Ispiši

Osnove statističke analize podataka (226162)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet obuhvaća temelje deskriptivne i inferencijalne statistike. Pri izboru gradiva i primjera vodi se računa o specifičnom kontekstu agroekološke struke. Dio o deskriptivnoj statistici obuhvaća sadržaje o tipovima podataka, njihovoj organizaciji, prezentaciji i interpretaciji, skalama mjerenja i numeričkim deskriptivnim pokazateljima. Posebna se pozornost poklanja razvoju statističke pismenosti i opće kulture pri interpretaciji statističkih pokazatelja, te ovladavanju vještinama nužnima za uspješnu primjenu statističkih metoda u problemima koji proizlaze iz znanstveno-istraživačke problematike. U kratkom dijelu o osnovama teorije vjerojatnosti izlažu se elementi nužni za razumijevanje složenijih koncepata. Uvode se i opisuju pojmovi kontinuirane slučajne varijable, normalne i Student-t, te njihove raspodjele. Nadalje, obrađuju se sadržaji vezani uz usporedbe dviju populacija, Chi-kvadrat (χ2) raspodjelu i analizu varijance, linearnu regresiju i analizu vremenskih nizova.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Obvezni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Auditorne vježbe: 15
Seminar: 5

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 54-65 %
Dobar (3): 66-75%
Vrlo dobar (4): 76-85%
Izvrstan (5): 86-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Na svakom ispitu znanja studenti trebaju skupiti minimalno 35% bodova da bi ostvarili pravo na
potpis

Opće kompetencije

Stjecanje statističke pismenosti te statističkih znanja i vještina primjenjivih u analizi i rješavanju
statističkih problema iz prakse u agroekološkoj struci. Razvijanje sposobnosti kritičkog pristupa
podatcima i interpretaciji rezultata u cilju izbjegavanja uobičajenih grešaka. Stjecanje sigurnosti u
upotrebi statističkih paketa za obradu podataka.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja s primjerima
 • Auditorne vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Klasificirati skale mjerenja i tipove podataka. Organizirati podatke i grafički ih prikazati. Računati osnovne numeričke deskriptivne mjere podataka Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Primijeniti Excelove alate za deskriptivnu statistiku Sudjelovanje u radu u praktikumu, grupni rad na zadatcima, samostalno izrađena zadaća
Identificirati i razlikovati razne neprekidne vjerojatnosne raspodjele Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća
Komentirati izgled grafa funkcije gustoće normalne raspodjele u ovisnosti o veličini standardne devijacije Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Odrediti linearni trend vremenskog niza, sezonskih i cikličkih efekata, te koristiti model u predviđanju Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Analizirati varijancu ANOVA testom u sklopu modela linearne regresije Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

1. Ustrojiti i redovito i savjesno izvoditi nastavu i druge oblike nastavnog rada
2. Pripremati nastavne i ispitne materijale
3. Razraditi i provoditi odgovarajuće metode praćenja i vrednovanja rada studenata
4. Bodovati i ocijeniti rad studenata na ispitima znanja, zadaćama i seminarskim radovima
studenata te na projektnom zadatku
5. Poticati studente na samostalan rad i razvijati njihovo zanimanje za predmet
6. Biti dostupan za pitanja studenata na nastavi, u vrijeme konzultacija i prema dogovoru
u drugo vrijeme

Obveze studenta

1. Redovito prisustvovati nastavi
2. Izvršavati nastavne obveze (predavati zadaće, izraditi seminarski rad i praktični rad na
računalu, pristupati ispitima znanja)
3. Aktivno sudjelovati u nastavi pitanjima, davanjem odgovora na problemska pitanja
4. Angažirano sudjelovati u radu, raditi u grupama, svladati predviđene vježbe
5. Na svakom ispitu znanja studenti trebaju skupiti minimalno 35% bodova da bi ostvarili pravo na potpis

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.ispit znanja 45% 2 20 1
2.ispit znanja 45% 2 20 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5%
Pohađanje nastave i izrada zadaća i seminara 10% 26 50 1

Tjedni plan nastave

 1. Što je i čemu služi statistika
 2. Organizacija i prezentacija podataka
 3. Numeričke deskriptivne mjere
 4. Primjena Excela I
 5. Uzorkovanje
 6. Osnovni elementi teorije vjerojatnosti
 7. Slučajne varijable i njihove raspodjele
 8. Usporedba dviju populacija
 9. Linearna regresija 1
 10. Linearna regresija 2
 11. F-razdioba
 12. Analiza vremenskih nizova 1
 13. Analiza vremenskih nizova 2
 14. Analiza vremenskih nizova 3
 15. Seminar i ispit

Obvezna literatura

 1. David F. Groebner, Patrick W. Shannon, Philip C. Fray, Kent. D. Smith: Business Statistics : a Decision-Making Approach, 8th Ed. Upper Saddle River, NJ :Prentice Hall, 2011.
 2. P. Newbold, W. L. Carlson, B. Thorne: Statistika za poslovanje i ekonomiju, Mate d.o.o, Zagreb, 2010

Preporučena literatura

 1. L. Kazmier, Schaum's Easy Outline of Business Statistics, McGraw-Hill, N.Y., 2003.
 2. B. Petz, Statistika za nematematičare, Školska knjiga, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Matematik und Statistik, BOKU
 • Statistika, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.