Ispiši

Sustavi suzbijanja štetnih organizama (143991)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul je organiziran u tri dijela: entomološki, fitopatološki i herbološki. U svakom se dijelu modula opisuju najvažniji štetni organizmi u poljoprivrednim kulturama, njihovo praćenje i načini suzbijanja u konvencionalnoj, integriranoj i ekološkoj poljoprivredi. Unutar ova tri sustava raščlanjuju se direktne i indirektne mjere suzbijanja, sličnosti i razlike među njima. Posebna se pozornost pridaje biološkim mjerama suzbijanja.
Nakon završene pojedine nastavne cjeline studentima se omogućuje parcijalno polaganje pismenim putem. Studenti koji redovito prate nastavu i aktivno sudjeluju u nastavi i uče tijekom nastave mogu prijaviti ispit u zimskom roku, kada je na usmenom ispitu presudna prosječna ocjena iz sva tri dijela. Za studente koji nisu uspjeli položiti parcijalne ispite organizira se pismeni ispit iz dijela fitopatologije i herbologije, dok se entomološki dio usmeno polaže.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 35
Auditorne vježbe: 12
Seminar: 9
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje predavanja, vježbi i sudjelovanje u seminarskom radu.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za rad na poljoprivrednim gospodarstvima i savjetodavnim službama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati najvažnije štetne organizme u poljoprivrednim kulturama Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita.
Odabrati način praćenja i procijeniti populaciju štetnih organizama Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita.
Odabrati najpovoljniji način suzbijanja štetnih organizama Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita.
Integrirati biološke mjere suzbijanja u zaštitu od štetnih organizama Set pitanja unutar pisanog ispita i usmenog ispita.

Način rada

Obveze nastavnika

Predmetni nastavnici predavanje organiziraju kao power point prezentacije s osiguranim vremenom za interaktivnu nastavu. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju biti organizirana prema satnici i održati se unutar 15 tjedana izravne nastave. Predmetna je nastava organizirana u tri cjeline: entomološki dio, fitopatološki dio i herbološki dio.
Seminarske radove studenata organizira i provodi nastavnik na predmetu u cilju dopune i proširenja znanja iz cjelokupnog područja. Teme seminarskih radova nastavnik mora dodijeliti studentima na početku semestra i osigurati im minimalno 8 tjedana za pripremu. Nastavnik organizira usmenu prezentaciju seminarskih radova i zajedno sudjeluje u raspravi. Vježbe koje studenti prolaze ne ocjenjuju se posebno, nego se evidentira njihovo zalaganje na vježbama.

Obveze studenta

Preporučuje se prisutnost na predavanjima, uz moguće izostanke od 30%. Vježbe i seminari su obavezni dio nastave. Obveza svakog studenta je izrada seminarskog rada i prezentacija u power point-u nakon čega se razvija rasprava između studenata i nastavnika. Studenti, slušači seminarskog rada zajedno s nastavnikom ocjenjuju zalaganje, prezentaciju i obranu seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit entomološki dio 33,3% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 63 2,2
Pismeni ispit fitopatološki dio 33,3% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
22 63 2,1
Pismeni ispit herbološki dio 33,3% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 54 1,7
UKUPNO 1-5 nedovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5) 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
polaganje ispita iz dijela kojega student nije položio u parcijalnim ispitima 100 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Ukupno 100% 1-5 nedovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit entomološki dio studenti u 7. tjednu nastave polažu pisani ispit iz odslušane materije predmeta kao parcijalni ispit. nema
Pismeni ispit fitopatološki dio Nakon odslušanog dijela iz suzbijanja bolesti studenti pristupaju parcijalnom pisanom ispitu. nema
Pismeni ispit herbološki dio Nakon odslušane nastave iz dijela herbologije studenti pristupaju pisanom parcijalnom ispitu. To je 15 tjedan nastave. nema
polaganje ispita iz dijela kojega student nije položio u parcijalnim ispitima studenti polažu pisani ispit iz dijela predmeta kojega nisu položili tijekom semestra. ispiti se polažu u redovitim ispitnim rokovima student ima pravo izači tri puta na ispit nakon čega ima komisijski ispit

Tjedni plan nastave

 1. Entomologija: Uvodno predavanje i predložena literatura; Značajke kemijskog, ekološkog i integriranog sustava; Direktne mjere suzbijanja štetnika P
 2. Entomologija: Terenska nastava V
 3. Entomologija: Terenska nastava V
 4. Entomologija: Mehaničke mjere, fizikalne mjere P
 5. Entomologija: Biološke mjere zaštite (važnost predatora i parazitoida; načini bioloških mjera zaštite; proizvodi organizama u biološkoj zaštiti) P
 6. Entomologija: Primjena gama zraka u zaštiti od štetnika; primjena biotehničkih mjera zaštite od štetnika; primjena parazitoida i predatora u biološkoj zaštiti V
 7. Fitopatologija: Uvod u modul (upoznavanje s programskim dijelovima modula, literatura ). Definicije pojedinog sustava suzbijanja P
 8. Fitopatologija: Zaštita u ekološkoj proizvodnji – indirektne mjere (zakonske, agrotehničke, relativno otporni kultivari) P
 9. Fitopatologija: Direktne mjere (mehaničke, fizikalne, biološke, kemijske). Orijentacijski programi zaštite od bolesti, pragovi odluke P
 10. Fitopatologija: Komparacija programa zaštite u integriranoj i ekološkoj proizvodnji po kulturama P
 11. Fitopatologija: Seminarski radovi S
 12. Herbologija: Definicija korova, Biološke i ekološke značajke korova. Podjela korova. Štete od korova. Razmnožavanje korova. Upoznavanje s najvažnijim korovnim vrstama u poljoprivredi P
 13. Herbologija: prevencija, eradikacija i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja korova P
 14. Herbologija: Seminarski radovi S
 15. Fitopatologija i Herbologija: Seminarski radovi i vježbe

Obvezna literatura

 1. Barić, B., Pajač Živković, I. (2020). Načela integrirane zaštite bilja. Zagreb: Denona d. o. o.
 2. Ciglar, I. (1998). Integrirana zaštita voćaka i vinograda, Zrinski d. d. Čakovec.
 3. Cvjetković, B. (2010). Mikoze, pseudomikoze voćaka i vinove loze, Zrinski d .d. Čakovec.
 4. Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001). Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski d. d. Čakovec.
 5. Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Barić, B. (2006). Štetočinje vinove loze, Zrinski d. d. Čakovec.
 6. Maceljski, M. (2002). Poljoprivredna entomologija, Zrinski d. d. Čakovec.

Preporučena literatura

 1. Cavalloro, R., Robinson D.W. (1987). Weed Control on Vine and Soft Fruits. A.A. Balkema, Rotterdam.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Integrierte und biologische Schädlingskontrolle im Gartenbau, BOKU

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.