Ispiši

Agroturizam (143835)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama turizma i specifičnostima agroturizma, razvojem agroturizma u svijetu i Hrvatskoj te mogućnostima razvoja tog oblika turizma. Studenti izrađuju samostalni rad u kojem će pokazati sposobnost primjene znanja stečenih tijekom nastave.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 34
Auditorne vježbe: 0
Seminar: 8
Terenske vježbe: 18

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opis

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova. Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, seminar, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Opće kompetencije

U okviru predmeta studenti će steći znanja na temelju kojih će moći identificirati elemente poslovnog uspjeha u agroturizmu, samostalno organizirati terensko istraživanje vezano uz agroturizam te pokrenuti i voditi agroturističko gospodarstvo.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  U sklopu vježbi znanja stečena za vrijeme predavanja i seminara moći će provjeriti u neposrednom kontaktu s nositeljima agroturizma te posjetiteljima agroturističkih gospodarstava.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju rad sa samostalno odabranom temom u konzultaciji s nastavnicima na predmetu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti značaj turizma kao ekonomske djelatnosti Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Analizirati društveno-ekonomski značaj turizma Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati specifičnosti agroturizma u odnosu na ostale oblike turizma Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Utvrditi aktivnosti potrebne za uspješno vođenje agroturističkog gospodarstva Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati zakone koji se moraju poštivati kod vođenja agroturističkog gospodarstva Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati jake i slabe strane agroturističkog gospodarstva Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Izraditi i prezentirati samostalni rad o mogućnostima pokretanja agoturizma Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci, usmeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, seminara i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroturizma tijekom nastave u obliku radnih zadataka pojedinačno ili u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 70% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
34 102 3,4
Seminar i terenska prikaz 30% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
26 78 2,6
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Provjera znanja iz predavanja. Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi) Osim opravdanih razloga.
Seminar i terenska prikaz Napisan i javno prezentiran seminar. Tijekom semestra. Opravdani razlog. Odrađen i pozitivno ocijenjen seminarski rad preduvjet je za mogućnost izlaska na ispit u ispitnom roku.

Tjedni plan nastave

 1. Osnove turizma, oblici ruralnog turizma P - Određenje pojmova u turizmu, nastanak i razvoj ruralnog turizma, oblici ruralnog turizma, uključujući agroturizam
 2. Specifičnosti agroturizma P - Specifičnosti agroturizma s primjerima
 3. Upravljanje i marketing u agroturizmu P - Osnovni elementi upravljanja i primjena marketinga u agroturizmu
 4. Pregled razvoja i stanja u agroturizmu u svijetu i EU P- Prikaz razvoja agroturizma, te pregled stanja u agroturizmu u svijetu s posebnim naglaskom na EU
 5. Agroturizam u Hrvatskoj P - Pregled razvoja i stanja u agroturizmu u Hrvatskoj
 6. Zakonska regulativa vezana uz agroturizam P - Pregled zakona i podzakonskih akata vezanih uz bavljenje agroturizmom
 7. Primjeri istraživanja u agroturizmu P - Dosadašnja istraživanja vezana uz ruralni turizam u Hrvatskoj (case study)
 8. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja
 9. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja
 10. Izrada seminara SZ - Samostalni rad studenata na izradi seminarskog rada
 11. Izrada seminara SZ - Samostalni rad studenata na izradi seminarskog rada
 12. Prezentacije studentskih radova SZ - Prezentacija seminarskih radova
 13. Prezentacije studentskih radova SZ - Prezentacija seminarskih radova
 14. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja
 15. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja

Obvezna literatura

 1. Damir Demonja i Pavlo Ružić (2010.): Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima, Meridijani
 2. Grgić, I., Cerjak, Marija (2013). Agroturizam, Interna skripta

Preporučena literatura

 1. Agroturistički centar izvrsnosti Poljoprivredne škole, Zagreb, Urednica Berdik, Marica, Nakladnik: Poljoprivredna škola Zagreb, 2011.
 2. Michał Sznajder, Lucyna Przezbórska and Frank Scrimgeour (2009.): Agritourism, Cabi International.
 3. Priručnik za bavljenje seoskim turizmom, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 2011.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ruralni turizam, Filozofski fakultet Zagreb, studij: Etnologija i kulturna antropologija
 • Rural Tourism: Planning and Principles, University of Alaska: Department of Alaska
 • Rural Tourism, Faculty of economics - University Of Pannonia
 • Rural Tourism, KLAIPĖDA UNIVERSITY, Bachelor Degree Programme: Recreation and Tourism
 • Rural toursim, Faculty of European studies and regional development, Slovak university of agriculture in Nitra
 • Ekonomika seoskog turizma, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.