Ispiši

Forenzična entomologija (169425)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa primjenom entomologije u forenzici, a uključuje prepoznavanje pojedinih vrsta, razvojnih stadija i starosti kukaca, odnos kukaca i vanjskih čimbenika, prikupljanje entomološke faune na mjestu događaja, uzgoj kukaca u laboratoriju, utvrđivanje vremena i načina smrti s obzirom na slijed kukaca na mrtvom tijelu i upoznavanje sa ulogom entomologa u sudskim procesima i vještačenjima.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 24
Vježbe u praktikumu: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, a da bi ostvarili pravo na potpis moraju prisustvovati na najmanje 80% nastave. Vođenje evidencije dolaska na nastavu provodi nositelj predmeta i asistent kroz evidencijske obrasce. U slučaju nedovoljnog i neopravdanog broja dolaska na nastavu student gubi pravo na potpis i dužan je predmet ponovno upisati i slušati iduće akademske godine. Sve opravdane izostanke izvan dozvoljenog potrebno je dokumentirati. Studenti moraju aktivno sudjelovati u nastavi na predavanjima i vježbama, a njihova spremnost na timski rad posebno se očekuje tijekom rješavanja grupnih praktičnih zadataka. Uvjet za izlazak na pismeni dio ispita je sakupljen potreban broj bodova iz pohađanja nastave, praktičnog rada i kolokvija u sustavu Merlin.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje uloge entomologije u području forenzike, odnosno prepoznavanje najvažnijih vrsta kukaca i njihovih razvojnih stadija koji su prisutni u različitim fazama raspada lešine kako bi se utvrdilo vrijeme i način smrti. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja u razumijevanju značaja entomologa u sudskim procesima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Samostalni zadaci:Na temelju studije slučaja studenti u grupama determiniraju kukce prisutne na lešini i utvrđuju vrijeme i način smrti.
 • Vježbe u praktikumu
  U sklopu vježbi studenti na primjerima kukaca i njihovih razvojnih stadija, pod binokularnom lupom, uočavaju najvažnije morfološke značajke vrsta iz redova Coleoptera i Diptera koji su važni u forenzičnoj entomologiji.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati ulogu kukaca i primjenu entomologije u forenzici Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit.
Razlikovati morfološke i anatomske specifičnosti kukaca u odnosu na ostale organizme Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit.
Opisati metode i opremu potrebnu za hvatanje, usmrćivanje i prepariranje kukaca ulovljenih na mjestu događaja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, on-line kolokvij, praktični rad, pismeni ispit.
Opisati i prepoznati najvažnije morfološke razlike kukaca iz redova Coleoptera i Diptera koji su važni u forenzičnoj entomologiji Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, on-line kolokvij, praktični rad, pismeni ispit.
Razjasniti razlike u životnim ciklusima između najvažnijih vrsta kukaca u forenzičnoj entomologiji te navesti utjecaj ekoloških čimbenika na njihovu pojavu Sudjelovanje u raspravama, praktični rad, pismeni ispit.
Opisati i primijeniti pravilne postupke uzimanja uzoraka sa mjesta događaja Sudjelovanje u raspravama, praktični rad, pismeni ispit.
Opisati načine i uvjete uzgoja kukaca u laboratoriju koji su skupljeni na mjestu događaja
Analizirati slijed kukaca na lešini i interpretirati dobivene rezultate na temelju čega će moći odrediti vrijeme i način smrti
Opisati i objasniti ulogu entomologa u sudskim procesima Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave prema planu, praćenje rada studenata, ocijenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, omogućava kontaktiranje sa studentima

