Ispiši

Uređivanje proizvodnih površina (169238)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Suvremena i dohodovna poljoprivredna biljna proizvodnja nije ostvariva na neuređenim proizvodnim površinama. Uspješan rad u agronomskoj struci zahtijeva dakle, poznavanja i razumijevanja osnovnih postupaka i mjera koja se odnose na uređivanje proizvodnih poljoprivrednih površina (zemljišta).
Program modula Uređivanje proizvodnih površina upravo omogućuje studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičnih znanja vezanih za problematiku uređivanja proizvodnog agrarnog prostora, odnosno zemljišta.
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Agrarne operacije, kroz koje studenti stječu potrebna i neophodna saznanja za razumijevanje oblika vlasništva na nekretninama u poljoprivredi, strukturu katastra i zemljišnih knjiga, kao i probleme vezane za veliku rascjepkanost proizvodnih poljoprivrednih površina u Hrvatskoj.
Planiranje i formiranje proizvodnih površina dio je modula u kojem se obrađuju osnove uređenja ruralnog prostora i zakonska regulativa koja je vezana za ovaj dio agrarne problematike.
Osnove reguliranja suvišnih voda na proizvodnim površinama je treći programski dio modula u kojem se studentima daju potrebna znanja za razumijevanje problematike koja se odnosi na neuređenost vodnog režima tla, kao limitirajućeg faktora stabilne i dohodovne poljoprivredne proizvodnje, ukoliko se ona temelji na gospodarenju u domeni hidromorfnih tala, odnosno proizvodnim površinama (zemljištu) s neuređenim vodo-zračnim režimom.
Vježbe u praktikumu omogućuju studentima da kroz rješavanje praktičnih zadataka i izradu konkretnih programa, prošire svoja saznanja iz područja koje je vezano za uređivanje proizvodnih površina, odnosno zemljišta i šire.

Vrsta predmeta

ECTS: 5.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 37
Auditorne vježbe: 16
Seminar: 4
Terenske vježbe: 3

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Dolazak na predavanja i predane vježbe

Opis

Studenti imaju pravo izostanka s jednog predavanja te za potpis moraju do kraja semestra predati izrađene vježbe koje se izrađuju tokom semestra

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje potrebnih saznanja o vrlo važnoj problematici u hrvatskom agraru, a vezanoj za veliku rascjepkanost (usitnjenost) i neuređenost velikog dijela proizvodnih površina, odnosno poljoprivrednog zemljišta.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Izvode se u obliku rješavanja konkretnog zadatka (projekta), s izradom programa. Vježbe se provode u skupinama od 15-20 studenata.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe s upoznavanjem temeljnih hidrotehničkih objekata za zaštitu okoliša od suvišnih voda na konkretnim primjerima.
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati povezanost temeljnih znanja, koja se odnose na problematiku uređenja proizvodnih površina u poljoprivredi (zemljišta), kao i šireg agrarnog prostora. Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
Opisati prednosti i nedostatke uređenog u odnosu na neuređeno poljoprivredno zemljište u procesu suvremene poljoprivredne proizvodnje. Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 1. parcijalni ispit, pismeni ispit
Isplanirati agrarne i druge operacije uređenja proizvodnih površina u ovisnosti od specifičnosti lokacije odnosno poljoprivrednog zemljišta. Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 2. parcijalni ispit, pismeni ispit
Identificirati osnovne razloge (uzroke) neuređenosti poljoprivrednih proizvodnih površina-zemljišta, kao i njihove posljedice u procesu poljoprivredne proizvodnje. Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 2. parcijalni ispit, pismeni ispit
Integrirati metode i operacije uređenja poljoprivrednog zemljišta, s ciljem bolje učinkovitosti preporučenih zahvata. Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 3. parcijalni ispit, pismeni ispit
Ustanoviti ekonomske koristi, od uređenja proizvodnih površina (zemljišta), u procesu poljoprivredne proizvodnje. Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, 3. parcijalni ispit, pismeni ispit

