Ispiši

Ekonomija rada u poljoprivredi (26176)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uvodna razmatranja. Povijest ekonomije rada. Nezaposlenost u ekonomskoj teoriji. Teorija individualne ponude rada. Kvaliteta rada: investiranje u ljudski kapital. Određivanje nadnica i alokacija rada. Sindikati i kolektivno pregovaranje. Država i tržište rada: zakonodavstvo i regulacija.
Pučanstvo, stope participacije i radni sati. Struktura nadnica. Distribucija osobnih zarada. Izvori informacija u ekonomiji rada.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Auditorne vježbe: 5
Seminar: 15

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave.

Opis

Studenti su dužni nazočiti najmanje 80% ukupnog broja sati izravne nastave.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje mikro i makro ekonomskog tržišta rada, određivanja ponude i potražnje za radom na razini poduzeća i nacionalne ekonomije. Razumijevanje procesa određivanje nadnica u poduzećima kroz alternativne načine plaćanja zaposlenika i menadžera. Određivanje najefikasnijih shema plaćanja radnika. Uloga i utjecaj sindikata u pregovorima o određivanju nadnica i ostalih uvjeta rada i zapošljavanja. Utjecaj zakona koji reguliraju tržište rada na efikasnost poduzeća i gospodarstva u cjelini. Uzroci nezaposlenosti i politike za njeno smanjivanje

Oblici nastave

 • Predavanja
  Uvodna razmatranja i povijest ekonomije rada. Nezaposlenost u ekonomskoj teoriji. Teorija individualne ponude rada. Kvaliteta rada: investiranje u ljudski kapital. Određivanje nadnica i alokacija rada. Sindikati i kolektivno pregovaranje. Država i tržište rada: zakonodavstvo i regulacija. Pučanstvo, stope participacije i radni sati. Struktura nadnica. Distribucija osobnih zarada. Izvori informacija u ekonomiji rada.
 • Auditorne vježbe
  Model tržišta rada. Ocjena isplativosti ulaganja u rad. Povezanost cijene rada i nezaposlenosti.
 • Seminari
  Seminar na odabranu temu: (1) Pribavljanje i selekcija kadrova u tvrtkama; (2) Praćenje i mjerenja radne učinkovitosti; (3) Strategije materijalnog nagrađivanja zaposlenika; (4) Prednosti i nedostaci timskog rada; (5) Investiranje u ljudski kapital; (6) Humani resursi u poljoprivredi Republike Hrvatske; (7) Tema prema dogovoru s nastavnikom.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Pravilno interpretirati temeljne pojmove ekonomije rada Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I.
Opisati osnovne čimbenike koji utječu na ponudu rada Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I.
Opisati i interpretirati investiranje u ljudski kapital Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
Definirati ulogu sindikata i kolektivnog pregovaranje Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
Definirati i razlikovati strukturu nadnica i distribuciju osobnih zarada Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
Analizirati uspjeh, dileme i izazove organizacija; planiranje potreba za ljudskih resursima Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
Opisati i definirati ulogu obrazovanja u izgradnji ljudskog kapitala i razvoju tržišta rada Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Prenijeti studentima znanje iz područja vezanog uz cilj, ishode učenja i kompetencije ovog modula, putem predavanja, primjera za vježbu i vođenja izrade seminara. Nastavnik održava stalnu komunikaciju sa studentima te im stavlja na raspolaganje nastavne materijale i važne informacije u svezi modula korištenjem suvremenih metoda učenja, uključivo i e-učenje. Također provjerava nazočnost, vrednuje stupanj usvajanja znanja i ocjenjuje studente.

