Ispiši

Geomorfologija s osnovama geologije (26617)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Reljef predstavlja jednu od najvažnijih krajobraznih osobina određenog prostora. Stoga se nameće potreba da se studenti preddiplomskog studija Krajobrazne arhitekture upoznaju s unutrašnjim (endogenim) kao i s vanjskim (egzogenim) čimbenicima na oblikovanje reljefa. Međutim, radi što boljeg svladavanja geomorfološke problematike studente treba upoznati i s osnovama geologije (građa Zemlje, mineralima i stijenama, te tektonskim elementima litosfere) kao i promjenama tijekom Zemljine prošlosti (stratigrafska geologija). Uz predavanja, kroz vježbe, izradu seminara i terenski rad studenti će steći vještinu samostalnog prepoznavanja određenih pojava na terenu (npr. litološkog sastava ili određenih reljefnih oblika).

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 35
Vježbe u praktikumu: 12
Seminar: 5
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Pripremanje studenata za razumijevanje geološke građe, reljefa, te dinamike Zemlje. Studenti trebaju biti u stanju prepoznati i opisati različite tipove reljefnih oblika, te geomorfološke procese koji su doveli do njihova nastanka. Poznavanje osnovne geomorfološke terminologije i metoda geomorfoloških istraživanja. Stečena znanja omogućit će studentu objektivno vrednovanje reljefa i povezivanje s drugim prirodnim sastavnicama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu provode se u skupinama (tri skupine od 10 do15 studenata), a obuhvaćaju rad na topografskim i tematskim kartama.
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano jednu od ponuđenih tema vezanih na predavanja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati i objasniti građu i dinamiku Zemlje Kolkoviji, završni ispit
Raspoznati osnovne tipove reljefnih oblika Kolkoviji, završni ispit
Prepoznati temeljne procese nastanka različitih reljefnih oblika Kolkoviji, završni ispit
Raspoznati tipove i dinamiku geomorfoloških procesa u prirodi te njihov utjecaj na prirodne sastavnice i čovjeka Kolkoviji, završni ispit
Razumjeti djelovanje fizikalnih i kemijskih procesa, te njihovu ulogu u oblikovanju reljefa u smislu praktične primjene stečenih znanja Kolkoviji, završni ispit
Interpretirati geomorfološke događaje na određenom prostoru, te upotrijebiti to znanje pri gospodarenju prostorom Kolkoviji, završni ispit
Vrednovati geomorfološke procese, te faktore koji vode prema ugroženosti krajobrazne raznovrsnosti Kolkoviji, završni ispit
Razaznati oblike ugroženosti krajobrazne raznovrsnosti Kolkoviji, završni ispit
Čitati i interpretirati topografske karte Kolkoviji, završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu.
Pratiti prisustvo studenata na nastavi.
Održavati konzultacije sa studentima po potrebi.
Organizirati 3 testa znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno, a tijekom semestra student je dužan izraditi i prezentirati seminarski rad čija je tema vezana na jednu od nastavnih jedinica.
Student je dužan polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit u redovitim ispitnim rokovima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 57 57
I. Kolokvij 33 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 41 2
II. Kolokvij 33 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 41 2
III. Kolovij 33 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 41 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima i biti aktivni u vježbama u praktikumu i na terenu. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje
Seminar Student izrađuje i prezentira seminarski rad čija je tema vezana na jednu od nastavnih jedinica. Prije izlaska na III. kolokvij. Dodatni seminarski rad.
I. Kolokvij Po 20 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, izračunajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno
II. Kolkovij Po 20 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, izračunajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno
III. Kolokvij Po 20 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, izračunajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno
Završni ispit U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti pisani ispit koji uključuje cjelokupno gradivo. Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Uvod - Objekt, cilj, podjela i mjesto geologije i geomorfologije u sustavu geoznanosti; čimbenici razvoja reljefa: aktivni, pasivni
 2. Opća geologija - Postanak Zemlje u Sunčevu sustavu; građa Zemlje
 3. Opća geologija - Tektonski elementi litosfere i vrste morfostruktura (borane, rasjedne i epirogene)
 4. Mineralogija i petrografija - Minerali: postanak i podjela; Stijene: postanak, i vrste stijena
 5. Stratigrafska geologija - Metode i klasifikacija u stratigrafskoj geologiji; Stupnjevi razvitka i života na Zemlji
 6. I kolokvij; Strukturna geomorfologija - Unutrašnja Zemljina dinamika (tektonika ploča i reljef, tipovi i vrste morfostruktura – vulkanske i seizmičke, planetarni reljef: kontinenti, oceani, srednjeoceanski hrptovi)
 7. Zemljina vanjska dinamika - Egzogeni faktori u oblikovanju Zemlje (sunčeve zrake, voda, snijeg, led, vjetar i biogeni); Fizičko i kemijsko trošenje stijena
 8. Zemljina vanjska dinamika - Padinski procesi i oblici
 9. Zemljina vanjska dinamika - Glacijalni procesi i oblici; Periglacijalni procesi i oblici; Eolski procesi i oblici
 10. Zemljina vanjska dinamika - Fluvijalni procesi i oblici; Marinski i lakustrijski reljef
 11. II test znanja Zemljina vanjska dinamika - Krški procesi i oblici - egzogeni
 12. Zemljina vanjska dinamika - Krški procesi i oblici - endogeni
 13. Terenska nastava: Upoznavanje studenata s geološkim i geomorfološkim značajkama određenog područja. Tijekom izvođenja nastave studenti će izvoditi i praktične vježbe (određivanje vrste stijena i minerala, određivanje starosti na osnovu fosila, geološko i geomorfološko kartiranje)
 14. Seminar
 15. III. kolokvij

Obvezna literatura

 1. Bridge, J., Demicco, R. (2008): Earth Surface Processes, Landforms and Sediment Deposits. Cambridge University Press, UK, 1-815.
 2. Huggett, R.J. (2011): Fundamentals of Geomorphology. Routlege, New York, 1- 516.
 3. Thompson, D.M. (2007): Processes That Shape the Earth. Infobase Publishing, New York, 1-116.
 4. Herak, M. (1987): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.
 5. Plummer, C.C., McGeary, D., Carlson, D.H. (1999): Physical Geology. (Izabrana poglavlja)

Preporučena literatura

 1. Ford, D., Williams, P. (2007): Karst Hydrogeology and Geomorphology, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, 1-572.
 2. Bird, E. (2008): Coastal geomorphology. An Introduction 2e. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, 1-441.
 3. Goudie, A.S. (2004): Encyclopedia of Geomorphology. Routlege, New York, 1- 1156.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Principles of Geomorphology, Montana State University
 • Geomorphology, University of Winsconsin

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.