Ispiši

Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Poznavanje ekonomike proizvodnje i uz nju vezane organizacije od velike je važnosti za razumijevanje čimbenika koji djeluju na ekonomski uspjeh poslovanja. U uvodnom dijelu ovog modula student će biti upoznati s pojmom mikroekonomije i obilježjima poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj. Nakon toga dobit će temeljna znanja o modelu tržišta i konceptu elastičnosti s gledišta poljoprivrednog proizvođača. U okviru ekonomike proizvodnje steći će znanja vezano uz optimalno ulaganje inputa, kombiniranje inputa i proizvoda. U završnom dijelu modula student će biti upoznat s osnovama organizacije poljoprivrednog gospodarstva i poljoprivrednih površina.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Auditorne vježbe: 20
Seminar: 16

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Uspješnim završetkom ovog modula student će:
- Moći izračunati i protumačiti utjecaj promjene cijene na potražnju i poslovanja na temelju danih podataka
- Biti sposoban izračunati granične stope supstitucije inputa i supstitucije proizvoda
- Moći odrediti optimalnu razinu ulaganja varijabilnog inputa, kao i optimalnu kombinaciju inputa u proizvodnji

Oblici nastave

 • Predavanja
  Upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima modela tržišta, funkcije proizvodnje i funkcije prihoda i troškova. Metode optimizacije odnosa input-output, input-input i output-output.
 • Auditorne vježbe
  Stjecanje znanja i vještina u izračunu i tumačenju promjena u potražnji i elastičnosti potražnje vezano uz poslovanje poduzeća. Stjecanje praktičnog znanja u području primjene temeljnim mikroekonomskih alata u analizi i planiranju proizvodnje.
 • Seminari
  Rješavanje zadanog problema iz jednog od područja koje pokriva ovaj modul u timu od najviše 5 studenata.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti međusobni odnos i utjecaj ponude i potražnje na proizvodnu jedinicu Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I.
Primijeniti jednostavne modele iz teorije proizvodnje na podatke iz prakse Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., pismeni ispit II., seminarski rad
Razumjeti značaj odnosa između više proizvodnji na gospodarstvu za uspješnost poslovanja Aktivnost na nastavi, pismeni ispit II., seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Prenijeti studentima znanje iz područja vezanog uz cilj, ishode učenja i kompetencije ovog modula, putem predavanja, primjera za vježbu i vođenja izrade seminara. Nastavnik održava stalnu komunikaciju sa studentima te im stavlja na raspolaganje nastavne materijale i važne informacije u svezi modula korištenjem suvremenih metoda učenja, uključivo i e-učenje. Također provjerava nazočnost, vrednuje stupanj usvajanja znanja i ocjenjuje studente.

Obveze studenta

Studenti su obavezni nazočiti predavanjima, vježbama i seminarskim vježbama te raditi na izradi seminarskog rada i pripremi za pisane provjere znanja (ispite). Studenti su također dužni redovito pratiti obavijesti vezane uz nastavu i prijaviti se na sustav e-učenja kao korisnici modula. Kod predaje seminarskih radova i prijavljivanja ispita dužni su se držati zadanih rokova