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) 56 56 2
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 30 1
Seminarski rad (S) - priprema i prezentacija 10% 4 14 0,5
Parcijalni ispit 1 (PI1) 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 0,625
Parcijalni ispit 2 (PI2) 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 0,625
Parcijalni ispit 3 (PI3) 20 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 0,625
Usmeni ispit (UI) 20% 20 0,625
Ukupno 100% (S+PI1+PI2+PI3+UI/5) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti te se prati aktivnost studenata tokom nastave. Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji. Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Seminarski rad (S) - priprema i prezentacija Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od 2 studenata. Pisani rad se predaje na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 9. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Izlažu oba članova i ocjenjuju se sposobnost timskog rada, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja. Tokom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Pismeni ispit iz prvog dijela gradiva Tijekom semestra Ispitni rok
Parcijalni ispit 2 (PI2) Pismeni ispit iz drugog dijela gradiva Tijekom semestra Ispitni rok
Parcijalni ispit 3 (PI3) Pismeni ispit iz trećeg dijela gradiva Tijekom semestra Ispitni rok
Usmeni ispit (UI) Studenti koji nisu položili modul putem kolokvija. Ispit uključuje cjelokupno gradivo Ispitni rok

Tjedni plan nastave

 1. Agrarne operacije P- uvod u uređenje proizvodnih poljoprivrednih površina (zemljišta), oblici vlasništva na nekretninama u poljoprivredi, zakonska regulativa, katastar zemljišta i primjena GIS-a, zemljišna knjiga (gruntovnica);
 2. Posljedice rascjepkanosti proizvodnih površina (parcela), osnovne agrarne operacije: komasacija, arondacija i eksproprijacija;
 3. Planiranje i izvođenje agrarnih operacija, izrada elaborata parcelacije;
 4. Planiranje i formiranje proizvodnih površina P- osnove uređenja ruralnog prostora, zakonske regulative, komasacija kao čimbenik uređenja ruralnog prostora, optimalna veličina i oblik proizvodnih površina;
 5. Zaštitne mjere protiv erozije tla na proizvodnim površinama;
 6. Projektiranje putne i kanalske mreže;
 7. Formiranje optimalnih proizvodnih površina u procesu suvremene poljoprivredne proizvodnje;
 8. Izrada detaljnog plana proizvodnih površina (parcela), na konkretnim primjerima, s obzirom na specifičnosti lokacije-područja;
 9. Ekonomska valorizacija mjera i operacija pri uređenju proizvodnih poljoprivrednih površina-zemljišta;
 10. Osnove reguliranja suvišnih voda na proizvodnim površinama P- uvodni dio, značaj, potreba i uloga reguliranja vodnog režima tla, porijeklo i vrste suvišnih voda na proizvodnim poljoprivrednim površinama (zemljištu);
 11. Značaj, uloga i prostorna zastupljenost hidromorfnih tala u Hrvatskoj, podjela hidromorfnih tala, pedološko-melioracijska problematika hidromofnih tala-zemljišta;
 12. Načini suficitnog vlaženja hidromorfnih tala, problematika gospodarenja na hidromorfnim tlima-zemljištu;
 13. Osnovne postavke i metode reguliranja suvišnih voda na proizvodnim poljoprivrednim površinama, podjela metoda za reguliranje suvišnih voda;
 14. Osnovne značajke metoda površinske, podzemne i kombinirane melioracijske odvodnje, osnovni projektni elementi i normativi, izvođenje hidromelioracijskih zahvata;
 15. Funkcionalnost i revitalizacija hidromelioracijskih sustava odvodnje na proizvodnim poljoprivrednim površinama u Hrvatskoj, plan i projekt obnove izvedenih sustava;

Obvezna literatura

 1. Medić, V. (1982): Agrarne operacije I. dio, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 2. Čović, M., Dolanjski, D. (1985): Uređenje površina i agrarne operacije, skripta, FPZ, Zagreb.
 3. Tomić, F., Petošić, D. (2003): Rješavanje problema suvišnih unutarnjih voda u hidromelioracijskim sustavima. Priručnik za hidrotehničke melioracije, Kolo III, Knjiga 1, GF Sveučilište u Rijeci.
 4. Petošić, D.,Tomić, F. (2011): Reguliranje suvišnih voda, Sveučilište u Zagrebu, udžbenik

Preporučena literatura

 1. Gostović, M. (1989): Uređenje seoske teritorije, Naučna knjiga, Beograd.
 2. Glüch, A., Magel, H. (1990): Das Land hat Zukunft, Jehle-Verlag, München.
 3. Thomasson, A.J., Mackney, D., Trafford, B.D., Walpole, R.A.(1975): Soils and Field Drainage, Harpenden.
 4. Narodne novine: Zakoni i pravilnici

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Urejenje kmetijskih zemljišč, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnička fakulteta-Agronomija

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.