Ispiši

Pedologija (143876)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Tlo je ključni čimbenik poljoprivredne proizvodnje i stoga je njegovo poznavanje nužan preduvjet rada u agronomskoj struci.
Program modula Pedologija omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja o tlu, nužno potrebnim za održivo korištenje i gospodarenje njime, uključujući principe postanka tla, fizikalna i kemijska svojstva tala te klasifikaciju tala prema različitim kriterijima.
Modul uključuje sljedeće programske dijelove:
Postanak tla i morfologija – upoznaje studente s pedogenetskim čimbenicima i procesima te morfologijom tla kao rezultantom istih.
Fizikalna i kemijska svojstva tla – daje studentima osnovna znanja o najvažnijim fizikalnim i kemijskim svojstvima tala (tekstura, struktura, porozitet, gustoće, voda u tlu, zrak u tlu, toplina, pH, humus, sorpcija, aciditeti)
Klasifikacija tala – obrađuje principe klasificiranja tla prema različitim kriterijima te upoznaje studentima s tipovima tala u RH, njihovim ograničenjima za korištenje u poljoprivredi i rasprostranjenošću.
Kroz terenske vježbe studenti će ovladati vještinama opisivanja morfoloških svojstava tla i uzorkovanja, a praktičnim radom u laboratorijskim vježbama savladati odabrane metode određivanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Poljoprivredna tehnika (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 39
Auditorne vježbe: 2
Laboratorijske vježbe: 12
Seminar: 3
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Modul Pedologija osposobljava studente za razumjevanje načina postanka tla i daje znanja o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima tla. Studenti dobivaju temeljna znanja o tipovima tala u Republici Hrvatskoj, koja su temelj održivog gospodarenja njima.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja 39 sati Predavanja se izvode u dvije skupine: 1. Bs Agroekologija i Bs Biljne znanosti 2. Bs Hortikultura, Bs Ekološka poljoprivreda i Bs Poljoprivredna tehnika i Bs Zaštita bilja
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe 2 sata - upoznavanje studenata s fazama pedoloških istraživanja - provode se u grupama po 30 studenata
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe 12 sati– izvodi se 8 vježbi iz fizikalnih analiza tla i 5 vježbi iz kemijskih analiza tla Provode se u grupama po 10-12 studenata
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe 4 sata - opisivanje morfoloških svojstava tla na pedološkom profilu, sondiranje, uzorkovanje tla – Fakultetsko dobro i Maksimir (2 sata) - upoznavanje različitih tipova tala - Medvednica (2 sata) Provode se u grupama po 10-12 studenata
 • Seminari
  Seminari 3 sata Provode se u grupama po 30 studenata
 • Vježbe
  Vježbe 18 sati

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati pedogenetske procese temeljem morfoloških značajki tla Sudjelovanje u raspravama na terenskim vježbama, Parcijalni ispit 1
Identificirati tipove tla na terenu Sudjelovanje u raspravama na terenskim vježbama, Parcijalni ispit 3
Opisati osnovna fizikalna i kemijska svojstva tla Program/seminarski rad laboratorijskih vježbi, Parcijalni ispit 2
Nabrojiti ograničenja pojedinog tipa tla za korištenje u poljoprivredi Parcijalni ispit 2 i Parcijalni ispit 3
Grupirati tla prema različitim kriterijima Parcijalni ispit 3
Isplanirati terenska i laboratorijska istraživanja tla Program/seminarski rad laboratorijskih vježbi Parcijalni ispit 1

Način rada

Obveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu
Pratiti prisustvo studenata na nastavi
Održavati konzultacije sa studentima po potrebi
Organizirati 3 testa znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima

Obveze studenta

Uredno pohađati nastavu
Izraditi program/seminar laboratorijskih vježbi
Polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit u redovitim ispitnim rokovima

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 57 57 1,5
Parcijalni ispit (PI1) 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,5
Parcijalni ispit 2 (P2) 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,5
Parcijalni ispit 3 (PI3) 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 43 1,5
UKUPNO 100% PI1 + PI2 + PI3)/3 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student izostane s laboratorijskih vježbi (terenske, određivanje fizikalnih ili kemijskih svojstava tla) moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit
Završni ispit U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti pisani ispit koji uključuje cjelokupno gradivo Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Uvod - povjesni razvoj pedologije, definicije tla i zemljišta, uloge tla; Postanak tla - pedogenetski čimbenici – matični suspstrat
 2. Postanak tla – pedogenetski čimbenici - geološka građa, utjecaj klime, utjecaj reljefa, utjecaj organizama (flora, fauna, čovjek), vrijeme kao pedogentski čimbenik
 3. Postanak tla – pedogenetski procesi – akumulacije, gubici, transformacije organske i mineralne tvari tla (trošenje, tvorba sekundarnih minerala gline, humifikacija, mineralizacija), translokacije (lesivaža, podzolizacija, salinizacija)
 4. Morfološka svojstva tla – sklop profila, horizonti, boja, dubina; Faze pedoloških istraživanja (pripremna, terenska, kameralna)
 5. Fizikalna svojstva tla – tekstura, struktura, porozitet, gustoća, konzistencija; Terenska faza istraživanja – opis pedološkog profila, sondiranje, uzorkovanje tla
 6. I. test znanja/ Fizikalna svojstva tla - voda u tlu –vrste voda u tlu, potencijali, hidropedološke konstante, kretanje vode u tlu, načini vlaženja
 7. Fizikalna svojstva tla- zrak u tlu, toplinska svojstva tla; Metode određivanja fizikalnih svojstava tla; Kemijska svojstva tla – organska tvar tla – sastav, svojstva, značaj
 8. Kemijska svojstva tla – otopina tla - koncentracija, pH tla, potencijalna i aktivna kiselost, aciditeti, salinitet, alkalitet, puferi
 9. Kemijska svojstva tla – vrste sorpcija, adsorpcija – značajke adsorpcijskog kompleksa tla, izvori naboja, čimbenici koji utječu na adsorpciju; Organizmi u tlu – podjela, funkcija, značaj
 10. Kemijska svojstva tla - metode određivanja kemijskih svojstava tla; Klasifikacija tala – principi, klasifikacijski sustavi, klasifikacijski sustav tala u Republici Hrvatskoj, nerazvijena tla, humusno –akumulativna tla (kalkomelanosol i rendzina)
 11. II. test znanja/ Klasifikacija tala – humusno –akumulativna tla ( ranker, černozem i vertisol)
 12. Klasifikacija tala – kambična tla i eluvijalno-iluvijalna tla
 13. Klasifikacija tala – antropogena i tehnogena tla, hidromorfna tla (aluvij, pseudoglej, humofluvisol)
 14. Klasifikacija tala – hidromorfna tla – glejna tla, treset, hidromeliorirana, halomorfna i subakvalna tla; Vrednovanje zemljišnog prostora,Upoznavanje s tipovima tala na terenu
 15. III. test znanja

Obvezna literatura

 1. Škorić, A. (1986): Postanak, razvoj i sistematika tla. Knjiga, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 2. Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Knjiga, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 3. Škorić, A. (1985): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 4. Predavanja – Power Point prezentacija
 5. Laboratorijske vježbe – Power Point prezentacija

Preporučena literatura

 1. Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje, Zavod za pedologiju - interna skripta
 2. Brady, N.C., Ray, W.R. (2002): The Nature and Properties of Soil, New Yersy
 3. Ćirić, M. (1987): Pedologija, Sarajevo – odabrana poglavlja
 4. Pernar, N. (2017): Tlo nastanak, značajke, gospodarenje - odabrana poglavlja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Pedologija, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Principles of Soil Sciences, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.