Ispiši

Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije (132885)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Poljoprivredno savjetodavstvo ima iznimno važnu ulogu u održivom razvoju poljoprivrede i ruralnih područja jer prijenosom znanja i inovacija doprinosi učinkovitom korištenju lokalnih prirodnih i ljudskih resursa. Predmetna nastava omogućuje studentima stjecanje osnovnih teorijskih znanja i empirijskih spoznaja neophodnih za razumijevanje suvremenih pristupa, modela i metoda u poljoprivrednom savjetodavstvu. U sklopu kolegija također se obrađuju teorijske podloge o komunikaciji, difuziji inovacija i modelima za rješavanje problema (problem solving models. Studenti se upoznaju s karakteristikama, prednostima i nedostacima pojedinih savjetodavnih metoda koje se koriste u prijenosu znanja i širenju poljoprivrednih inovacija. Seminarska nastava omogućuje studentima da temeljem literaturnih izvora i /ili provedbom empirijskog istraživanja, samostalno obrade, prodube i usmeno prezentiraju određeni problem tematski vezan za predavanja. Kroz vježbe studenti će praktično upoznati instrumentarij za ocjenu uspješnosti pojedinih savjetodavnih metoda.
Program predmeta se sastoji od nekoliko tematskih cjelina. U prvoj, studenti se upoznaju s razvojem, definicijom i ciljevima poljoprivrednog savjetodavstva te s osnovnim pristupima i modelima organizacije savjetodavnog rada u svijetu. U drugoj, dobivaju teorijska znanja o komunikaciji, elementima komunikacijskog procesa, oblicima komunikacije s posebnim osvrtom na interpersonalnu komunikaciju. U trećoj cjelini upoznaju se s pojmom inovacija, s modelima difuzije inovacija i modelima (fazama) za rješavanje problema koji se razmatraju na primjerima iz poljoprivrede. Četvrta tematska cjelina obuhvaća razradu metoda u poljoprivrednom savjetodavstvu, a peta organizaciju i upravljanje savjetodavnom službom s posebnim osvrtom na ustrojstvo i ciljeve poljoprivredne savjetodavne službe u Hrvatskoj.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Auditorne vježbe: 12
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Kolegij osposobljava studente za razumijevanje uloge poljoprivrednog savjetodavstva u razvoju poljoprivrede i ruralnih zajednica, za razumijevanje i kritičku analizu različitih pristupa, metoda i komunikacijskih kanala, koji se ovisno o specifičnom problemu poljoprivrednika/ klijenta, primjenjuju u širenju informacija, tehnoloških znanja i inovacija u poljoprivredi i ruralnom prostoru.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  organiziraju se kao radionice u kojima studenti podijeljeni u manje grupe koncipiraju instrumentarij za ocjenu uspješnosti rada poljoprivredne savjetodavne službe i testiraju na terenu.
 • Seminari
  na odabranu temu povezanu s programskim dijelovima predmeta student/ica samostalno piše pismeni rad, izlaže ga pred nastavnikom i ostalim studentima i razvija raspravu postavljanjem i odgovaranjem na pitanja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati i objasniti načela i pristupe u radu poljoprivredne savjetodavne službe Međuispit, završni ispit, seminarski rad
Opisati i usporediti prednosti/nedostatke savjetodavnih metoda i odabrati prikladnu metodu za provedbu savjetodavnog rada Međuispit, završni ispit, seminarski rad
Opisati i objasniti model difuzije inovacija i kritički analizirati čimbenike koji utječu na stopu prihvaćanja inovacija u poljoprivredi Međuispit, završni ispit, vježbe
Opisati i objasniti model difuzije inovacija i kritički analizirati čimbenike koji utječu na stopu prihvaćanja inovacija u poljoprivredi Međuispit, završni ispit, seminarski rad
Dizajnirati upitnik za ocjenu korisnosti savjetodavnih metoda za grupe Vježbe, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Predavanja; održavanje auditornih vježbi, organizacija seminarske nastave, konzultacije i pomoć pri izradi seminarskih radova; održavanje pismenih/usmenih ispita; organizacija terenske nastave (ako je dovoljan broj studenata).

