Ispiši

Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu (26178)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Slušanjem ovog predmeta student stječe specifična znanja i vještine o infrastrukturi i logističkom sustavu, njegovoj organizaciji i projektiranju u agrobiznisu.


Programski dijelovi modula su:
- Uvodna predavanja, organizacija i kriteriji evaluacije znanja studenata na modulu. Pojmovno i sadržajno definiranje infrastrukture i logistike
- Funkcije i podjela infrastrukture, gospodarska infrastruktura u agrobiznisu
- Elementi i metode makroekonomske optimizacije gospodarske infrastrukture i infrastrukturnih objekata u agrobiznisu
- Organizacijske mreže infrastrukture, projektiranje objekata infrastrukturne mreže u agrobiznisu
- Poslovna logistika i logističke strategije

Polaganje ispita se vrši preko seminara i parcijalnog ispita te po potrebi usmenog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Auditorne vježbe: 22
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 905

Uvjeti za dobivanje potpisa

Ostvarena 3 ECTS boda tijekom semestra.

Opis

Redovito pohađanje nastave osigurava 1 ECTS bod.
Aktivnost u raspravama tijekom nastave i izrada domaćih zadaća osigurava 1 ECTS bod.
Pripremljen i prezentiran seminarski rad osigurava 1 ECTS bod.
Samostalni radni zadatak omogućuje nadoknadu 1 ECTS boda.

Opće kompetencije

Sposobnost samostalnog istraživanja i/ili timskog rada u analizama ekonomike infrastrukture u agrobiznisu. Ekonomski i društveno odgovorno predlaganje rješenja i strateških smjernica pri donošenju odluka o gospodarskoj infrastrukturi i logistiki u agrobiznisu.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastavnici organiziraju i izvode predavanja koristeći Power Point prezentacije i ostale radne materijale (tekstove, radne zadatke)
 • Auditorne vježbe
 • Seminari
  Seminar – ovisno o veličini grupe, dvoje do troje studenata odabire jednu od ponuđenih tema, zajednički pripremaju pisani rad i prezentaciju, a svaki član skupine usmeno izlaže dio seminarskog rada

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati obilježja infrastrukturnih objekata u agrobiznisu Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit
Obrazložiti utjecaj infrastrukturnih objekata na ekonomsku učinkovitost i dohodak poljoprivredne proizvodnje Rasprave na nastavi, radni zadaci, seminarski rad
Identificirati kritične elemente gospodarske infrastrukture u agrobiznisu s obzirom na specifičnost poljoprivrede, poljoprivrednih inputa i outputa Rasprave na nastavi, radni zadaci, seminarski rad
Izraditi projektni prijedlog lokacije i kapaciteta infrastrukturnog objekta u agrobiznisu, primjenom metoda za evaluaciju i optimizaciju Projektni zadatak, seminarski rad
Objasniti ulogu poslovne logistike u makroekonomskoj perspektivi Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit
Prepoznati logističke strategije, potrebu i načine njihove primjene u rješavanju ekonomskih problema u agrobiznisu Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, pripremanje radnih materijala i održavanje konzultacija.
Kontinuirano praćenje dolazaka studenata na nastavu i evidencija njihove aktivnosti.
Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima.

