kontrola kvalitete sireva na tržištu u cilju povećanja konkurentnosti VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Mikrobna biotehnologija u funkciji povećanja konkurentnosti proizvodnje graha VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Razvoj modela proizvodnje mlijeka izvornih pasmina kopitara VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Reprodukcija i uzgoj zagorskih purana na OPG VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u Hrvatskoj i novi pristip suzbijanju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Standardizacija kvalitete i zdravstvene ispravnosti jagoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Suvremene tehnologije sušenja šljive uz uštedu energije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Suvremene tehnologije uzgoja trešnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Unaprjeđenje dohotka pčelara Gacke biotehničkom zaštitom i proizvodnjom meda gorske livade VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Utjecaj artritisa encefalitisa koza na konkurentnost proizvodnje kozjeg mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Utjecaj suše na proizvodnost i zdravlje mliječnih krava VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.11.2012. - 13.11.2014. koordinator
Čimbenici potrošnje svježe ribe u hrvatskoj - primjena teorije planiranog ponašanja Suradnja s gospodarstvom 30.09.2014. - 30.10.2014. koordinator
Studija utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj Ostalo 18.10.2013. - 18.10.2014. koordinator
Savjetodavne usluge i usluge uzgoja bilja za unapređenje poljodjelske proizvodnje Suradnja s gospodarstvom 01.05.2014. - 01.10.2014. koordinator
Okvirni ugovor za terensko istraživanje - djelotvornost insekticida za suzbijanje kukuruzne zlatice - BASF Croatia Suradnja s gospodarstvom 25.03.2014. - 01.10.2014. koordinator
Usluga izrade eleborata nultog stanja područja objekata za preradu plina Molve i EP Žutica i područja objekata frakcionacije Ivanić Grad i EP Ivanić Suradnja s gospodarstvom 22.05.2014. - 22.09.2014. koordinator
Projekt poboljšanja prinosa i kvalitete ploda višnje Maraske, temeljem gnojidbenog pokusa, folijarne analize lišća te kemijske analize ploda na lokalitetu „Vlačine“ tijekom 2013 i 2014 godine Suradnja s gospodarstvom 08.05.2013. - 01.07.2014. koordinator
Monitoring vodnog režima i kakvoće vode poljoprivrednih tala na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja za razdoblje 2009. do 2014. godina Ostalo 29.05.2009. - 01.07.2014. koordinator
Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara Suradnja s tijelima uprave 02.09.2013. - 01.06.2014. koordinator
Utjecaj folijarne gnojidbe aminokiselinama na kakvoću vina Kraljevina Suradnja s tijelima uprave 01.06.2013. - 01.06.2014. koordinator
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnostipoljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 2012 Suradnja s tijelima uprave 28.03.2014. - 20.04.2014. koordinator
Uvođenje integrirane proizvodnje voća u Krapinsko-zagorsku županiju Suradnja s tijelima uprave 07.04.2010. - 07.04.2014. koordinator
Društveno-ekonomske i proizvodne pretpostavke za integriranu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju na vodozaštitnom području grada Zagreba-ograničenja i mogućnosti Suradnja s tijelima uprave 22.11.2013. - 22.03.2014. koordinator
Izračun standarda outputa (SO koeficijenata) za poljoprivrednu proizvodnju u RH za razdoblje 2008. do 2012. godine za NUTS1 i NUTS2 Suradnja s tijelima uprave 14.06.2013. - 15.03.2014. koordinator
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadraskoj županiji Suradnja s tijelima uprave 24.07.2013. - 31.12.2013. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom 13.07.2013. - 31.12.2013. koordinator
Ugovor Belje d.d. Darda - savjetodavne usluge u zaštiti voćnjaka Suradnja s gospodarstvom 03.03.2013. - 31.12.2013. koordinator
Projektna dokumentacija sustava navodnjavanja Dalj Suradnja s gospodarstvom 25.01.2013. - 31.12.2013. koordinator
Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija 2 Ostalo 01.01.2013. - 31.12.2013. koordinator
Poboljšanje kakvoće proizvoda od jabuka i kupina - proizvodnja soka i sirupa od jabuka i kupina te proizvodnja džema od kupina Suradnja s tijelima uprave 27.11.2012. - 15.12.2013. koordinator
