Ispiši

Specijalna herbologija (226242)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Nastavni program ovog predmeta predstavlja višu razinu znanja u području suzbijanja korova. Predmet obrađuje specijalne i aktualne teme s naglaskom na napredne sustave suzbijanja korova. Budući da su trendovi okolišu prihvatljiva zaštita usjeva od korova, nastavni program obuhvaća različite mogućnosti racionalne primjene herbicida (višekratnu primjenu smanjenih dozacija, post-emergence rok primjene, poboljšanu kvalitetu aplikacije, procjenu potrebe primjene herbicida, primjenu adjuvanata i dr.). Važan dio nastavnog programa je integracija nekemijskih mjera borbe i uvođenje ekologije korova u sustav suzbijanja. Osim racionalne primjene herbicida predmet obrađuje osjetljivost kultivara (inbred linija) na herbicide i upravljanje korovima u usjevima tolerantnim (dobiveni kulturom tkiva) i u usjevima otpornim na (totalne) herbicide (dobiveni genetskim modifikacijama). Vježbe i seminarski rad obuhvaćaju znanstvena i stručna istraživanja u području herbologije (planiranje i provođenje pokusa, metode ocjenjivanja herbicidnog učinka, analizu rezultata istraživanja).

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 36
Laboratorijske vježbe: 4
Vježbe u praktikumu: 8
Seminar: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): >90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

redovito pohađanje nastave (max. tri izostanka)

Opće kompetencije

Predmet omogućuje studentu kompetencije u području suzbijanja korova u poslovnim subjektima, rad u državnim institucijama ili za samozapošljavanje (savjetodavni poslovi, poljo-ljekarna i sl.). Stječe vještine za edukaciju u srednjim školama ili za nastavak osobnog znanstvenog usavršavanja. Kompetentan je za dobivanje licence za istraživanje herbicida prema kriterijima dobre istraživačke prakse. Osposobljen je za edukaciju poljoprivrednih proizvođača (za obveznu izobrazbu i za osobne potrebe - CŽO).

Oblici nastave

 • Predavanja
  36
 • Laboratorijske vježbe
  4
 • Vježbe u praktikumu
  8
 • Seminari
  12

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Formulirati trendove u području suzbijanja korova Usmeni ispit, aktivnost na nastavi
Opisati mjere integrirane zaštite bilja od korova Usmeni ispit, aktivnost na nastavi
Identificirati posljedice primjene herbicida Usmeni ispit, aktivnost na nastavi
Opisati proceduru i metode provođenja poljskih pokusa Seminarski rad, aktivnost na nastavi, usmeni ispit
Utvrditi i analizirati rezultate te donijeti zaključke istraživanja Seminarski rad, aktivnost na nastavi, usmeni ispit
Definirati program zaštite od korova prema principima integrirane zaštite Usmeni ispit, aktivnost na nastavi

Način rada

Obveze nastavnika

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-planiranje nastave na temelju ciljeva i ishoda učenja,
-priprema: predavanja, zadataka za grupni i individualni samostalni rad,
-dostavljanje nastavnih materijala (prezentacija, separata i sl.) putem Merlina,
-ocjenjivanje studenata,
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na nastavi (P, S, PK)
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila)

Obveze studenta

-redovito pohađanje nastave,
-aktivno sudjelovanje na nastavi,
-redovito obavljanje samostalnih zadataka,
-polaganje završnog ispita,
-etično ponašanje

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 10 bodova (0 izost.); 8 (1 izost.); 5 (2 izost.); 36 36 0,5
Vježbe i samostalni zadaci 10 bodova (naglašena); 8 (umjerena); 5 (slaba); 12 20 0,5
Samostalni rad-pisani dio 20 12-13
14-15
16-17
18-20
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 50 2
Samostalni rad-izlaganje 15 9-10
10,5-11
12-13
13,5-15
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 10 1
Usmeni ispit 45 27-31
32-35
36-40
40-45
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
64 2
UKUPNO 100 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje predavanja Evidentira se pohađanje nastave. Više od tri neopravdana izostanka smatra se neupisanim predmetom. prema rasporedu nastave nema
Vježbe i samostalni zadaci Evidentira se vještina izrade u praktičnih zadataka i rasprave tijekom izlaganja seminarskih radova. tijekom izravne nastave nema
Samostalni rad-pisani dio Tema se dodjeljuje na početku semestra. Ocjenjuje se cjelovitost teme, razumijevanje, struktura, relevantnost literature, ispravnost citiranja, gramatička i pravopisna ispravnost. do kraja semestra nema
Samostalni rad-izlaganje Ocjenjuje se jasnoća u izražavanju, stručna terminologija, raspolaganje predviđenim vremenom. tijekom izravne nastave nema
Usmeni ispit Testiraju se vještine i kompetencije u skladu s ishodima učenja pojedinih nastavnih jedinica. Ocjenjuje se teorijsko i funkcionalno znanje. redovni ispitni rokovi nema

