Ispiši

Mediteransko stočarstvo (228307)

Nositelji predmeta


izv. prof. dr. sc. Tomislav Šarić

Opis predmeta

Izrazita heterogenost reljefnih, klimatskih i vegetacijskih obilježja Mediterana ogleda se i u domeni stočarstva koje u pravilu nastoji pratiti raspoložive prirodne resurse. Cilj ovog predmeta je dati uvid u aktualne stočarske trendove na Mediteranu i osposobiti studente za upravljanje procesima uzgoja domaćih životinja i proizvodnje primarnih animalnih proizvoda (meso i mlijeko). Cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim znanstvenim dostignućima i tehnološkim rješenjima u funkciji postizanja visokih proizvodnih rezultata uvažavajući osnovna načela dobrobiti životinja i održivog gospodarenja ekosustavima u području Mediterana. Kroz pojedine tematske cjeline studente će se upoznati s komparativnim prednostima i limitirajućim faktorima Mediterana za profitabilno i ekološki održivo bavljenje stočarstvom. Pored naglaska na primarne stočarske proizvode, spoznati će se važnost i mogućnost primjene sekundarnih proizvoda stočarstva (gnoj, vuna) u nekonvencionalnim sustavima proizvodnje bilja slijedeći globalne trendove(integrirana i ekološka poljoprivreda, permakultura) .

Vrsta predmeta

ECTS: 4.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 40
Predavanja: 24
Vježbe u praktikumu: 9
Seminar: 3
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Stjecanje osnovnih znanja o uzgoju stoke i različitim tehnologijama proizvodnje primarnih i sekundarnih proizvoda stočarstva u tipičnim uvjetima Mediterana. Predmetom se stječu preduvjeti za kritički osvrt na pojedine segmente stočarske proizvodnje i predlaganje optimalnih rješenja problema u okvirima pojedine ekološke niše.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Odabrati genotipove koji udovoljavaju cilju proizvodnje (meso-mlijeko) i raspoloživim resursima Rasprave tijekom nastave, kolokvijii/pismeni ispit, seminar, pismeni i usmeni ispit
Preporučiti metode uzgoja u skladu s načelima dobrobiti životinja i održivog gospodarenja ekosustavima Rasprave tijekom nastave, kolokvijii/pismeni ispit, seminar, pismeni i usmeni ispit
Provoditi uzgojne aktivnosti uvažavajući preporuke struke po pitanju reprodukcije, hranidbe i zoohigijene Rasprave tijekom nastave, kolokvijii/pismeni ispit, seminar, pismeni i usmeni ispit
Koristiti sekundarne proizvode stočarstva u integriranoj i ekološkoj proizvodnji Rasprave tijekom nastave, kolokvijii/pismeni ispit, seminar, pismeni i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program vježbi u praktikumu i na terenu te upoznati studente sa elementima izrade i izlaganje seminarskih radova. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti sudjelovali u nastavi i usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja.
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi.
Izraditi seminarske radove i prezentirati glavne rezultate.
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Nastava (aktivno sudjelovanje) 24 24 0.8
Vježbe (priprema i aktivno sudjelovanje) 13 26 0.866
Seminar 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 10 0.333
Pismeni (kolokvij 1) 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0.333
Pismeni (kolokvij 2) 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0.333
Pismeni (kolokvij 2) 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0.333
Usmeni 40% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Ukupno 40 120 4
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usmeni Završni usmeni ispit - uvjet položeni parcijalni testovi znanja (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog)

Tjedni plan nastave

 1. Značaj stočarstva na Mediteranu (svi aspekti doprinosa uzgoja stoke uključujući gospodarsku, tradicijsku, demografsku i ekološku komponentu)
 2. Reprodukcija (upravljanje reprodukcijom u skladu sa proizvodnim ciljem i uvjetima uzgoja
 3. Postupci sa životinjama u specifičnim fazama uzgoja (pripust, gravidnost, partus, laktacija, odbiće)
 4. Proizvodnja i mogućnosti aplikacije sekundarnih proizvoda stočarstva (gnoj, vuna) u proizvodnji bilja
 5. Izračun reprodukcijskih pokazatelja u populaciji
 6. Primjena osnovnih načela hranidbe pojedinih kategorija životinja
 7. Sastavljanje obroka
 8. Genotipovi (pasmine), uzgojno selekcijski rad i očuvanje animalnih genetskih resursa
 9. Procjene uzgojnih vrijednosti
 10. Prezentacija seminara studenata po odabranim područjima
 11. Metaboličke bolesti i njihov utjecaj na proizvodnju
 12. Parazitarne i infektivne bolesti
 13. Provedba specifičnih aktivnosti (mužnja, striža, kastracija, odrožavanje, kupiranje) u funkciji veće proizvodnosti i zdravstvenog stanja životinja
 14. Terenske vježbe (zoohigijana, striža, mužnja)
 15. Popravak kolikovija održanih tijekom semestra

Obvezna literatura

 1. Uremović, Z., Uremović, M., Pavić, V., Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2000): Stočarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 2. Mioč, B., Pavić, V., Sušić ,V. (2007): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 3. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 4. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2013): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu, Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 5. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 6. Predavanja, PowerPoint prezentacije, dodatni materijali (Merlin)

Preporučena literatura

 1. A. Ivanković, D. Filipović, I. Mustać, B. Mioč, Z. Luković, Z. Janječić (2016): Objekti i oprema u stočarstvu. Sveučilište u zagrebu Agronomski fakultet.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove stočarstva (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet)
 • Osnove stočarske proizvodnje (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet)
 • Osnove stočarske proizvodnje (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.