Ispiši

Fiziologija bilja (143875)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Fiziologija bilja je egzaktna znanost koja proučava životne procese u biljkama, od klijanja sjemena, vegetativnog rasta i razvoja, cvatnje, stvaranja sjemena do starenja i ugibanja.
Modul „Fiziologija bilja“ podijeljen je u tri nastavne cjeline. U prvoj cjelini studenti stječu znanja o strukturi i funkciji biljne stanice, fiziološkoj ulozi vode za biljni organizam, primanju, transportu i načinima izlučivanja vode iz biljke, ulozi mineralnih hranjivih elemenata te njihovog primanja i transporta u biljci. Druga nastavna cjelina razmatra ciklus ugljika koji obuhvaća građu i funkciju fotosintetskog aparata, proces fotosinteze, nastanka asimilata i njihov transport i metabolizam, fotorespiraciju, stanično disanje i vrenja. U trećoj nastavnoj cjelini studenti se upoznaju s procesima rasta, razvoja na razini stanice, organa i čitave biljke, nastankom i ulogom hormona rasta te reakcijama i prilagodbama biljke na čimbenike okoliša. Studenti se upoznaju s reakcijama biljke na stresne biotske i abiotske čimbenike, oštećenjima izazvanim stresom kao i mehanizmima adaptacije i tolerantnosti na stres. Razmatraju se fiziološki procesi esencijalni za produkciju biomase, formiranje sjemena i ploda tj. za postizanje optimalnog biološkog odnosno poljoprivrednog prinosa.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Laboratorijske vježbe: 28
Seminar: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti postižu teorijska znanja o osnovnim fiziološko-biokemijskim procesima u biljnom organizmu, potrebnim za razumijevanje agronomske znanosti i prakse.
Studenti razvijaju vještine u primjeni znanstvenih metoda rada s osnovnim laboratorijskim tehnikama u fiziologiji bilja.
Osposobljeni su za primjenu stečenih znanja u uzgoju poljoprivrednih kultura.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se dvanaest vježbi koje obuhvaćaju mehanizme primanja i transporta vode (plazmoliza i deplazmoliza, osmoza, difuzija, koncept vodnog potencijala), dokazivanja pigmenata kloroplasta – građa fotosintetskog aparata; demonstracijske vježbe intenziteta i produktivnosti fotosinteze, intenziteta disanja, određivanja lisne površine, fiziologija gibanja, diferencijacija i stadiji rasta i razvoja, koncept biološkog i poljoprivrednog prinosa.
 • Seminari
  Seminari – tematski vezani uz osnovne fiziološke procese, osiguravaju stjecanje dodatnog znanja i vještina iz Fiziologije bilja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
poznavati i razumjeti osnovne biokemijsko-fiziološke procese u biljci, kao temelj za razumijevanje ostalih agronomskih predmeta, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
prepoznati i objasniti utjecaj agroekoloških uvjeta na fiziološke procese u biljci, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
povezati biokemijsko-fiziološke procese u biljci sa specifičnim procesima rasta i razvoja biljaka te stvaranja prinosa u proizvodnim uvjetima Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
razumjeti djelovanje prirodnih i sintetiziranih fiziološki aktivnih tvari na procese u biljci i njihovu primjenu u poljoprivrednoj praksi i Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
biti sposobni koristiti osnovne metode istraživanja fizioloških procesa. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave (predavanja i vježbi), održavanje konzultacija, osiguravanje nastavnih materijala; organizacija i provođenje testova znanja i završnog ispita.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi. Polaganje testova znanja tijekom semestra ili završnog ispita u redovitim ispitnim rokovima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Test znanja 33,3% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
II Test znanja 33,3% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
III Test znanja 33,3%* <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Ukupno 100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit* 100% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I Test znanja Obuhvaća prvi programski dio modula: teoriju iz domene građe biljne stanice, mehanizama primanja translokacije i izlučivanja vode, mehanizama primanja i uloge hranjivih tvari. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (4. Tjedan nastave) U slučaju nedovoljne ocjene, postoji mogućnost ispravka navedenog testa znanja na kraju semestra. Uvjet za ispravak je da se u druga dva testa znanja ostvari pozitivna ocjena.
II Test znanja Obuhvaća drugi programski dio modula: asimiaciju ugljika, svjetlosne reakcije fotosinteze i reakcije u tami, fotorespiraciju, mehanizme predfiksacije ugljičnog dioksida, disanje, vrenja i floemski transport. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (8. Tjedan nastave) U slučaju nedovoljne ocjene, postoji mogućnost ispravka navedenog testa znanja na kraju semestra. Uvjet za ispravak je da se u druga dva testa znanja ostvari pozitivna ocjena.
III Test znanja Obuhvaća treći programski dio modula: biljne hormone, mehanizme gibanja biljka, fiziologiju stresa, procese rasta, diferencijacije i razvoja. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (15. Tjedan nastave) U slučaju nedovoljne ocjene, postoji mogućnost ispravka navedenog testa znanja na kraju semestra. Uvjet za ispravak je da se u druga dva testa znanja ostvari pozitivna ocjena.
Završni ispit* Obuhvaća ukupno gradivo modula Fiziologija bilja. Polaže se u slučaju da student ne položi ispit putem testova znanja (I, II i III Test znanja) Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi)

