Ispiši

Hidraulički pneumatski sustavi u poljoprivredi (211292)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Korištenje tehnike i tehnologije u području poljoprivrede nezamislivo bez poznavanja i razumijevanja osnova hidraulike i pneumatike. Program modula "Hidraulički i pneumatski sustavi u poljoprivredi" obuhvaća primjenu zakonitosti hidraulike i pneumatike u području poljoprivrede.
Programski dijelovi modula su: hidraulički i pneumatski sustavi, osnovni dijelovi sustava, izvedbe i podjela hidrauličkih i pneumatskih sustava u poljoprivredi, elementi hidrauličkih sustava, osnovni hidraulički pogoni i načini njihovog upravljanja, karakteristike i održavanje čistoće hidrauličkih fluida, brtvljenje pokretnih i nepokretnih elemenata, hidraulički sustavi na strojevima i opremi u području poljoprivrede, elementi pneumatskih sustava u području poljoprivrede, vrste pneumatskih uređaja, pneumatsko upravljanje, održavanje hidrauličkih i pneumatskih sustava, osnovni faktori rizika i otklanjanje neispravnosti.
Modul na jednostavan i prihvatljiv način daje studentima temeljna i praktična znanja koja obuhvaćaju primjenu hidraulike i pneumatike na poljoprivredne strojeve, oruđa, opremu, objekte, sustave navodnjavanja i melioracije.
Auditorne vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih zakonitosti hidraulike i pneumatike, zadataka i proračuna iz područja poljoprivredne tehnike i tehnologije (mehanizacija, melioracije).
Polaganje ispita iz modula provodi se putem parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 26
Auditorne vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

- Pohađanje 80% predavanja.
- Odrađivanje svih vježbi.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava, poznavanjem zakona hidraulike i pneumatike, razumijevanje načina rada različitih suvremenih poljoprivrednih strojeva, oruđa, opreme, uređaja i tehnologija u području poljoprivredne proizvodnje, dorade, prerade i skladištenja poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
Student stječe temeljna znanja iz hidraulike i pneumatike koji su primijenjeni u poljoprivrednim postrojenjima, strojevima, uređajima i opremi u području poljoprivredne proizvodnje, transporta, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave
 • Auditorne vježbe
  Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost izvođenja vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji, što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše ili beneficiju na usmenom ispitu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i identificirati hidrauličke i pneumatske sustave u području poljoprivredne tehnike i tehnologije Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati i klasificirati potrebnu infrastrukturu hidrauličkih sustava Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati i klasificirati potrebnu infrastrukturu pneumatskih sustava Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati načine rada hidrauličkih i pneumatskih sustava različitih suvremenih poljoprivrednih strojeva i priključnih agregata Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati načine rada ostalih hidrauličkih i pneumatskih sustava primjenjenih u poljoprivrednoj tehnici i tehnologiji Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Definirati i objasniti primjenu hidrauličkih sustava u melioracijama; visoko/niskotlačni sustavi navodnjavanja, kontrolirana drenaža, crpne stanice i ostali elementi regulirane odvodnje. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Postaviti dijagnostiku hidrauličkih i pneumatskih sustava temeljenu na fizikalnim načelima i zakonitostima. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Povezati različite koncepte i mogućnost njihove primjene. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanjima, vježbama i seminarima, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit 1 (PI1) 25 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit 2 (PI2) 25 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit 50 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula koji obrađuje osnove pneumatike i hidraulike, elemente i strojeve hidrauličkih i pneumatskih sustava u poljoprivredi. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 9. tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula koji obrađuje područje primjenu hidraulike i pneumatike u postupcima navodnjavanja. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15. tjedan
Usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u hidrauličke i pneumatske sustave u poljoprivrednoj tehnici i tehnologiji - P
 2. Pneumatika – priprema stlačenog zraka - P
 3. Sustav za dobavu i razvod stlačenog zraka - P
 4. Hidraulički i pneumatski sustavi traktora i radnih strojeva - P
 5. Hidraulički i pneumatski sustavi traktora i radnih strojeva - P
 6. Hidraulički i pneumatski sustavi priključnih agregata - P
 7. Hidraulički i pneumatski sustavi priključnih agregata - P
 8. Ostali hidraulički i pneumatski sustavi primijenjeni u poljoprivrednoj tehnici i tehnologiji - P
 9. Hidraulički sustavi u melioracijskom navodnjavanju - P
 10. Hidraulički sustavi u melioracijskom navodnjavanju - P
 11. Hidraulički sustavi u melioracijskoj odvodnji - P
 12. Hidraulički sustavi u melioracijama - V
 13. Održavanje hidrauličkih i pneumatskih sustava - P
 14. Primjeri dobre prakse - P
 15. Projektiranje osnovnih hidrauličkih i pneumatskih sustava u poljoprivredi - V

Obvezna literatura

 1. Galić, A. (2020.): Hidraulički i pneumatski sustavi u poljoprivredi, interna skripta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 2. Pliestić, S. (2019.): Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi, interna skripta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 3. Pliestić, S. (2008.): Tehnička fizika u poljoprivredi, interna skripta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 4. Nikolić, G. (2005.): Pneumatika i hidraulika (I. dio), Školske novine, Zagreb
 5. Nikolić, G., Novaković, J. (2003): Pneumatika i hidraulika (II. dio), Školske novine, Zagreb
 6. Lift, H. (1989). Hydraulik in der Landtechnik.Vogel Buchverlag, Würzburg

Preporučena literatura

 1. Barber, A. (1997.): Pneumatic handbook, 8th Edition, Elsevier Science Ltd. Oxford
 2. Koroman, V., Mirković, R. (1992.): Hidraulika i pneumatika, Školska knjiga, Zagreb
 3. Ondrasek G. 2019. Irrigation in Agroecosystems. IntechOpen, London, UK. ISBN: 978-1-78984-924-0

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Physics; Introductory Thermodynamics; Fluid Mechanics - Wageningen University, The Netherlands Physik für Ernährungswissenschaftler, Lebensmitteltechnologen und Agrarwissenschaftler - Landwirtschaftliche Fakultät Universität Bonn
 • Mehanika, Termotehnika i procesna tehnika, Hidropneumatska tehnika - Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Agrarphysik - Universität für Bodenkultur, Wien, Austria
 • Fundamentos Físicos de la Ingeniería - E. T. S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes , Ingeniero Agrónomo, Universidad de Córdoba, España
 • Física - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola - Universidad de Sevilla, España

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.