Ispiši

Geomorfologija (144091)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Razumijevanje procesa u okolišu jedan je od temelja za uspješno bavljenje svim oblicima poljoprivredne proizvodnje. Kroz predavanja i vježbe studenti će steći znanja o aktivnim i pasivnim čimbenicima koji utječu na oblikovanja reljefa. Uz kraći uvodni dio modul je podijeljen u tri dijela:
I. Strukturna geomorfologija (endogeni ili unutrašnji pokreti i njihovo značenje u oblikovanju reljefa Zemlje); II. Egzogena geomorfologija (vanjski utjecaji kao pokretač oblikovanja reljefa Zemlje); III. Reljef kao okolišna datost i njegova evolucija (pitanje prirodnog i društveno – gospodarskog okoliša). Osim predavanja studenti će na vježbama (u praktikumu i na terenskoj nastavi) naučiti interpretirati geomorfološke procese , te upotrijebiti stečeno znanje pri gospodarenju prostorom.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Agroekologija / Agroekologija (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 35
Vježbe u praktikumu: 20
Seminar: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Pripremanje studenata za razumijevanje geološke građe, reljefa, te dinamike Zemlje. Studenti trebaju biti u stanju prepoznati i opisati različite tipove reljefnih oblika, te geomorfološke procese koji su doveli do njihova nastanka. Poznavanje osnovne geomorfološke terminologije i metoda geomorfoloških istraživanja. Stečena znanja omogućit će studentu objektivno vrednovanje reljefa i povezivanje s drugim prirodnim sastavnicama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati i objasniti građu i dinamiku Zemlje Kolkoviji, završni ispit
Raspoznati osnovne tipove reljefnih oblika Kolkoviji, završni ispit
Prepoznati temeljne procese nastanka različitih reljefnih oblika Kolkoviji, završni ispit
Raspoznati tipove i dinamiku geomorfoloških procesa u prirodi, te njihov utjecaj na prirodne sastavnice i čovjeka Kolkoviji, završni ispit
Razumjeti djelovanje fizikalnih i kemijskih procesa, te njihovu ulogu u oblikovanju reljefa u smislu praktične primjene stečenih znanja Kolkoviji, završni ispit
Interpretirati geomorfološke događaje na određenom prostoru, te upotrijebiti to znanje pri gospodarenju prostorom Kolkoviji, završni ispit
Vrednovati geomorfološke procese, te faktore koji vode prema ugroženosti krajobrazne raznovrsnosti Kolkoviji, završni ispit
Razaznati oblike ugroženosti krajobrazne raznovrsnosti Kolkoviji, završni ispit
Čitati i interpretirati topografske karte Kolkoviji, završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu.
Pratiti prisustvo studenata na nastavi.
Održavati konzultacije sa studentima po potrebi.
Organizirati 3 testa znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno, a tijekom semestra student je dužan izraditi i prezentirati seminarski rad čija je tema vezana na jednu od nastavnih jedinica.
Student je dužan polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit u redovitim ispitnim rokovima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 57 57
I. Kolokvij 33 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 41 2
II. Kolokvij 33 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 41 2
III. Kolovij 33 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 41 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Student izrađuje i prezentira seminarski rad čija je tema vezana na jednu od nastavnih jedinica. Prije izlaska na III. kolokvij. Dodatni seminarski rad.
I. Kolokvij Po 20 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, izračunajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno
II. Kolkovij Po 20 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, izračunajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno
III. Kolokvij Po 20 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, izračunajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno
Završni ispit U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti pisani ispit koji uključuje cjelokupno gradivo Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Uvod - objekt, cilj, podjela i mjesto geomorfologije u sustavu geoznanosti; čimbenici razvoja reljefa: aktivni, pasivni.
 2. Strukturna geomorfologija - postanak Zemlje u Sunčevu sustavu. Građa Zemlje.
 3. Strukturna geomorfologija - tektonski elementi litosfere i vrste morfostruktura (borane, rasjedne i epirogene).
 4. Strukturna geomorfologija - unutrašnja Zemljina dinamika (tektonika ploča i reljef, tipovi i vrste morfostruktura – vulkanske i seizmičke, planetarni reljef: kontinenti, oceani, srednjeoceanski hrptovi).
 5. Strukturna geomorfologija - vulkani i potresi; razlozi njihove pojave, njihov prostorni raspored na Zemlji. Podjela vulkana. Podjela potresa.
 6. I test znanja - Zemljina vanjska dinamika –egzogeni faktori u oblikovanju Zemlje (sunčeve zrake, voda, snijeg, led, vjetar i biogeni).
 7. Zemljina vanjska dinamika - fizičko i kemijsko trošenje stijena i reljef. Eolski procesi i oblici.
 8. Zemljina vanjska dinamika - padinski procesi i oblici.
 9. Zemljina vanjska dinamika - glacijalni procesi i oblici. Periglacijalni procesi i oblici.
 10. Zemljina vanjska dinamika - fluvijalni procesi i oblici. Marinski i lakustrijski reljef.
 11. II test znanja - Zemljina vanjska dinamika - krški procesi i oblici ; egzogeni i endogeni
 12. Reljef kao okolišna datost i njegova evolucija . Biogeni i antropogeni utjecaji na oblikovanje reljefa. Pitanje prirodnog i društveno-gospodarskog okoliša.
 13. Terenska nastava: upoznavanje studenata s geološkim i geomorfološkim značajkama određenog područja. Tijekom izvođenja nastave studenti će izvoditi i praktične vježbe (određivanje vrste stijena i minerala, određivanje starosti na osnovu fosila, geološko i geomorfološko kartiranje).
 14. Seminar - samostalna izrada seminarskog rada na jednu od ponuđenih tema vezanih uz sadržaj predavanja u okviru modula.
 15. III test znanja

Obvezna literatura

 1. Bognar, A. (1987). Tipovi reljefa Hrvatske. U: Zbornik II znanstvenog skupa geomorfologa Jugoslavije, Zagreb, 21-44.
 2. Herak, M. (1987). Geologija. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Plummer, C. C., McGeary, D. , Carlson, Diane H. (2007). Physical Geology (izabrana poglavlja). McGraw Hill.

Preporučena literatura

 1. Thompson, D. M. (2007). Processes That Shape the Earth. New York: Infobase Publishing.
 2. Szabó, J., Dávid, L., Lóczy,D., eds. (2010). Anthropogenic Geomorphology: a Guide to Man-Made Landforms. New York: Springer.
 3. Bridge, J. , Demicco, R. (2008). Earth Surface Processes, Landforms and Sediment Deposits. Cambridge University Press.
 4. Huggett, R. J. (2007). Fundamentals of Geomorphology. New York: Routlege.
 5. Thompson, D. M. (2007). Processes That Shape the Earth. New York: Infobase Publishing.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Principles of Geomorphology, Colorado State University
 • Geomorphology, University of Vermont

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.