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvod u fiziologiju. Citofiziologija. Građa, sastav i funkcija tkiva, organa i stanice. L – Laboratorijske vježbe
 2. P - Voda u životu biljaka. Primanje i transport vode kroz biljku. Izlučivanje vode iz biljaka: transpiracija, gutacija, suzenje. Čimbenici koji utječu na transpiraciju. L – Laboratorijske vježbe
 3. P - Mineralne tvari. Koncept primanja i transporta. Fiziološka funkcija i biogenost hranjiva. L – Laboratorijske vježbe
 4. Test znanja (1)
 5. P - Fotosinteza. Mehanizam apsorpcije svjetla. Pigmenti kloroplasta i apsorpcija svjetlosti. Transport elektrona i sinteza ATP, Calvinov ciklus. Značaj i specifičnosti fotosinteze. L – Laboratorijske vježbe
 6. P - Prerada primarnih produkata fotosinteze. Tipovi fotosinteze (C3, C4, CAM). Čimbenici koji utječu na proces fotosinteze. Kemosinteza. Vrenja: alkoholno vrenje, mliječno vrenje, octeno vrenje. L – Laboratorijske vježbe
 7. P - Biološka oksidacija. Tvari disanja. Glikoliza. Kemizam i mehanizam disanja; transformacija energije. Čimbenici koji utječu na disanje. Pokazatelji disanja. Međusobni odnosi disanja i fotosinteze. L – Laboratorijske vježbe
 8. Test znanja (2)
 9. P - Procesi u biljci od oplodnje do pune zrelosti. Dužina trajanja sjemena. Period mirovanja - dormantnost. Čimbenici koji utječu na klijanje sjemena. L – Laboratorijske vježbe
 10. P - Regulatori rasta (fitohormoni). Sinteza, funkcija, prijenos. L – Laboratorijske vježbe
 11. P - Alelopatija. Abscisija. Starenje i uginuće biljaka. Čimbenici koji utječu na rast biljaka. Razvoj biljaka: termo stadij - jarovizacija. Svjetlosni stadij. L – Laboratorijske vježbe
 12. P - Fiziologija gibanja: Fizikalna ili mehanička gibanja. Higroskopska gibanja. Podražajna gibanja. Tropizmi. Nastije. Autonomna gibanja. Nutacije. Povijuše. Slobodna, lokomotorna gibanja (lokomocije). L – Laboratorijske vježbe
 13. P - Fiziologija otpornosti biljaka i fiziologija stresova: Otpornost biljaka prema niskim i visokim temperaturama. Otpornost biljaka prema suši i njihova prilagodba na nedostatak vode. L – Laboratorijske vježbe. S – Seminarski radovi
 14. P - Fiziologija otpornosti biljaka i fiziologija stresova: Otpornost poljprivrednih kultura prema solima. Svjetlosni I UV stres. Stresovi izazvani bolestima. Stresovi nastali uslijed zagađenosti zraka i interakcija zagađenja zraka i drugih stresova. L – Laboratorijske vježbe. S – Seminarski radovi
 15. Test znanja (3)

Obvezna literatura

 1. Pevalek-Kozlina B. 2003. Fiziologija bilja. Profil International, Zagreb, Kaptol 25. ISBN: 953-2000-775-x
 2. 2. Lazarević B. i Poljak M. 2016. Fiziologija bilja – interna skripta. Agronomski fakultet, Zavod za ishranu bilja, Zagreb.
 3. Taiz L., Zeiger E. 2002. Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, ISBN: 0-87893-823-0

Preporučena literatura

 1. Hopkins W. G. 1999. Introduction to Plant Physiology. 2nd ed. John Wiley and Sons, New York, ISBN: 0-471-9281-3
 2. Reiss C. 1994. Experiments in Plant Physiology, Prentiace Hall, New Jersey, ISBN: 0-13-701285-3

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fiziologija rastlin, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
 • Fiziologija bilja, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet.
 • Crop Physiology (3401-470), University of Hohenheim.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.