Ispiši

Zaštita okoliša i krajobraza (26534)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Studenti se upoznaju s osnovnim podacima vezanim za povijesni razvoj i probleme zaštite okoliša u suvremenom društvu: glavni problemi zaštite okoliša u svijetu i u zemlji; međunarodne konvencije i dogovori o zaštiti okoliša i Europske direktive. Sustavi okoliša i različiti pristupi njegovoj zaštiti (multidisciplinarni, interdisciplinarni, transdiciplinarni). Priroda i različitost zahtjeva za zaštitu okoliša (zaštita od zagađivanja, zaštita prirodnih izvora, zaštita prirode). Opća načela zaštite okoliša. Sanacijske (kurativne) i preventivne zaštitne djelatnosti. Alati zaštite okoliša. Normativi i standardi. Okolišni pregled. Okolišni monitoring. Procjene utjecaja na okoliš. Promjena okoliša i utjecaj na okoliš. Mjerenje promjene i vrednovanje utjecaja. Studije utjecaja na okoliš: prostorne i tehnološke. Struktura studije. Administrativni postupci: 'screening', 'scoping', izvještaj, mjere za poboljšanje razvojnog projekta, uključivanje javnosti, suglasnost za poduhvat u prostoru. Demonstracija primjera studije utjecaja na okoliš. Krajobraz kao dio okoliša. Kvalitete krajobraza. Normativi i standardi u krajobrazu: parkovi i rezervati prirode, iznimni krajobrazi. Planovi upravljanja. Podsustavi krajobraza. Sustavi zaštite prirode (Natura 2000 i ocjena prihvatljivosti). Mjere za smanjivanje ili eliminaciju utjecaja na krajobraz.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 26
Seminar: 34

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 67%
Vrlo dobar (4): 78%
Izvrstan (5): 89%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih načela o zaštiti okoliša i krajobraza kao njegove sastavnice te daje studentima temeljna znanja o procedurama i instrumentima zaštite okoliša: okolišni pregled, studije utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  uključuju (1) analizu procesa procjene utjecaja na okoliš na odabranom zahvatu, i (2) proces izrade okolišnog pregleda i procjene stanja okoliša sa prijedlozima za sanaciju. Stjecanje vještina – skupine (3-4 studenta) samostalno izrađuju seminar te ga prezentiraju pred ostalim studentima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati standardizaciju i optimizaciju kao moguće pristupe zaštiti krajobraza i okoliša Kolokvij Pismeni, Usmeni
Opisati i objasniti opća načela međunarodnih sporazuma iz domene zaštite okoliša i krajobraza Seminari
Primijeniti i demonstrirati metode i pripadajuće instrumente zaštite okoliša i krajobraza Seminari, Kolokvij, Pismeni, Usmeni
Prepoznati i analizirati tvorbu politikâ upravljanja krajobrazom Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Dostupnost nastavnih materijala (ppt prezentacije, upućivanje na čitanje određenih izvora stručne i znanstvene literature, zakonodavni okvire; komunikacija sa studentima; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanja i ocjenivanje studentskih zadaća/seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju na način da predaju zadatke u dogovorenom roku, da unutar grupe svi članovi aktivno sudjeluju u izvršenju zadatka. Uvjeti za dobivanje potpisa te pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i seminara, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Seminari 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Usmeni ispit 50 0-60
61-70
61-70
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul
 2. Zaštita okoliša, povijest
 3. Problemi zaštite okoliša, pojmovi
 4. Nacionalno zakonodavstvo po pitanjima zaštite okoliša (Nacionalna strategija zaštite okoliša, Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Izvješće o stanju okoliša)
 5. Međunarodni ugovori (Konvencija o europskim krajobrazima)
 6. Međunarodni ugovori (Arhuška konvencija, Direktiva o staništima, Direktiva o pticama, Konvencija o biološkoj raznolikosti)
 7. Zahtjevi za zaštitu okoliša
 8. Utjecaj na okoliš
 9. Procjena utjecaja na okoliš Strateška procjena utjecaja na okoliš
 10. Seminar - analiza procesa procjene utjecaja na okoliš na odabranom zahvatu, izrada matrice interakcija
 11. Utjecaj na krajobraz /vizualne kvalitete
 12. Praćenje stanja okoliša Okolišni pregled
 13. Seminar - okolišni pregled i procjena stanja okoliša sa prijedlozima za sanaciju
 14. Upravljanje krajobrazom
 15. Test znanja

Obvezna literatura

 1. Marušič (2010): Landscape planning between standardization and optimization, Landscape 21, Department of Landscape Architecture Biotechnical Faculty, University of Ljubljana Slovenia, p.40-45 http://www.dkas.si/files/Landscape21_WEB.pdf
 2. O'Riordan, T. (ed) (1995): Environmental Science for Environmental Management, Longman, Harlow
 3. NN 64/08. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš. Hrvatski sabor. Zagreb
 4. NN 64/08. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Hrvatski sabor. Zagreb
 5. NN-MU 12/02 Konvencija o europskim krajobrazima Hrvatski sabor. Zagreb
 6. Agencija za zaštitu okoliša (2007) Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Wood, C. (1995): Environmental Impact Assessment: A Comparative Review. Longman, Harlow
 2. Dasman, R. F. (1973): Ecological Principles for Economic Development. John Wiley&Sons, London
 3. Glasson, J. (1996): Introduction to Environmental Impact Assessment, UCL Press, London

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Varstveno načrtovanje (PVO), Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Landschaftspflege und Naturschutz I, BOKU
 • Ecologia e pianificazione territoriale, Universita degli studi di Padova

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.