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvod u predmet: ishodi učenja, način rada i ocjenjivanja. Inicijalni test (provjera kompetencija u temeljnim znanjima).
 2. P - P - Analiza inicijalnog testa. Potrošnja pesticida u RH, analiza potrošnje herbicida i strategija smanjenja potrošnje. S - Podjela tema seminarskih radova, upute o izradi i ocjenjivanju.
 3. P - Poljoprivreda, okoliš i posljedice konvencionalne poljoprivrede. Uvod u ekološki prihvatljivu zaštitu bilja od korova. PK - Poljski pokusi: planiranje, provođenje i ocjenjivanje.
 4. P- Načela integriranog pristupa suzbijanju korova i zakonodavni okvir. PK – Metode ocjenjivanja herbicidnog učinka i pripadajući EPPO standardi.
 5. P - Mjere u integriranoj zaštiti bilja od korova. PK – Analiza rezultata istraživanja u herbologiji.
 6. P - Prioritetne skupine herbicida s gledišta potrošnje i namjene: ariloksifenoksipropionati i cikloheksandioni (namjena, uvjeti primjene, spektar i simptomi djelovanja, antagonizam s drugim herbicidima, mogućnosti racionalne primjene).
 7. P - Prioritetne skupine herbicida s gledišta potrošnje i namjene u RH: sulfonilurea herbicidi (namjena, uvjeti primjene, spektar i simptomi djelovanja, problem rezistentnosti korova).
 8. P - Prioritetne skupine herbicida s gledišta potrošnje i namjene u RH: kloracetamidi (namjena, uvjeti i vrijeme primjene, spektar i simptomi djelovanja, mogućnosti racionalizacije, fizikalno kemijske karakteristike i utjecaj na okoliš).
 9. P - Prioritetne skupine herbicida s gledišta potrošnje i namjene u RH: derivati karboksilnih kiselina (namjena, uvjeti i vrijeme primjene, spektar i simptomi djelovanja, fitotoksični učinci, utjecaj na okoliš). PK – Analiza sigurnosno tehničkih listova herbicida i službenih odobrenja herbicida (ograničenja primjene herbicida i dr.).
 10. P - Prioritetne skupine s gledišta potrošnje u RH: triazini , trazinoni, fenil-karbamati, piridazinoni i dr. S - Izlaganje seminara.
 11. P - Adjuvanti herbicidima i ostala sredstva slične namjene (gnojiva, poboljšivanči i dr.). Tipovi, funkcija i doprinos ekološki prihvatljivoj zaštiti od korova. S- Izlaganje seminara.
 12. P - Uključivanje ekologije korova u sustav suzbijanja (inventarizacija korova, banka sjemena korova, prognoza zakorovljenosti).
 13. P - Genotipska osjetljivost kultivara na herbicide. Sustav suzbijanja korova u usjevima tolerantnim (dobiveni kulturom tkiva) i u usjevima otpornim na (totalne) herbicide (dobiveni genetskim modifikacijama). Stanje u svijetu i Hrvatskoj. Prednosti, nedostaci i posljedice. S - Izlaganje seminara.
 14. S - Izlaganje seminara.
 15. T - terenske vježbe na pokušalištu Šašinovec.

Obvezna literatura

 1. Barić, Klara, Ostojić, Z. (2017). Herbicidi. U: Pregled stredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Glasilo biljne zaštite, 1-2: 225-285.
 2. Relevantni znanstveni i stručni radovi nastavnika (dostupni putem Merlina)
 3. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura i povrća. Zagreb: Ministarstvo poljoprivrede.
 4. Barić K., Ostojić Z., Šćepanović M. (2014). Integrirana zaštita bilja od korova. Glasilo biljne zaštite, 416-434
 5. Bažok R., Barić K., Čačija M., Drmić Z., Đermić E., Gotlin Čuljak T., Grubišić D., Ivić D., Kos T., Kristek A., Kristek S., Lemić D., Šćepanović M., Vončina D. (2015). Šećerna repa – Zaštita od štetnih organizama u sustavu integrirane biljne proizvodnje. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Preporučena literatura

 1. Janjić, V. (2009). Mehanizam delovanja pesticida. Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd
 2. Sing H.P., Batish D.R., Kohli R.K. (2005) Handbook of Sustainable Weed Management. Food Products Press
 3. Radosevich, S., Holt, J., Ghersa, C. (1996). Weed Ecology. Second Edition. Implications for Management., USA.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Weed Biology and Weed Management, Universität Göttingen
 • Integrated Plant Protection in Horticultural Crops, BOKU

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.