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 40 45 1,5
Priprema i prezentacija seminarskih radova (S) 20% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 45 1,5
Parcijalni ispit I. (PI I.) 40% 0%-59%
60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 45 1,5
Parcijalni ispit II. (PI II.) 40% 0%-59%
60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 45 1,5
UKUPNO 100% 0-59%, 60-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100% Ukupna ocjena = PI I.x0,45+PI II.x0,45+Sx0,1 1: 0-59%, 2: 60-70%, 3: 71-80%, 4: 81-90%, 5: 91-100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 4 90 3
Ukupno 90% ukupne ocjene 0-59%, 60-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100% 1: 0-59%, 2: 60-70%, 3: 71-80%, 4: 81-90%, 5: 91-100% 4 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave Studenti su obavezni nazočiti minimalno traženom broju sati izravne nastave. Dodatni zadatak u obliku seminara ili eseja.
Parcijalni ispit I. (PI I.) Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz prvog dijela modula. Polaganje u okviru završnog ispita.
Parcijalni ispit II. (PI II.) Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz drugog dijela modula. Polaganje u okviru završnog ispita.
Završni ispit Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz 1. i 2. dijela modula. Ukoliko je student uspješno položio jedan dio, na završnom ispitu polaže samo preostali dio. Polaganje tijekom redovnih ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Bitne postavke i pojmovi mikroekonomije i ekonomike proizvodnje:
 2. Poljoprivreda: osnovna obilježja poljoprivrednih gospodarstava, kretanje poljoprivredne proizvodnje, prirodni i društveno-ekonomski čimbenici poljoprivredne proizvodnje, sustavi i tipovi poljoprivrednih gospodarstava
 3. Teorija tržišta: definicija tržišta, model potražnje i čimbenici koji utječu na potražnju, model ponude i čimbenici koji utječu na ponudu, ravnoteža ponude i potražnje, neravnoteža na tržištu: nestašica i suvišak
 4. Elastičnost: cjenovna elastičnost potražnje u točki i lučna elastičnost, dohodovna elastičnost potražnje, ukrštena elastičnost, primjena koncepta elastičnosti kod donošenja odluke o cijeni
 5. Teorija proizvođača: funkcija ponude resursa, funkcija proizvodnje, funkcija potražnje i prihoda, maksimizacija profita primjenom funkcije prihoda i troškova
 6. Analiza točke pokrića: vrijednosna i količinska točka pokrića, točka pokrića jednog proizvoda, točka pokrića kod proizvodnje više proizvoda, primjena analize točke pokrića za usporedbu dvaju projekata
 7. 1. Međuispit: Pismeni
 8. Funkcija proizvodnje jednog inputa: ukupni, prosječni i marginalni proizvod; faze neoklasične funkcije proizvodnje; vrijednost marginalnog proizvoda; tablično, matematičko i grafičko određivanje optimalne razine ulaganja varijabilnog inputa
 9. Supstitucija inputa: funkcija proizvodnje dva inputa i izokvante; granična stopa supstitucije: linearna, opadajuća i komplemenatarna;
 10. Supstitucija inputa: matematičko i grafičko određivanje optimalne kombinacije dvaju inputa
 11. Odnos output-output: vrste odnosa između različitih proizvoda unutar jednog poslovnog subjekta: konkurentski, komplementarni i nezavisni; oportunitetni trošak i stopa zamjene outputa; granična stopa zamjene outputa: linearna i rastuća; optimalna kombinacija proizvodnje
 12. Optimizacija proizvodnog programa: metode optimizacije proizvodnog programa, osnove modela linearnog programiranja, primjena linearnog programiranja za optimizaciju proizvodnje
 13. Uvod u organizaciju proizvodnje: suvremene teorije organizacije, temeljna načela organizacije, organizacijski postupci, čimbenici organizacije, organizacijska struktura
 14. Osnove planiranja i organizacije poljoprivrednog poduzeća: poslovni planovi i godišnji poslovni plan; organizacija poljoprivrednih površina s obzirom na lokaciju, veličinu i oblik parcele; organizacija komunikacijskih i transportnih puteva; komasacija i arondacija
 15. 2. Međuispit: Pismeni

Obvezna literatura

 1. Litzka F., Teorija poljoprivredne proizvodnje (2005), Prijevod s engleskog, Interna skripta za studente
 2. Jelavić, A., Ravlić, P, Starčević, A., Šamanović, J. (1995) Ekonomika poduzeća. Ekonomski fakultet. Split
 3. Juračak, J. (2004) Ekonometrija i operacijska istraživanja, Interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Preporučena literatura

 1. Olson, K. D. (2004) Farm management Principles and Strategies. Iowa State Press. USA
 2. Karoglan P., Tanić S. (1990) Organizacija i ekonomika ratarske proizvodnje. Izbor iz predavanja (interna skripta) Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Mansfield, E. (1994) Microeconomics: Theory and Applications, 8th Edition, W. W. Norton & Co. New York, USA

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Agricultural Production Economics, Michigan State University
 • Production Economics, North Carolina A&T State University

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.