Ispiši

Poslovna statistika 1 (132786)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet obuhvaća temelje deskriptivne i inferencijalne statistike. Pri izboru gradiva i primjera vodi se računa o specifičnom kontekstu agroekonomske struke. Dio o deskriptivnoj statistici obuhvaća sadržaje o tipovima podataka, njihovoj organizaciji, prezentaciji i interpretaciji, skalama mjerenja i numeričkim deskriptivnim pokazateljima. Posebna se pozornost poklanja razvoju statističke pismenosti i opće kulture pri interpretaciji statističkih pokazatelja. U kratkom dijelu o osnovama teorije vjerojatnosti izlažu se elementi nužni za razumijevanje složenijih koncepata. Uvode se i opisuju pojmovi diskretne i kontinuirane slučajne varijable i njihove raspodjele: binoma, geometrijska, hipergeometrijska, Poissonova, normalna, uniformna, eksponencijalna i t-raspodjela. Ostatak predmeta posvećen je inferencijalnoj statistici – intervalnim procjenama očekivanja i vjerojatnosti i testiranju hipoteza o njima.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Auditorne vježbe: 12
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje predavanja i vježbi, osvajanje barem 25% mogućih bodova na svakom ispitu znanja, izrada zadaća

Opće kompetencije

Stjecanje statističke opće kulture te statističkih znanja i vještina primjenjivih u analizi i rješavanju statističkih problema iz prakse u agroekonomskoj struci.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja s primjerima
 • Auditorne vježbe
 • Seminari
  seminarski rad na projektnom zadatku

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Klasificirati skale mjerenja i tipove podataka. Organizirati podatke i grafički ih prikazati. Računati osnovne numeričke deskriptivne mjere podataka Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Primijeniti Excelove alate za deskriptivnu statistiku Sudjelovanje u radu u praktikumu, grupni rad na zadatcima, samostalno izrađena zadaća
Utvrditi vjerojatnost događaja. Diferencirati raspodjele diskretnih i kontinuiranih slučajnih varijabli. Koristiti statističke tablice Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Identificirati i razlikovati razne vjerojatnostne raspodjele Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća
Komentirati izgled grafa funkcije gustoće normalne raspodjele u ovisnosti o veličini standardne devijacije Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Konstruirati interval procjene za očekivanja i udjele Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Formulirati hipotezu, testirati je i donijeti zaključak o njezinoj istinitosti na temelju testa Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

1. Ustrojiti i redovito i savjesno izvoditi nastavu i druge oblike nastavnog rada
2. Pripremati nastavne i ispitne materijale
3. Razraditi i provoditi odgovarajuće metode praćenja i vrednovanja rada studenata
4. Bodovati i ocijeniti rad studenata na ispitima znanja, zadaćama i seminarskim radovima studenata te na projektnom zadatku
5. Poticati studente na samostalan rad i razvijati njihovo zanimanje za predmet
6. Biti dostupan za pitanja studenata na nastavi, u vrijeme konzultacija i prema dogovoru u drugo vrijeme

Obveze studenta

1. Redovito prisustvovati nastavi
2. Izvršavati nastavne obveze (predavati zadaće, izraditi seminarski rad i praktični rad na računalu, pristupati ispitima znanja)
3. Aktivno sudjelovati u nastavi pitanjima, davanjem odgovora na problemska pitanja
4. Angažirano sudjelovati u radu, raditi u grupama, svladati predviđene vježbe
5. Na svakom ispitu znanja studenti trebaju skupiti minimalno 25% bodova da bi ostvarili pravo na potpis

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.ispit znanja 40% 2 40 2
2.ispit znanja 30% 2 30 1
3.ispit znanja 30% 2 30 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi do 10%
Pohađanje nastave i izrada zadaća 54 80 2
UKUPNO 100% 0-59 60-70 71-80 81-90 91-100 Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Odličan (5) 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
2.ispit znanja Diskretne i kontinuirane slučajne varijeble i njihove raspodjele. Statistika uzoraka 12.tjedan
3. ispit znanja Inferencijalna statistika – intervalne procjene i testiranje hipoteza: udjeli i srednje vrijednosti 16. tjedan
Pohađanje nastave i izrada zadaća Evidencija nazočnosti studenata, samostalno izrađivanje zadaća, aktivno sudjelovanje na nastavi Kroz semestar
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču odgovarati na problemska pitanja, predlažu načine za rješavanje problema, vođeni su do ispravnih zaključaka vlastitim kritičkim razmišljanjem, rade u grupama na rješavanju konkretnog problema iz prakse Kontinuirano tijekom nastave
Pismeni ispit Za studente koji nisu položili predmet preko ispita znanja ako imaju pravo na potpis U ispitnim rokovima

