Ispiši

Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi (26368)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Namjena modula je upoznati studente s osnovama teorije troškova, menadžmentom i ekonomikom poslovanja poslovnih sustava u agrobiznisu. Izučavat će se funkcije proizvodnje i troškova za potrebe temeljnog shvaćanja izrade, analitike i primjene kalkulacija u zasnivanju, poslovanju i povećanju poslovanja različitih poslovnih sustava u poljoprivredi s posebnim naglaskom na funkcioniranje istih u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Programski dijelovi (predmeti) modula su: teorija troškova, menadžment malih i srednjih poduzeća u poljoprivredi, troškovi i kalkulacije u poljoprivredi. Tijekom predavanja i vježbi će se obraditi osnovne postavke i specifičnosti troškova i kretanja troškova u pojedinim poljoprivrednim proizvodnjama i proizvodima u uvjetima različitih poslovnih sustava. Specifičnosti kalkulacija u obiteljskim gospodarstvima bit će obrađene na praktičnim primjerima različitih proizvodnji za različite kapacitete gospodarstva. Istaknut će se posebnosti povezivanja agrara i turizma u kalkulaciji dohotka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u pojedinim hrvatskim poljoprivrednim regijama. Prikazat će se elementi kalkulacija te metode i vrste kalkulacija sa specifičnostima poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Sa stajališta teorije troškova bit će obrađeni menadžment i ekonomika u agrobiznisu te ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja. Studenti će biti obučeni za samostalnu pripremu i obradu podataka potrebnih za izradu kalkulacija u bilinogojstvu, stočarstvu i preradi poljoprivrednih proizvoda te njihovu analitiku za potrebe menadžmenta poslovnih subjekata u poljoprivredi.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 15
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti će savladati osnovna znanja iz teorije troškova i ekonomike poslovanja potrebnih za samostalnu izradu kalkulacija troškova u poljoprivredi te kalkulaciju cijene koštanja i prodajne cijene pojedinih vrsta poljoprivredne proizvodnje. Cilj modula je i ovladavanje vještinama ocjena isplativosti proizvodnje u obiteljskim gospodarstvima i poljoprivrednim poduzećima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja elemenata i izrade kalkulacija u agrobiznisu, vrsta i metoda kalkulacija, analize kalkulacija i ocjene isplativosti u agrobiznisu s primjerima te prikazom različitih vrsta kalkulacija. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  vezani za prikupljanje podataka potrebnih za izradu samostalne kalkulacije te obradu podataka s ciljem dobivanja cijene koštanja i prodajne cijene te korištenje teorije troškova i kalkulacija u poslovnom planiranju i investicijama. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju kalkulaciju.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
nabrojiti vrste troškova, mjesta i nositelje troškova, Pismeni
identificirati kritične točke u kretanju troškova, Pismeni
objasniti strukturu kalkulacija, kretanje i proračune troškova, Pismeni
izračunati cijene koštanja pojedinih poljoprivrednih proizvodnji i Pismeni
odabrati odgovarajuće vrste i metode kalkulacije. Pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja -završni pismeni ispit 55% do 24
24-27
28-32
33-37
38-40
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 30 1
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 5 30 1
Kontinuirano pohađanje nastave –kolokvij 45% do 30
31-34
35-40
41-45
46-50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kontinuirano pohađanje nastave –kolokvij Kolokvij se izvodi u zadnjem tjednu održavanja nastave u terminu koji je predviđen za vježbe. Studenti na kolokviju dobivaju 5 zadatka, od kojih svaki nosi 10 bodova. Položeni kolokvij je uvjet za izlazak na završni pismeni ispit. Zadnje predavanje Tijekom redovitih ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. P: Trošak, utrošak, izdatak, rashod, gubitak, vrste troškova, mjesta i nositelji troškova
 2. P: Ovisnost troškova o promjenama iskorištenosti kapaciteta , kretanje i zone kretanja troškova
 3. P: Pojam i elementi kalkulacije, vrste i metode kalkulacije
 4. P: Kalkulacija dopunskog troška, kalkulacija cijene proizvodnje
 5. P: Kritične točke u poslovanju
 6. P: Poslovni rezultat
 7. P: Činitelji osnivanja i uspješnog poslovanja sustava u agrobiznisu
 8. P: Planiranje, financiranje i poslovanje na tržištu
 9. P: Izbor optimalne kombinacije činitelja proizvodnje, ekonomika u agrobiznisu
 10. P: Elementi kalkulacije u agrobiznisu po vrstama proizvodnje i proizvodima
 11. P: Obračunske kalkulacije i izračun prodajne cijene, prikaz kalkulacija prema podjeli troškova
 12. P: Odnos troškova i prihoda, maksimiziranje proizvodnog rezultata promjenama cijena i iskorištavanjem kapaciteta
 13. P: Odnos troškova i prihoda, maksimiziranje proizvodnog rezultata promjenama cijena i iskorištavanjem kapaciteta
 14. P: Izrada prethodnih i planskih kalkulacija
 15. P: Planiranje investicija i investicijske kalkulacije u pojedinim proizvodnjama

Obvezna literatura

 1. Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V. ( 2011): Troškovi i kalkulacije u agrobiznisu, interna skripta za studente
 2. Laurence, D. Hoffmann, Gerald L. Bradley (2000): Calculus for business, economics, and the social and life sciences, Boston, McGraw-Hill
 3. Ćejvanović, F., Cvijanović, D., Grgić, Z., Hodžić, K., Subić, J. (2010): Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Tuzli
 4. Ćejvanović, F., Hodžić, K., Grgić, Z., Subić, J., Zmaić, K., Vasiljević, Z., Plazibat, I., Šakić Bobić, B. (2016): Agrarna ekonomija, Beograd, Tuzla, Osijek, Zagreb, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Preporučena literatura

 1. Tipurić, D.,Grgić, Z. (1998): Povratak na hrvatske otoke, Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske
 2. Tipurić, D., Grgić, Z., Biloš, S. i sur. (2001): Panonija-Razvojne mogućnosti, Ministarstvo za javne radove, graditeljstvo i obnovu Republike Hrvatske
 3. Karić, M., Štefanić, I. (1999): Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 4. Santini, I. (2002): Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, d.o.o. Centar za ekonomski consulting, Zagreb
 5. Koutsoyiannis, A. (1996): Moderna mikroekonomika, drugo izdanje, prijevod A. Puljić i suradnici, Mate, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Principles of Agricultural Economics, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.