Ispiši

Osnove agroekonomike (98092)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U poljoprivrednoj proizvodnji osim biotehničkih znanja sve više su potrebna i društvena znanja od ekonomskih do socio-psiholoških. Program predmeta Osnove agroekonomike omogućuje polaznicima stjecanje znanja iz makroekonomike, mikroekonomike, tržišta i marketinga te ruralne sociologije. Tijekom nastave polaznici dobivaju nužne informacije o metodama u agrarnoj ekonomici, ekonomskoj organizaciji i proizvodnim čimbenicima, tržištu, komplementarnim djelatnostima, agrarnoj i ruralnoj politici, međunarodnim aspektima agrobiznisa, poslovnom povezivanju u agrobiznisu, organizaciji poduzeća, teoriji troškova, riziku i neizvjesnost, investicijama u agrobiznisu, marketingu te društvenom aspektu poljoprivrede i ruralnih zajednica.
Auditorne vježbe omogućuju studentima sagledavanje i savladavanje osnovnih elemenata iz makro i mikro ekonomike.
Polaganje ispita se provodi kroz dva parcijalna testa znanja i/ili kroz završni pismeni ispit. Studentima je omogućeno bez obrazloženja zatražiti usmeni umjesto pismenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 42
Auditorne vježbe: 18

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opis

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova. Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, parcijalni, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Opće kompetencije

Nakon položenog predmeta studenti će steći znanja potrebna za razumijevanje značaja poljoprivrede i agrokompleksa u ukupnoj ekonomskoj strukturi zemlje. Također, moći će prepoznati vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  U sklopu vježbi polaznici rješavaju zadatke (probleme) iz makro i mikro ekonomike uporabom primjerenih metoda.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti pojmovnu razliku između makro i mikro ekonomike. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Identificirati mikro i makro ekonomske čimbenike poljoprivrednog razvitka. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Objasniti značaj djelovanja tržišta na poljoprivredni sektor. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Objasniti vezu između poljoprivrede i društvenih promjena u ruralnom prostoru. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Razlikovati ulogu poljoprivrede u gospodarskoj strukturi razvijenih i nerazvijenih zemalja i njezin doprinos bruto domaćem proizvodu,vanjskotrgovinskoj razmjeni i zaposlenosti. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Izračunati promjene u vremenskim nizovima određenih pojava. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, međuispiti, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti uspješnost na razini poduzeća. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, međuispiti, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti uspješnost na razini proizvoda. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, međuispiti, pismeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroekonomskih fenomena tijekom nastave u obliku radnih zadataka u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.Pismeni međuispit 50% do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3,0
2. Pismeni međuispit 50% do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3,0
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 100 do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
1.Pismeni međuispit Pismeno se provjerava znanje iz makroekonomike, predavanja i vježbi. Tijekom semestra Nema. Uvjet za mogućnost polaganja 2. međuispita je položen prvi međuispit.
2. Pismeni međuispit Pismeno se provjerava znanje iz mikroekonomike (predavanja i vježbi) te tržišta. Tijekom semestra. Nema. U slučaju nepoloženog 2. međuispita, polaže se cjeloviti ispit na ispitnom roku.
Pismeni ispit Obuhvaća ukupno gradivo modula. Polaže se u slučaju da student ne položi ispit putem međuispita. Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi)

Tjedni plan nastave

 1. Makro agrarna ekonomika P - Definicija, metode, ekonomska organizacija, ciljevi i mjere ekonomske politike. Teorija i vrste sustava; Poljoprivreda kao element gospodarskog sustava i agrobiznisa. Pokazatelji i analiza makroekonomskog rasta i makroekonomske stabilnosti poljoprivrede.
 2. Makro agrarna ekonomika P - Gospodarske strategije razvitka poljoprivrede u zemljama različite gospodarske razvijenosti.
 3. Makro agrarna ekonomika P - Pojam i posebitost resursa u poljoprivredi i njihova alokacija; agregatna proizvodna funkcija u poljoprivredi i tehničko-tehnološke promjene; Poslovno povezivanje u agrobiznisu.
 4. Makro agrarna ekonomika P - Mjesto i uloga agrobiznisa u gospodarstvu; uloga države; osnovni elementi agrarne i ruralne politike: ciljevi, mjere, nositelji, učinci; poljoprivreda i agrobiznis u međunarodnim ekonomskim odnosima.
 5. Makro agrarna ekonomika V - Analiza vremenskih serija.
 6. Makro agrarna ekonomika V - Lorenzova krivulja.
 7. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, temeljni problemi ekonomske organizacije, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja, teorija troškova i odluke.
 8. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, temeljni problemi ekonomske organizacije, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja, teorija troškova i odluke.
 9. Mikro agrarna ekonomika P - Ekonomija rizika i neizvjesnosti; Mikro agrarna ekonomika V - Pojam i vrste troškova , ekonomika poslovanja, ekonomika investicija.
 10. Mikro agrarna ekonomika V - Pojam i vrste troškova , ekonomika poslovanja, ekonomika investicija.
 11. Mikro agrarna ekonomika V - Pojam i vrste troškova , ekonomika poslovanja, ekonomika investicija; Društveni aspekt poljoprivrede P - Poljoprivreda kao podsustav sociokulturnog sustava.
 12. Društveni aspekt poljoprivrede P - Društveni kontekst proučavanja poljoprivrede i ruralnih zajednica.
 13. Tržište poljoprivrednih proizvoda P - Tržište poljoprivrednih proizvoda; I parcijalni ispit - Parcijalni ispit iz makro i mikro agroekonomike.
 14. Tržište poljoprivrednih proizvoda P - Tržište poljoprivrednih proizvoda.
 15. Tržište poljoprivrednih proizvoda P - Tržište poljoprivrednih proizvoda; II parcijalni ispit - Parcijalni ispit iz Društveni aspekt poljoprivrede i Tržište poljoprivrednih proizvoda.

Obvezna literatura

 1. Grgić, I., Par, V., Žutinić, Đ., Bokan, N.: Osnove agroekonomike - Interni materijali za predmet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/moduli/doc/26353_skripta.pdf
 2. Grgić, I., Franić, R., Cerjak, M., Mikuš, O., Hadelan, L., Mesić, Ž., Zrakić, M., Bokan, N. (2017): Priručnik iz agrarne ekonomike –Pojmovnik i osnovne metode –, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Hrvatsko agroekonomsko društvo, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Družić, I. i drugi (2003.): Hrvatski gospodarski razvoj, "Politička kultura", Zagreb
 2. Babić, M. (2007.): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb
 3. Samuelson, P. A; Nordhaus, W. (1992.): Ekonomija 14. izd., "MATE" d.o.o. Zagreb (odabrana poglavlja)
 4. Tracy, M. (2000.): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku, "MATE"d.o.o.,Zagreb
 5. Blanchard, O. (2005.): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet Osijek
 • Introduction to the Economics of Agriculture, UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN
 • Introduction to the Economics of Food and Agriculture, University of Kentucky, College of Agriculture
 • Ekonomika poljoprivrede, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje Makedonija
 • Ekonomika poljoprivrede, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
 • University of Hohenheim, Masters programme in agricultural economics
 • International Development and Agricultural Economics Economics of Farming Systems, Czech University of Life Sciences Prague (formerly of Agriculture)
 • Economic Valuation Methods and Cost-Benefit Analysis, The Food Industry: Structure and Economics, The Faculty of Science University of Copenhagen

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.