Ispiši

Uvod u makroekonomiku (98333)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Na ukupni ekonomski razvoj značajan je utjecaj poljoprivrednog sektora. Program predmeta Uvod u makroekonomiku omogućuje polaznicima stjecanje znanja povezanih sa sagledavanjem cjelokupnog gospodarstva jedne države proučavajući međusobne odnose ukupne (agregatne) proizvodnje, prihoda, zaposlenosti, cijena i drugih varijabli.
Tijekom nastave studenti dobivaju informacije o temeljnim pojmovima makroekonomije, pojmu ekonomske organizacije, djelovanju tržnog mehanizma, makroekonomskoj i agrarnoj politici, teoriji proizvodnje te teoriji gospodarskog rasta
Auditorne vježbe omogućuju studentima sagledavanje i savladavanje osnovnih elemenata iz makro i mikro ekonomike.
Kroz samostalni rad (seminar) polaznici detaljnije istražuju određene teme te ih javno prikazuju.
Ispit se polaže pismeno i usmeno, a uvjet za pristup ispitu je napisan i obrađen seminarski rad.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opis

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova koji ukupno iznosi 60 (1 ECT bod=10). Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, kolokvij, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Opće kompetencije

Nakon položenog predmeta studenti će steći znanja potrebna za razumijevanje značaja poljoprivrede i agrokompleksa u ukupnoj ekonomskoj strukturi zemlje. Također, moći će prepoznati vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  U sklopu vježbi sa polaznicima se skupno na odabranim primjerima primjenjuju metode analize vremenskih serija te metode mjera nejednakosti.
 • Seminari
  U sklopu seminara prema prihvaćenoj temi samostalno se postavlja, istražuje i donose određeni zaključci te se pristupa javnoj obrani pred ostalim polaznicima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razlikovati pojmove i teorijsku osnovu makro i mikro ekonomike. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati međusobnu povezanost poljoprivrede i drugih grana privrede (agrokompleks i šire). Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Komentirati važnost pojedinih mjera makroeekonomske politike za poljoprivredu i agrokompleks. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Objasniti povezanost svjetskih promjena i domaće proizvodnje. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Prezentirati makro ekonomske pokazatelje koristeći primjerene metode. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i pomoć pri izradi seminarskih radova. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera makroekonomskih fenomena kroz vježbe, izrada i prezentacija seminarskog rada u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama, postavljati pitanja na predavanjima i seminarima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad 30% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
1.Pismeni međuispit 40% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 54 1,8
2. Pimeni međuispit 30% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
22 66 2,2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 100% do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Napisani i javno izloženi seminarski rad se ocjenjuje dodjelom proporcionalnih bodova. Tijekom nastave Nema osim u slučaju dokazane bolesti.
1.Pismeni međuispit Provera znanja iz dijela vježbi. Tijekom semestra. Osim u slučaju opravdanih razloga.
2. Pimeni međuispit Provjera znanja iz dijela predavanja. Kraj semestra. Nema.
Završni ispit U slučaju da parcijalno ne zadovolji za prolaz, polaže se cjelovitii pismeni ispit koji obuhvaća sve propisano nastavnim obvezama. Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi)

Tjedni plan nastave

 1. Temeljni pojmovi makroekonomije P - Makroekonomika-Mikroekonomika; Temeljni pojmovi makroekonomije; Makroekonomski ciljevi i mjere.
 2. Problemi ekonomske organizacije P - Sastojci ponude i potražnje; Tržni mehanizam - Analiza ponude i potražnje; Elastičnost.
 3. Tržni mehanizam P - Tržišta i naredbe u suvremenom gospodarstvu; Tržišta i ekonomska uloga države.
 4. Makroekonomska i agrarna politika P - Makroekonomska i agrarna politika; Mjere i posljedice makroekonomske politike; Agrarna politika i mjere.
 5. Međunarodni ekonomski odnosi; Agrobiznis u međunarodnim odnosima P - Međunarodni ekonomski odnosi – povijest odnosa i aktualna ekonomska kriza; Agrobiznis u međunarodnim okvirima – problem odnosa hrane i stanovništva.
 6. Ekonomske škole/pravci P - Razvitak ekonomske i agroekonomske misli u svijetu i u Hrvatskoj.
 7. Teorija proizvodnje. Regionalni aspekt P - Proizvodni resursi i teorija proizvodnje u agrobiznisu.
 8. Teorija gospodarskog rasta P - Teorija gospodarskog razvitka i rasta.
 9. Metode u agroekonomici V - Značaj metoda u makroekonomskim istraživanjima.
 10. Metode u agroekonomici V - Metode i primjena u analizi promjena, stanja i kod predviđanja.
 11. Makroekonomski ciljevi i mjere S - Makroekonomski ciljevi – proizvodnja, zaposlenost, standard; Makroekonomske mjere – fiskalna, monetarna.
 12. Problemi ekonomske organizacije S - Agregatna ponuda i potražnja – razina, promjene i čimbenici; Elastičnost ponude i potražnje.
 13. Tržni mehanizam S - Tržište i uloga države – povijesni primjeri međuovisnosti djelovanja tržišta i ekonomske uloge države.
 14. Makroekonomska i agrarna politika S - Agrarna politika kao sastavnica makroekonomske politike – ciljevi i mjere.
 15. Teorija gospodarskog rasta S - Gospodarski rast: ciljevi, posljedice, Teorija proizvodnje; Regionalni aspekt razvoja – ciljevi i mjere.

Obvezna literatura

 1. Grgić, I., Par, V., Žutinić, Đ., Bokan, N.: Osnove agroekonomike - Interni materijali za predmet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/moduli/doc/26353_skripta.pdf
 2. Grgić, I., Franić, R., Cerjak, M., Mikuš, O., Hadelan, L., Mesić, Ž., Zrakić, M., Bokan, N. (2017): Priručnik iz agrarne ekonomike –Pojmovnik i osnovne metode –, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Hrvatsko agroekonomsko društvo, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Družić, I. i drugi (2003): Hrvatski gospodarski razvoj, "Politička kultura", Zagreb
 2. Babić, M. (2007): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb
 3. Samuelson, P. A; Nordhaus, W. (1992): Ekonomija 14. izd., "MATE" d.o.o. Zagreb (odabrana poglavlja)
 4. Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku, "MATE"d.o.o.,Zagreb
 5. Blanchard, O. (2005): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences Economic Policy
 • Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet Makroekonomija, Nacionalna ekonomika i privredni sistem, Osnovi ekonomije
 • Ekonomski fakultet Mostar, Osnove ekonomije
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, Osnove makroekonomije

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.