Ispiši

Zakonodavstvo u agrobiznisu (156987)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj modula je upoznati studente s legislativom u agro-poduzetništvu, koje će završenom prvostupniku omogućiti nužna znanja za obavljanje poslovnih aktivnosti, u vođenju poljoprivrednog gospodarstva te radu u pravnim i stručnim službama agrobiznisa.
Programski dijelovi modula su:
- Uvod u hrvatsko zakonodavstvo
- Zakonski okvir Zajedničke poljoprivredne politike EU
- Hrvatsko poljoprivredno zakonodavstvo
- Seminarska nastava
Polaganje ispita se vrši preko seminara, dvaju parcijalnih ispita znanja i usmenog ispita

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

ostvareno najmanje 3 ECTS boda tijekom semestra

Opis

potrebna 3 ECTS boda tijekom semestra mogu se ostvariti redovnim pohađanjem nastave i aktivnim sudjelovanjem u raspravama (1 ECTS), položenim bar jednim parcijalnim ispitom (1 ECTS) i pripremljenim i prezentiranim seminarskim radom (1 ECTS). Moguće je 1 ECTS bod nadoknaditi izradom samostalnog zadatka.

Opće kompetencije

Poznavanje legislative u agrobiznisu i njena primjena u obavljanju poslovnih aktivnosti, samostalnom poduzetništvu, upravnim i stručnim službama. Analitičnost, kritičko mišljenje, sposobnost rada u timu, samostalnost u interpretaciji zakonskih propisa.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastavnik izlaže gradivo uz korištenje Power Point prezentacija, a studenti aktivno sudjeluju u raspravama, za koje se pripremaju na samom satu, korištenjem ostalih radnih materijala.
 • Seminari
  grupni – dvoje do troje studenata, odabire se jedna od ponuđenih tema i svaki student/studentica usmeno prezentira dio teme koju je s grupom obradio/obradila.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti općeniti pojam i svrhu zakona i zakonodavstva, rasprava na predavanjima, seminarski rad, prvi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
opisati obilježja, značenje i značaj hrvatskog ustava, rasprava na predavanjima, seminarski rad, prvi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
identificirati najvažnije zakonske propise u hrvatskom agrobiznisu i pojasniti njihov sadržaj i primjenu, rasprava na predavanjima, seminarski rad, prvi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
prepoznati i pojasniti najvažnije zakonske propise Zajedničke poljoprivredne politike EU, rasprava na predavanjima, seminarski rad, drugi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
istražiti i objasniti obilježja međunarodnih organizacija, ugovora i poslovnih propisa u međunarodnom poslovanju u agrobiznisu i rasprava na predavanjima, seminarski rad, drugi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
pripremiti seminarski rad u timu i argumentirano ga prezentirati. priprema i prezentacija seminarskih radova

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, organizacija seminarske nastave, održavanje konzultacija i pomoć pri izradi seminarskih radova; priprema i održavanje parcijalnih ispita i usmenih ispita.