Obveze studenta

Prisustvo na nastavi, sudjelovanje u raspravama.
Izrada seminara i domaćih zadaća.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanja predavanja i vježbi 50 50 1
Aktivnost na nastavi 40 1
Seminarski rad 50% 10 40 2
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit 50% 18-21,9
22-24,9
25-27,9
28-30
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 2
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% pisani ispit Prosječna ocjena seminarskog rada i pisanog ispita 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Samostalni zadatak - domaća zadaća 40 1
Seminarski rad 50% 50 2
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit 50% 18-21,9
22-24,9
23-27,9
28-30
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit 40 1
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% pisani ispit Prosječna ocjena seminarskog rada i pisanog ispita 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanja predavanja i vježbi Evidencija nazočnosti studenata na nastavi. Prati se sposobnost discipliniranog praćenja nastave. Izostanci se mogu opravdati sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Tijekom semestra. Samostalni zadatak ili usmeni ispit
Aktivnost na nastavi Sudjelovanje u raspravama, postavljanje pitanja, praćenje usvajanja činjenica i razumijevanje teorija, prezentacijskih i komunikacijskih vještina i timskog rada. Zapažena aktivnost bilježi se u studentskoj evidenciji. tijekom semestra Samostalni zadatak ili usmeni ispit
Seminarski rad Seminarsku temu na početku semestra zadužuju skupine od 3 do 5 studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad se predaje na pregled najmanje dva tjedna prije izlaganja, a korigirani prilikom izlaganja. 8. tjedan nastave -
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit Sastoji se od 30 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa 15. tjedan nastave -
Samostalni zadatak - domaća zadaća Samostalni zadatak omogućuje studentima nadoknadu 1 ECTS boda koji nije ostvaren tijekom nastave, putem prijevoda stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganjem pred nastavnikom, prikazom članka ili knjige, pripremom projektne ideje i sl. Ispitni rok -
Seminarski rad U slučaju kada se seminarski rad iz opravdanih razloga ne može obraniti tijekom semestra, brani se na završnom usmenom ispitu. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit Završni pisani ispit jednak je pisanom ispitu tijekom semestra: 30 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa kojima se obuhvaća cjelokupna nastavna građa. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit Na završnom usmenom ispitu ostvaruje se 1 ECTS bod kao nadoknada ukoliko student nije ostvario minimalno 3 ECTS boda tijekom semestra. Uspjeh na ispitu može poslužiti kao korektivni faktor u konačnoj ocjeni. Ispitni rok -

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje, organizacija i kriteriji evaluacije znanja. Infrastrukturni objekti i njihova povezanost logističkim aktivnostima.
 2. Makroekonomsko značenje infrastrukture i makrogospodarska konkurentnost zemalja. Gospodarska i negospodarska infrastruktura pojedinih zemalja.
 3. Posebnosti gospodarske infrastrukture zbog specifičnosti poljoprivrede i poljoprivrednih inputa i outputa.
 4. Usitnjenost dijela agrarne strukture Hrvatske i prilagodba standardnih koncepata projektiranja i izgradnje infrastrukture i infrastrukturne mreže.
 5. Disperzija proizvodnje, raspoloživost rada, dostupnost cestovne, željezničke i riječne mreže. Komparativne prednosti lokacije.
 6. Metode za evaluaciju i optimizaciju lokacije infrastrukturnih objekata.
 7. Organizacijske mreže i organizacijska arhitektura.
 8. Lokacija i izgradnja hladnjače.
 9. Poslovna logistika u makroekonomskoj perspektivi. Konkurentske prednosti kroz logistiku.
 10. Logističke strategije; vrste organizacijskih strategija, funkcionalne strategije.
 11. Priroda opskrbnog menadžmenta, menadžment zaliha.
 12. Transportni menadžment, transportna učinkovitost, ekonomika mase i ekonomika dosega.
 13. Tipovi veletrgovina, oprema i logistika veletrgovina u agrobiznisu.
 14. Izračun optimalnog kapaciteta hladnjače za voće i povrće.
 15. Analiza logistike – studije slučaja.

Obvezna literatura

 1. Zelenika, R., Pavlić Skender, H. (2007). Upravljanje logističkim mrežama, Rijeka, Ekonomski fakultet u Rijeci
 2. Pašalić, Ž. (1984): Teorijske osnove infrastrukture. U: Infrastruktura i privredni razvoj (Rogošić, Ž., ur.), Split, str 7-85.
 3. Zekić, Z. (2000). Logistički menadžment. Glosa d.o.o. Rijeka
 4. Ljubaj, Tihana i Franić, Ramona (2013). Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu. Interna skripta. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (rukopis).

Preporučena literatura

 1. Fourie, J. (2006). Economic infrastructure: a review of definitions, theory and empirics. South African Journal of Economics, 74: 530–556.
 2. Čavrak, V. (2004) Makroekonomske implikacije izgradnje prometne infrastrukture u Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2(1): 1-14.
 3. Ivaković, Č. (1998). Transportna logistika u opskrbljivanju i upravljanju zalihama. Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje „Tehnika i logistika prometa“, Opatija, 27.-28.4.1998.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.