Ispiši

Fondovi EU i ruralni razvoj (116612)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Fondovi Europske unije služe kao instrumenti kojima se provode politike te asocijacije. Program ovog predmeta omogućuje studentima i studenticama da uz kombinaciju teoretskog dijela i praktičnog rada utvrde važnost i ulogu fondova u provođenju mjera zajedničkih politika EU (osobito poljoprivredne, ruralne, regionalne, tj. kohezijske, ribarstvene politike). Nadalje studenti-ce stječu znanja i vještine u uočavanju razvojnih mogućnosti hrvatskih regija i njihovih ruralnih područja, te determiniranju uloge administracije (Ministarstva, agencija, lokalnih vlasti) i nevladinih organizacija u primjeni mjera poljoprivredne, ruralne regionalne, ribarstvene i ostalih zajedničkih politika putem fondova EU.
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Uvod u modul, osnovni dodirni elementi zajedničkih politika EU
Distribucija proračuna EU - objašnjenja
Deskripcija fondova
Potencijalni korisnici fondova-prava i obveze
Iskustva i lekcije državne i lokalne administracije u iskorištavanju EU fondova u Hrvatskoj
Mogućnosti hrvatskih regija i specifičnih ruralnih područja kroz raspoložive fondove
Seminarski radovi na temu fondova i prijava na natječaje
Polaganje ispita se vrši preko seminara i usmenog ispita

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 16
Vježbe u praktikumu: 2
Seminar: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvo na nastavi

Opis

Dozvoljeno izostati 20% nastave

Opće kompetencije

Sposobnost uočavanja razvojnih mogućnosti regija i specifičnog ruralnog područja u kontekstu ciljeva Zajedničke poljoprivredne politike i ostalih dodirnih politika EU i sposobnost određenja odgovarajućeg instrumenata (fonda) kojima se razvoj može potaknuti sa stajališta Ministarstva, lokalne (samo)uprave ili udruge..

Oblici nastave

 • Predavanja
  Interaktivna predavanja
 • Seminari
  Odabire se tema od interesa (fond EU i pripadajući natječaj) i usmeno prezentiraju rezultati istraživanja-mogućnosti kroz odabrani fond, dobri primjeri iz prakse i lekcije za Hrvatsku.
 • Vježbe
  Pretraživanje informacija o projektima

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati ulogu fondova EU u ruralnom i regionalnom razvoju Seminar, Usmeni
Sažeti glavne događaje u povijesti hrvatske i europske poljoprivredne politike Seminar, Usmeni
Analizirati ulogu donositelja političkih odluka u kreiranju i korištenju programa EU Seminar, Usmeni
Zastupati mišljenje u pristupima odozgo i odozdo u kreiranju planova razvoja ruralnog područja Seminar, Usmeni
Komentirati važnost međuregionalne, a osobito prekogranične suradnje u provođenju mjera i postizanju ciljeva zajedničkih politika Seminar, Usmeni
Razviti projektnu ideju za odabrano ruralno područje Seminar, Usmeni
Prezentirati istraživanje odabrane teme vezane uz EU fondove Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom
Održavanje konzultacija
Kontinuirano praćenje dolazaka studenata na nastavu i angažmana
Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima

Obveze studenta

Prisutstvo na nastavi
Sudjelovanje u raspravama
Izrada seminara
Radionice/domaća zadaća

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja i vježbe 18 18 0,5
Pripreme za aktivno sudjelovanje u raspravama, radionice i domaće zadaće-usmena provjera 0 15 0,5
Seminarski rad (priprema+ prezentacija) 70% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 45 1,5
Usmeni ispit - provjera teoretskog znanja tijekom izlaganja seminara 30% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 12 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, ponavljanje i rasprava o planu modula
 2. Institucije i raspolaganje proračunom EU
 3. Identificiranje dodirnih elemenata i uzročno posljedične veze ribarske, regionalne, okolišne i ostalih politika sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom s naglaskom na ruralni razvoj
 4. Definicije i uloga fondova EU u ruralnom i regionalnom razvoju EU-28 i prilike za Hrvatsku kao novu članicu – definiranje i zaduživanje seminarskih tema
 5. Dionici ruralnog razvoja, njihova uloga i međusobna suradnja kroz primjenu mjera i iskorištenje fondova
 6. Iskustva i lekcije državne i lokalne administracije u iskorištavanju EU fondova u Hrvatskoj-primjeri iz prakse
 7. Predavanja i rasprava o mogućnostima hrvatskih regija i specifičnih ruralnih područja kroz raspoložive fondove
 8. Primjeri natječaja i projektnih prijava
 9. Primjeri natječaja i projektnih prijava
 10. Vježbe-predstavljanje ideje kroz projektnu prijavu
 11. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit
 12. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit
 13. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit
 14. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit
 15. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit

Obvezna literatura

 1. Dax, T., Kahila, P., Hornstrom, Lisa (2011): The evolution of EU Rural Policy: Linkages of Cohesion Policy and Rural Development Policy
 2. European Commission: The policies http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm
 3. Mikuš, Ornella (2013): Fondovi EU i politika ruralnog razvoja. Predavanja.

Preporučena literatura

 1. EC: Regional policy - Inforegio (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm)
 2. Franić, Ramona, Mikuš, Ornella (2013): Transformations in Croatian Agriculture and Agricultural Policy: Challenges and Opportunities within the European Context. In: Agriculture in Mediterranean Europe: Between Old and New Paradigms Ortiz-Miranda, D., Moragues-Faus, A., Arnalte-Alegre, E. (ed.) Emerald Group Publishing Limited, pp. 233-261 the European Context. -in: Agriculture in Mediterranean Europe: Between Old and New Paradigms Ortiz-Miranda, D., Moragues-Faus, A., Arnalte-Alegre, E. (ed.) Emerald Group Publishing Limited, pp. 233-261
 3. Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte – IRPEU: Europski projekti http://www.eu-projekti.info/tag/eu-fondovi
 4. Jakovac, P. i Maljković, B. (2010): Korištenje sredstava pretpristupnih fondova Europske Unije u Republici Hrvatskoj EKONOMSKI PREGLED, vol.61, br. 1-2, 2010., str. 54.-86
 5. MRRFEU: Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske
 6. MP (2015): Program ruralnog razvoja 2014.-2020. http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Financing of EU programmes Faculty of European Studies and Regional Development Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Institutions and Instruments of Development Co-operation Faculty of Life Sciences, Humboldt University of Berlin

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.