Tjedni plan nastave

 1. Šo je i čemu služi statistika Svrha statistike. Primjeri iz deskriptivne i inferencijalne statistike. Pojmovi populacije i uzorka. Kvalitativne i kvantitativne varijable. Skale mjerenja Grafičko predočavanje kvalitativnih i kvantitativnih podataka.
 2. Organizacija i prezentacija podataka Razni tipovi dijagrama. Interpretacija dijagrama. Uočavanje manipulacija podatcima i njihovog tendencioznog prikazivanja. Histogrami.
 3. Numeričke deskriptivne mjere Srednja vrijednost, medijan i mod. Varijanca i standardna devijacija. Koeficijent varijacije. Kvartili, centili.
 4. Primjena Excela I Unos podataka u Excel, struktura radnog prostora, tvorba i uporaba formula, statističke funkcije u Excelu
 5. Primjena Excela II Primjena Excela u određivanju numeričkih deskriptivnih mjera i grafičkom prikazivanju podataka
 6. Osnovni elementi teorije vjerojatnosti Slučajni pokus, ishod i prostor događaja. Primjeri. Nezavisni i zavisni događaji. Tri pristupa konceptu vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost
 7. Diskretne slučajne varijable i njihove raspodjele I Vjerojatnostna raspodjela diskretne slučajne varijable. Očekivanje i standardna devijacija. Primjeri. Binomna slučajna varijabla i binomna formula.
 8. Diskretne slučajne varijable i njihove raspodjele II Binomna raspodjela, geometrijska raspodjela, Poissonova i hipergeometrijska raspodjela. Primjeri.
 9. Kontinuirane slučajne varijable i njihove raspodjele I Normalna raspodjela. Primjeri i primjene. Računanje s tablicama standardne normalne raspodjele.
 10. Kontinuirane slučajne varijable i njihove raspodjele II Aproksimacija normalne raspodjele kontinuirane slučajne varijable binomnom raspodjelom diskretne slučajne varijable. Uniformna raspodjela.
 11. Populacije i uzorci Intervalne procjene očekivanja Slučajni i neslučajni uzorci. Odabir slučajnog uzorka. Pogreške. Statistike uzorka.
 12. Intervalne procjene vjerojatnosti Točkovne i intervalne procjene. Intervalne procjene očekivanja za velike i male uzorke. t-raspodjela. Intervalne procjene vjerojatnosti. Određivanje veličine uzorka.
 13. Testiranje hipoteza o očekivanju Testiranje hipoteza. Primjeri. Tipovi pogrešaka. Jakost testa i repovi testa.
 14. Testiranje hipoteza o vjerojatnosti Testiranje hipoteza o očekivanju za velike i male uzorke. Testiranje hipoteza o vjerojatnosti.
 15. Seminar i ispit Pismena i usmena provjera znanja. Seminarski rad

Obvezna literatura

 1. P.S. Mann, Statistics for Bussines and Economics, J. Wiley, N.Y., 1995.
 2. P. Newbold, W. L. Carlson, B. Thorne: Statistika za poslovanje i ekonomiju, Mate d.o.o, Zagreb, 2010
 3. M. Silver: Business statistics, Mc Graw-Hill, 1997.
 4. I. Šošić, Zbirka zadataka iz statistike, Mikrorad i Ekonomski fakultet, Zagreb, 1998.

Preporučena literatura

 1. L. Kazmier, Schaum's Easy Outline of Business Statistics, McGraw-Hill, N.Y., 2003.
 2. B. Petz, Statistika za nematematičare, Školska knjiga, Zagreb,
 3. D. Huff, How to lie with statistics, WW Norton, N.Y. 1993

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Matematik und Statistik, BOKU
 • Statistika, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet
 • Statistik, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.