Obveze studenta

Pohađanje nastave, sudjelovanje u manjim grupama u koncipiranju i izradi instumentarija za ocjenu savjetodavnih metoda, pisanje i usmena prezentacija seminarskog rada; polaganje pismenog i/ili usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad pisanje i usmeno izlaganje 25% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Međuispit 1 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 30 1
Međuispit 2 25% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 30 1
Vježbe 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Seminarski rad je obavezan i obuhvaća: pisani rad koji obrađuje zadanu temu (word format); izrada prezentacije (power point) te usmenu prezentaciju i obranu . Seminarski rad može uključivati i empirijsko istraživanje na terenu kojega mogu provesti dva do tri studenta. Pisani seminarski rad predaje se tjedan dana prije zakazanog rasporeda izlaganja. Ocjenjuje se pisani rad i usmena prezentacija te iz toga izvodi konačna ocjena seminarskog rada. Nakon održanih predavanja prema unaprijed utvrđenom rasporedu izlaganja Po dogovoru ako postoji opravdan razlog

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvod i ciljevi kolegija i izvedbeni plan nastave. Povijest razvoja i determiniranje pojma poljoprivredno savjetodavstvo, osnovna 4. modela organizacije poljoprivredne savjetodavne služb. S- organizacija seminarske nastave, struktura seminara, izbor seminarskih tema.
 2. P - Savjetodavstvo kao interdisciplinarna znanstvena disciplina. Poljoprivredna savjetodavna služba u sustavu Poljoprivrednih znanja i informacija (AKIS-). Model komercijalizacije poljoprivrednih znanja. Participativni pristup u savjetodavstvu. Metode kojima utječemo na ponašanje ljudi.
 3. P – Okvirni model za organizirano predstavljanje. Komunikacija, pojam. Što je percepcija; funkcionalne odrednice. Model komunikacije. Elementi komunikacijskog procesa. Interpersonalna komunikacija. Kako oblikujemo poruku/informaciju, što utječe na njenu interpretaciju?.
 4. P – Inovacija. Difuzija inovacija, stopa usvajanja. Model odlučivanja o inovaciji.
 5. Formiranje farmerskih grupa. Vrste farmerskih grupa, prednosti i nedostaci. Koraci u oblikovanju grupe, monitoring i evaluacija grupe.
 6. V- Mapiranje sustava poljoprivrednih znanja i informacija (AKIS). Međuispit I.
 7. V- Obrazovanje odraslih. Neformalno učenje. Efektivno podučavanje.
 8. P- Metode u poljoprivrednom savjetodavstvu; metode za grupe; individualno savjetodavstvo. Korištenje mass medija i kombinirane metode.
 9. V- Koncipiranje upitnika za ocjenu tečaja/predavanja poljoprivrednog savjetnika/ce.
 10. P- Model za rješavanje problema. Upravljanje poljoprivrednom savjetodavnom službom. Etika u savjetodavstvu. Poljoprivredna savjetodavna služba u Hrvatskoj i svijetu.
 11. S – Izlaganje seminarski radova i rasprava
 12. S – Izlaganje seminarski radova i rasprava
 13. S – Izlaganje seminarskih radova i rasprava. Među ispit II.
 14. S – Izlaganje seminarskih radova i rasprava
 15. S – Izlaganje seminarskih radova i rasprava

Obvezna literatura

 1. Burton E. Swanson, Riikka Rajalahti (2010). Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems:Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems, The World Bank, poglavlje 1 i 2 (str. 1 – 26).
 2. Van der Ban, A. W., Hawkins, H.S., (1998) : Agricultural Extension, Blackwell Science Ltd, drugo izdanje: (alternativa prvo izdanje interni prijevod Žutinić)
 3. Reardon, K., K. (1998): Interpersonalna komunikacija- Gdje se misli susreću, Alineja, Zagreb.
 4. Rogers, E., (2003): The diffusion of Innovations, Fith Edition, The Free Press, New York (sažeci poglavlja).
 5. Bilten HZPSS – br. 50 ; dostupno na web: http://www.hzpss.hr/
 6. B. Seevers, D. Graham,J. Gamon; N.Conklin (1998). Education through Cooperative Extension. Delmar Publisher.
 7. Žutinić, Đ. Dekanić, M. (2010.). Uloga poljoprivrede savjetodavne službe u ruralnom razvoju Vukovarsko-srijemske županije, Agronomski glasnik (2010) br-4-5: 239:260.
 8. Žutinić, Đ. (2012.). Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacija (interni materijal, power-point prezentacija).

Preporučena literatura

 1. C. Leeuvis (2004). Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension, CTA, Blacwell Science Ltd.
 2. Ray, I., Russell, D. (2000): Agricultural Exension and Rural Development, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Rivera i Qamar (2003); Agricultural Extension, Rural Development and the Food Security Challenge, FAO, Rome, 2003. p. 83.
 4. Judith A. Hall, Mark L. Knapp (2010). Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji, Slap.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Rural Communication and Extension, University of Hohenheim
 • Agricultural Extension, Tietgen Buisiness College, Danska
 • Introducion to Agricultural Education and Extenstion, University of Idaho
 • Foundation of Agricultural Axtension and Education, PennState University

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.