Poboljšanje kakvoće proizvoda od jabuka i kupina - proizvodnja vina od jabuka i kupina Suradnja s tijelima uprave 27.11.2012. - 15.12.2013. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području Koprivničko-križevačke županije Suradnja s tijelima uprave 03.04.2013. - 01.12.2013. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Ferdinanadovac Suradnja s tijelima uprave 03.04.2013. - 01.12.2013. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Gola Suradnja s tijelima uprave 03.04.2013. - 01.12.2013. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Lukač Suradnja s tijelima uprave 03.04.2013. - 01.12.2013. koordinator
Projekt zbrinjavanje rasola u Ogulinu Suradnja s gospodarstvom 04.04.2013. - 28.11.2013. koordinator
Razvoj agro-turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Suradnja s tijelima uprave 15.11.2011. - 15.11.2013. koordinator
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatanosti poljoprivredno prehrambenih proizvoda za 2010. i 2011. godinu Suradnja s tijelima uprave 27.09.2013. - 20.10.2013. koordinator
Kalkulacije za mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 Suradnja s tijelima uprave 04.07.2013. - 30.09.2013. koordinator
Uspostavljanje testnih pčelinjaka u Republici Hrvatskoj : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 28.06.2013. - 15.09.2013. koordinator
Kemijska analiza tla, analiza lišća i ploda višnje Maraske na 212 ha površine na plantaži „Vlačine“ Suradnja s gospodarstvom 01.04.2013. - 31.07.2013. koordinator
Studija određivanja područja pod utjecajem prirodnih i specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama Suradnja s gospodarstvom 27.09.2012. - 31.07.2013. koordinator
Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara Suradnja s gospodarstvom 30.05.2012. - 01.06.2013. koordinator
Procjena početnog stanja brojnosti divokoze na području NP Sjeverni Velebit i nadopuna akcijskog plana br. 17, Zaštita i praćenje stanja (monitoring) divokoze, mjerama za povećanje brojnosti Suradnja s gospodarstvom 13.07.2012. - 15.05.2013. koordinator
Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2012 Suradnja s gospodarstvom 20.09.2012. - 31.12.2012. koordinator
Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija Ostalo 01.01.2012. - 31.12.2012. koordinator
Primjena ultrazvuka u uzgoju svinja na obiteljskim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.01.2012. - 31.12.2012. koordinator
Očuvanje biljne raznolikosti livada i pašnjaka Ćićarije Suradnja s gospodarstvom 10.11.2011. - 30.11.2012. koordinator
Primjena biološke zaštite od važnih štetnika jabuke i vinove loze u Međimurju Suradnja s tijelima uprave 22.11.2010. - 22.11.2012. koordinator
Genetska indentifikacija udomaćenih sorata masline u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Zadarsku županiju Suradnja s gospodarstvom 15.06.2012. - 15.11.2012. koordinator
Savjetodavne usluge s ciljem edukacije poljoprivrednika i vlasnika OPG-a te predstavnika poduzetnika čija je osnovna djelatnost poljoprivreda Suradnja s gospodarstvom 29.11.2011. - 30.04.2012. koordinator
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) 01.01.2011. - 01.01.2012. partner
Procjena uzgojnih vrijednosti svinja na obiteljskim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.01.2009. - 31.12.2010. koordinator
Suzbijanje puževa u povrću primjenom parazitskih nematoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.12.2008. - 01.12.2010. koordinator
Uvođenje nove tehnike sušenja za proizvodnju čipsa od jabuke VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.01.2008. - 31.12.2009. koordinator
Uvođenje autohtone ljekovite biljke Arnica Montana u poljoprivrednu proizvodnju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.01.2008. - 31.12.2008. koordinator
Uzgoj lisnatog povrća sustavom plutajućih kontejnera Suradnja s tijelima uprave 15.12.2006. - 30.11.2008. koordinator
Alternativna proizvodnja svinjskog mesa VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 01.01.2006. - 31.12.2007. koordinator
Proizvodnja krumpira unatoč karantenskih nematoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 15.11.2005. - 15.11.2007. koordinator
Suvremena proizvodnja ljekovitog bilja i povrća u Zagrebačkoj županiji Suradnja s tijelima uprave 01.01.2004. - 31.12.2006. koordinator
Organski malčevi u održivoj proizvodnji salate VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 13.09.2004. - 30.11.2006. koordinator
Tehnika uzgoja i ubiranja jagodastog voća VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 07.10.2003. - 31.12.2005. koordinator
Vrednovanje proizvodnje biljnih proteinskih krmiva VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 10.09.2001. - 15.10.2003. koordinator

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.