Ispiši

Vinogradarstvo 1 (144001)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul daje osnovne informacije o povijesti uzgoja vinove loze. Obrađuju se najvažnija poglavlja biologije vinove loze, odnosno sistematika, građa i funkcija organa vinove loze te karakteristike godišnjeg biološkog ciklusa. Velika se pozornost poklanja utjecaju okolišnih prilika na uzgoj vinove loze, odnosno pravilnom odvijanju fenofaza i fizioloških procesa. Navode se važni klimatski čimbenici i pokazatelji njihove prikladnosti za uzgoj vinove loze te utjecaj nepovoljnih klimatskih prilika na njezin rast i razvoj i rentabilnost proizvodnje. U drugom dijelu modula govori se o vinovoj lozi i njezinim srodnicima značajnim u vinogradarstvu te obrađuju razlogzi korištenja loznih podloga i karakteristike najvažnijih. U svrhu razumijevanja proizvodnje sadnog materijala i različitih kategorija kakvoće obrađuje se i oplemenjivanje vinove loze s posebnim naglaskom na sustav klonske i sanitarne selekcije. Uče se i različiti načini razmnožavanja vinove loze, opisuje se vinogradarski rasadnik i tehnologija proizvodnje loznih cijepova.
U praktičnom dijelu vježbi studenti stječu iskustvo o organografiji vinove loze. Na temelju konkretnih klimatskih podataka i pokazatelja određuju se prikladnost nekog područja za uzgoj vinove loze. U dijelu oplemenjivanja i rasadničarstva studenti na temelju važećih zakonskih propisa izrađuju shemu sustava certificiranja i nadzora u proizvodnji sadnog materijala.
Kroz seminarsku nastavu studenti pretražuju različite literaturne izvore i baze podataka te izrađuju i izlažu seminarske radove koji nadopunjuju gradivo obrađeno na predavanjima.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 34
Vježbe u praktikumu: 10
Seminar: 10
Terenske vježbe: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Predmet daje temeljna znanja o biologiji i ekologiji vinove loze, načinima razmnožavanja u vinogradarstvu te stvaranju osnove za proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala.
Stečena znanja nužan su preduvjet za praćenje ostalih predmeta iz područja vinogradarstva i vinarstva na preddiplomskom studiju kao i nastavak školovanja na diplomskom studiju Hortikultura usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo. Poznavanje biologije vinove loze te interakcije loze i okolišnih uvjeta osposobljavaju buduće stručnjake za razumijevanje i rješavanje praktičnih problema u proizvodnji grožđa i vina.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Na dostupnom biljnom materijalu studenti se praktično upoznaju sa građom pojedinih organa vinove loze. Opisuju i i grafički predočavati vegetativne i generativne organe te se vježbaju uočavati polimorfizam unutar vrste Vitis vinifera. Temeljem konkretnih klimatskih podataka računaju klimatske pokazatelje i utvrđuju prikladnost područja za uzgoj vinove loze. Izrađuju shemu sustava certifikacije i kontrole sadnog materijala.
 • Seminari
  Seminari vezani uz različite teme, služe kao nadopuna sadržajima obrađenim na predavanju (rast i razvoj vinove loze, fiziološki procesi, utjecaj vina na zdravlje, postignuća u klonskoj selekciji i hibridizaciji i sl.). Grupa studenata izrađuju pisani rad te ga prezentiraju ostalim studentima stječući vještine prikupljanja i obrade literature te izrade i javnog prezentiranja svojih postignuća.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati važnost vinogradarstva kroz povijest seminarski rad, test znanja, završni ispit
Prepoznati i opisati građu i funkciju organa vinove loze vježbe u praktikumu, test znanja, završni ispit
Opisati faze godišnjeg biološkog ciklusa i najvažnije fiziološke procese kod vinove loze seminarski rad, test znanja, završni ispit
Objasniti važnost pojedinih klimatskih čimbenika za uzgoj vinove loze i odabir sorata seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
Vrednovati klimatske podatke sa stanovišta prikladnosti za uzgoj vinove loze vježbe u praktikumu, radni zadaci tijekom nastave test znanja, završni ispit
Argumentirati potrebu korištenja loznih podloga i navesti karakteristike važne pri izboru podloga za pojedina vinogradarska područja seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
Objasniti važnost oplemenjivanja vinove loze za proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
Opisati postupak klonske i sanitarne selekcije te razmnožavanja i proizvodnje sadnog materijala seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
Pripremiti i prezenti seminarski rad na zadanu temu u suradnji s grupom studenata seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje izvorne nastave - predavanja, vježbe. Osmišljavanje tema za seminarske radove i sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, izrada i prezentiranje seminarskog rada. Polaganje ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Predavanja+vježbe 42 42 1,5
Izrada i prezentacija seminarskog rada (S) 20% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 46 1,5
Test znanja 1 (T1) 40% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 46 1,5
Test znanja 2 (T2) 40% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 46 1,5
UKUPNO 100% Sx20+T1x40+T2x40/100 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit* (ZI) 80% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 92 3
UKUPNO 100% (Sx20+ZIx80)/100

* studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja pristupaju u ispitnom roku cjelovitom završnom usmenom ispitu koji čini 80% ocjene, a preostalih 20% čini ocjena seminarskog rada

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Izrada i prezentacija seminarskog rada (S) sadržaj pisanog rada 70% prezentacija 30%
Završni ispit Student koji ne položi testove znanja tijekom semestra pristupa polaganju cjelovitog usmenog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima. Na ispitu se studentu u pravilu postavljaju tri pitanja iz različitih dijelova programskog sadržaja. Završna ocjena iz predmeta dobiva se prema formuli (Sx20+ZIx80)/100 ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Vinova loza i njezini preci; Povijest uzgoja vinove loze - P
 2. Morfologija vinove loze – građa vegetativnih i generativnih organa vinove loze – P/ Promatranje i opis polimorfizma u građi organa vinove loze - PK
 3. Morfologija vinove loze – izrada preparata, opis i grafički prikaz vegetativnih i generativnih organa - PK
 4. Fenologija vinove loze – faze godišnjeg biološkog ciklus vinove loze - P
 5. Geografska rasprostranjenost uzgoja vinove loze , klimatski čimbenici i klimatski pokazatelji za procjenu prikladnosti područja za uzgoj vinove loze – P i S
 6. Uzroci raznolikosti klime. Oštećenja uslijed nepovoljnih klimatskih prilika. Karakteristike tla i utjecaj na uzgoj vinove loze - P/ Procjena prikladnosti područja za uzgoj vinove loze temeljem konkretnih klimatskih podataka - PK
 7. Najvažniji fiziološki procesi vinove loze (fotosinteza, disanje, transpiracija). Utjecaj klimatskih čimbenika i tehnologije vinogradarske proizvodnje na njihovo odvijanje – P/ Primjer okolišnih karakteristika nekih vinogradarskih područja - S
 8. Parcijalni ispit I (pismeni)/ Važnost vinogradarstva kroz povijest; Utjecaj vina na zdravlje - S
 9. Sistematika loza i lozica – P/ Fizilogija vinove loze - S
 10. Podloge za vinovu lozu - značaj podloga u vinogradarstvu, karakteristike loznih podloga, izbor loznih podloga P i S
 11. Podjela loznih podloga po podrijetlu, karakteristike najvažnijih podloga P i S
 12. Oplemenjivanje vinove loze P i S
 13. Klonska i sanitarna selekcija P i S
 14. Razmnožavanje i proizvodnja sadnog materijala P; kategorije sadnog materijala, zakonski propisi - PK
 15. Razmnožavanje i proizvodnja sadnog materijala S/ Parcijalni ispit II (pismeni)

Obvezna literatura

 1. Mirošević, N., Karoglan Kontić, J. (2008). Vinogradarstvo. Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. PowerPoint-prezentacije
 2. Maletić E., Karoglan Kontić, J., Pejić, I. (2008). Vinova loza-ampelografija, ekologija, oplemenjivanje. Školska knjiga, Zagreb

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.