Obveze studenta

Studenti su obavezni nazočiti predavanjima, vježbama i seminarskim vježbama te raditi na izradi seminarskog rada i pripremi za pisanu provjeru znanja (ispit). Studenti su također dužni redovito pratiti obavijesti vezane uz nastavu i prijaviti se na sustav e-učenja kao korisnici modula. Kod predaje seminarskih radova i prijavljivanja ispita dužni su se držati zadanih rokova

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (N) 5% 22 25 0,5
Završni ispit 75% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 40 1,5
Priprema i prezentacija seminarskih radova (S) 20% 0-29
30-35
36-40
41-45
46-50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 25 1
Ukupno 100% 0-59%, 60-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100% Ukupna ocjena = (Završni ispit)x0,75+(Seminar)x0,20+(Pohađanje nastave)x0,05 1: 0-59%, 2: 60-70%, 3: 71-80%, 4: 81-90%, 5: 91-100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (N) Studenti su obavezni nazočiti minimalno traženom broju sati izravne nastave. Dodatni zadatak u obliku seminara ili eseja.
Završni ispit Provjera znanja putem pisanog ispita. Polaganje tijekom redovnih ispitnih rokova
Priprema i prezentacija seminarskih radova (S) Provjera poznavanja pojmova i sposobnosti primjene stečenog znanja na hipotetskom ili stvarnom primjeru problema povezanog s tematikom modula.

Tjedni plan nastave

 1. Ekonomija rada – definicija i područje istraživanja. Ponuda i potražnja u sektoru poljoprivrede i agrobiznisa. Čimbenici migracije zaposlenika iz poljoprivrednih u nepoljoprivredne djelatnosti.
 2. Kvantitativne odrednice ponude rada s naglaskom na poljoprivredu. Brojnost poljoprivrednih gospodarstava. Udio poljoprivrednog pučanstva u aktivnom stanovništvu. Utrošak sati rada i naknada za rad u djelatnostima agrobiznisa.
 3. Pokazatelji učinkovitosti rada. Metodologija izračuna proizvodnosti u specijaliziranoj i diverzificiranoj proizvodnji. Usporedba proizvodnosti rada u hrvatskim i europskim tvrtkama.
 4. Intelektualni kapital. Primjena metoda diskontiranja i neto sadašnje vrijednosti u valorizaciji vrijednosti ulaganja u ljudski kapital.
 5. Uloga obrazovanja u izgradnji ljudskog kapitala i razvoju tržišta rada. Obrazovni kanali u poljoprivredi.
 6. Potražnja za radom. Analiza aktualnog stanja na tržištu rada na području poljoprivrede i agrobiznisa. Pregled potražnje za stručnjacima agronomske i agroekonomske struke.
 7. Određivanje nadnica i alokacija rada. Odluke privatnih poduzeća o zapošljavanju.
 8. Kadrovsko popunjavanje kao funkcija menadžmenta. Primjeri selekcijskog postupka kadrova u tvrtkama u Hrvatskoj.
 9. Motivacijske tehnike u funkciji povećanja proizvodnosti. Razlike u motiviranosti zaposlenika korporacija i obiteljskih gospodarstava. Materijalne i nematerijalne strategija motiviranja.
 10. Stilovi vođenja. Utjecaj stila vođenja na učinkovitost zaposlenika.
 11. Čimbenici zadovoljstva radom. Utjecaj zadovoljstva radom na učinke zaposlenika. Mjerenje zadovoljstva. Prikaz relevantnih rezultata istraživanja zadovoljstva radom.
 12. Vježbe
 13. Seminarska nastava
 14. Seminarska nastava
 15. Seminarska nastava

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. McConnell,C.R., Brue, S.L (1992). Suvremena ekonomija rada. -3. izd., Zagreb: MATE.

Preporučena literatura

 1. Ehrenberg, R. G.,Smith ,R. S. (2009). Modern labor economic: theory and public policy. -10th ed., Pearson Education, Addison-Wesley
 2. Borjas, G. J. (2008). Labor economics. -4th. ed., Irwin: McGraw-Hill.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Labour Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University
 • Labour economics I, McMaster University, Ontario, Canada

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.