Obveze studenta

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, a da bi ostvarili pravo na potpis moraju prisustvovati na najmanje 80% nastave. Vođenje evidencije dolaska na nastavu provodi nositelj predmeta i asistent kroz evidencijske obrasce. U slučaju nedovoljnog i neopravdanog broja dolaska na nastavu student gubi pravo na potpis i dužan je predmet ponovno upisati i slušati iduće akademske godine. Sve opravdane izostanke izvan dozvoljenog potrebno je dokumentirati. Studenti moraju aktivno sudjelovati u nastavi na predavanjima i vježbama, a njihova spremnost na timski rad posebno se očekuje tijekom rješavanja grupnih praktičnih zadataka. Uvjet za izlazak na pismeni dio ispita je sakupljen potreban broj bodova iz pohađanja nastave, praktičnog rada i kolokvija u sustavu Merlin.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i sudjelovanje na nastavi 15 80 % - 84,9 % dolazaka (12 bodova)
85 % - 89,9 % dolazaka (13 bodova)
90 % - 94,9 % dolazaka (14 bodova)
95 % - 100 % dolazaka (15 bodova)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 30 1
Kolokvij u sustavu Merlin 8 < pet točnih odgovora
pet točnih odgovora (5 bodova)
šest točnih odgovora (6 bodova)
sedam točnih odgovora (7 bodova)
svi odgovori točni (8 bodova)
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
5 0,2
Samostalni rad 17 < 10 točnih odgovora
10 - 12 točnih odgovora (10 bodova)
12 - 14 točnih odgovora (12 bodova)
14 do 16 točnih odgovora (14 bodova)
svi odgovori točni (17 bodova)
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0,8
Završni ispit (pismeni) 60 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Formiranje konačne ocjene: 64-72 boda
73-80 bodova
81-90 bodova
91-100 bodova
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
UKUPNO 100 % 100 bodova 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kolokvij u sustavu Merlin Definiranje pojmova. 13. tjedan nastave
Samostalni rad Studija slučaja. 14. tjedan nastave
Završni ispit (pismeni) 15. tjedan nastave

Tjedni plan nastave

 1. P – Upoznavanje sa planom i programom predavanja i vježbi te uvjetima za potpis; povijest, razvoj i značaj forenzične entomologije; pravilno korištenje ključeva za determinaciju kukaca
 2. P - Položaji glave, oblici usnih ustroja, ticala, krila i nogu, građa kožnog sustava, dišni i optjecajni sustav, žlijezde s unutarnjim izlučivanjem i hormoni, specifičnosti vezane uz anatomiju kukaca koje ih razlikuju od ostalih organizama
 3. P - Metode hvatanja, usmrćivanja, prepariranja i čuvanja kukaca koji su važni u prikupljanju dokaza u slučaju smrti
 4. V - Morfološke značajke vrsta iz porodica Carabidae, Silphidae, Staphylinidae, Histeridae, Trogidae, Dermestidae, Cleridae i Nitidulidae važne u forenzičnoj entomologiji; praktični rad sa kukcima i gledanje kukaca pod binokularnom lupom
 5. . V - Morfološke značajke vrsta iz porodica Calliphoridae, Sarcophagidae, Sepsidae, Piophilidae, Phoridae, Muscidae, Fannidae i Sphaeroceridae važne u forenzičnoj entomologiji; praktični rad i gledanje kukaca pod binokularnom lupom.
 6. P - Životni ciklusi vrsta iz redova Coleoptera i Diptera koje su važne u forenzičnoj entomologiji
 7. P - Odnosi između vrsta iz reda Coleoptera važnih u forenzičnoj entomologiji i klimatskih čimbenika
 8. P - Odnosi između vrsta iz reda Diptera važnih u forenzičnoj entomologiji i klimatskih čimbenika
 9. P - Entomološka oprema i postupci potrebni za pravovremeno i pravilno uzimanje uzoraka različitih životnih stadija kukaca sa i iz mrtvog tijela
 10. P - Načini i uvjeti uzgoja kukaca u laboratoriju uzetih sa mjesta događaja koji služe kao dokazni materijal
 11. P - Utvrđivanje post mortem intervala (PMI) uz pomoć sume efektivnih temperatura. Moguće pogreške kod utvrđivanja vremena smrti
 12. P - Znakovi smrti, pet faza raspadanja tijela sisavaca, zastupljenost određenih vrsta kukaca i različitih stadija razvoja tijekom svake faze
 13. P - Utvrđivanje načina smrti, zlostavljanja i zanemarivanja te premještanja lešine s mjesta događaja na temelju slijeda kukaca na tijelu
 14. SZ - Samostalni rad studenata - determinacija kukaca na lešini i određivanje post mortem intervala na temelju studije slučaja
 15. P - Uloga entomologa pri sudskim vještačenjima i procesima, primjena forenzične entomologije u Hrvatskoj

Obvezna literatura

 1. Gennard, D.E. (2007). Forensic entomology. John Wiley &amp; Sons Ltd., Chichester
 2. Nastavni materijali nositelja predmeta

Preporučena literatura

 1. Byrd, J.H., Castner, J.L. (2009). Forensic Entomology: The Utility of Arthropods in Legal Investigations, Second Edition. CRC Press, Boca Raton
 2. Haskell, N., Catts, P.E. (1990). Entomology and Death, a Procedural Guide. Joyce&#39;s Print Shop, Michigan

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove forenzične biologije, Sveučilište u Splitu
 • Forensic entomology, University of Huddersfield
 • Forensic entomology, University of Bristol

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.