Obveze studenta

Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, izrada i javna obrana seminarskog rada, polaganje parcijalnih ispita i usmenog ispita. Studenti pišu seminarske radove u skupinama i provode jednostavna istraživanja na odabrane teme povezane s predavanjima. Na nastavi sudjeluju u rasrpavama i potiču se na argumentirano donošenje zaključaka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Nazočnost na nastavi i aktivno sudjelovanje u raspravama - 40 40 1
Usvojenost građe, analitičnost, prezentacijske i komunikacijske vještine: seminarski rad 25% 20 20 1
Usvojenost prvog dijela nastavne građe: parcijalni pisani ispit 1 25% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 25 1
Usvojenost drugog dijela nastavne građe: parcijalni pisani ispit 2 25% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 25 1
Usvojenost ukupne nastavne građe i popratnih kompetencija: završni usmeni ispit 25% - 30 2
Ukupno 100% 25% seminar 25% parcijalni ispit 1 25% parcijalni ispit 2 25% završni usmeni ispit 60 140 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost građe, analitičnost, prezentacijske i komunikacijske vještine: seminarski rad 25% 20 20 1
Samostalni zadatak - - 30 1
Usvojenost nastavne građe: cjeloviti završni pisani ispit 50% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 50 2
Usvojenost ukupne nastavne građe: završni usmeni ispit 25% 40 2
Ukupno 100% 25% seminarski rad 50% završni pisani ispit 25% završni usmeni ispit - 140 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Nazočnost na nastavi i aktivno sudjelovanje u raspravama Aktivnim sudjelovanjem na nastavi i u raspravama potiču se argumentirano mišljenje, suradničko učenje i komunikacijske vještine. Aktivnost se evidentira. Nazočnost studenata na nastavi bilježi se na početku i na kraju bloka. Opravdati se može do 20% izostanaka, a u slučaju više izostanaka, student ne ostvaruje 1 ECTS. - Izrada samostalnog zadatka.
Usvojenost građe, analitičnost, prezentacijske i komunikacijske vještine: seminarski rad Seminarski rad zadužuje troje do petero studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad predaje se najkasnije tjedan dana prije izlaganja. Kvaliteta pisanog rada i ppt prezentacije ocjenjuje se prema tehničkoj izvedbi (struktura teksta, gramatička preciznost, logička struktura, utemeljenost činjenica, korišteni izvori, ažurnost podataka i informacija). Usmeno izlaganje se ocjenjuje prema dinamici, uvjerljivosti izlaganja i kvaliteti odgovora na pitanja nastavnika. Izlažu svi članovi skupine, čime dokazuju i svoje sudjelovanje u izradi. 7.-15. tjedan nastave Izrada samostalnog zadatka
Usvojenost prvog dijela nastavne građe: parcijalni pisani ispit 1 Sadržaj prvog parcijalnog ispita obuhvaća poglavlja općenito o zakonodavstvu u agrobiznisu, hrvatski Ustav i hrvatsko zakonodavstvo u agrobiznisu. 6. tjedan nastave Na redovitom roku u sklopu cjelovitog pisanog ispita.
Usvojenost drugog dijela nastavne građe: parcijalni pisani ispit 2 Drugi parcijalni ispit obuhvaća teme iz europskog poljoprivrednog zakonodavstva i propisa međunarodnih trgovinskih organizacija. 13. tjedan nastave Na redovitom roku u sklopu cjelovitog pisanog ispita.
Usvojenost ukupne nastavne građe i popratnih kompetencija: završni usmeni ispit Na usmenom ispitu postavljaju se tri pitanja iz cjelovitog sadržaja predmeta. Provjerava se činjenično znanje, razumijevanje, analiza i primjena teorijskog znanja u praksi te komunikacijske vještine i društvena odgovornost. Ispitni rokovi -
Usvojenost građe, analitičnost, prezentacijske i komunikacijske vještine: seminarski rad Ukoliko studenti nisu imali mogućnost seminarski rad predstaviti tijekom semestra, na završnom ispitu ga mogu nadoknaditi, potvrđujući svoje analitičke, komunikacijske i prezentacijske vještine. Ispitni rokovi -
Samostalni zadatak Student koji tijekom semestra nije ostvario minimalno tri (3) ECTS-a, jedan ECTS bod može ostvariti putem samostalnog istraživačkog zadatka. Ispitni rokovi -
Usvojenost nastavne građe: cjeloviti završni pisani ispit Ispitni rok
Usvojenost ukupne nastavne građe: završni usmeni ispit Na usmenom ispitu postavljaju se tri pitanja iz cjelovitog sadržaja predmeta. Provjerava se činjenično znanje, razumijevanje, analiza i primjena teorijskog znanja u praksi te komunikacijske vještine i društvena odgovornost. Dodatno se usmeno provjerava sadržaj seminarskog rada i samostalnog zadatka. Ispitni rok

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul, definicije. Ustav Republike Hrvatske. Zakon o poljoprivredi i zakonodavstvo u agrobiznisu: općenite postavke i objašnjenja pojmova.
 2. Uvod u seminarsku nastavu, predložak tema i pojašnjenje pravila pisanja seminarskog rada.
 3. Pregled i pojašnjenje zakona i uredbi ZPP EU po sektorima
 4. Zakonska podloga u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima; regionalne specifičnosti, međunarodne organizacije
 5. Pravni okvir djelovanja u području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u Hrvatskoj
 6. Pregled najvažnijih zakona i podzakonskih propisa u poljoprivredi Hrvatske. Prilagodba nacionalnih zakona sustavu i legislativi EU
 7. Ugovor o prodaji, Ugovor o zakupu, Ugovor o koncesiji, Ugovor o zajmu, Skladišnica (ugovor o skladištenju), bankovni ugovori, vrijednosni papiri, mjenica i ček
 8. Obilježja ugovora o osiguranju usjeva i nasada. Obilježja ugovora o osiguranju stoke. Ponuda i ugovor o međunarodnom poslovanju, INCOTERMS (međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina. Poslovanje s robnim burzama, hedging, terminski ugovori, opcije i forwards ugovori
 9. Pregled rada u ARKOD-u i AGRONET-u te upoznavanje baza JRDŽ i FIS
 10. Osnivanje OPG-a (potrebni obrasci i njihovo ispunjavanje, zakonska regulativa, prijave za potpore)
 11. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: zakonodavstvo u poljoprivredi RH
 12. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: zakonodavstvo u poljoprivredi RH
 13. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: zakoni i uredbe ZPP EU
 14. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: međunarodni ekonomski odnosi i međunarodne organizacije u poljoprivredi i agrobiznisu
 15. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: međunarodni ekonomski odnosi i međunarodne organizacije u poljoprivredi i agrobiznisu

Obvezna literatura

 1. Jež Rogelj, M. Interni materijali za pripremanje ispita
 2. Franić, R. (2007./2008.). Materijali za pripremanje ispita i seminarskih radova. Modul: AG 1169 Zakonodavstvo u poljoprivredi. Programski dio: Pregled zakona i uredbi ZPP EU i Zakonska podloga u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. Dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/moduli/doc/74657_skripta_rf.pdf
 3. Žimbrek, T. i sur. (2002). Stanje poljoprivrede i ocjene mogućih promjena – objašnjenja uz Zakon o poljoprivredi Republike Hrvatske. Skripta. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.

Preporučena literatura

 1. Skupina autora (2003). Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji. Izazovi ekonomske i pravne prilagodbe (Katarina Ott, ur.). Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb
 2. Žimbrek T. i sur. (2003). Nacrt Nacionalnog programa za poljoprivredu i seoska područja. Studija (voditelj. T. Žimbrek). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH, Zagreb.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.