Ispiši

Štetnici i bolesti ljekovitog i aromatičnog bilja (185496)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja u potpunosti je ekološka proizvodnja stoga je uporaba pesticida zakonski regulirana. U Republici Hrvatskoj se proizvodi ili sakuplja oko 170 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja. Cilj ovog predmeta je upoznati studente s najvažnijim štetnicima i bolestima najznačajnijeg ljekovitog i aromatičnog bilja. Studenti će dobiti detaljan pregled najvažnijih vrsta štetnika i bolesti. Tijekom predavanja studenti će biti upoznati s biologijom i ekologijom najvažnijih štetnika i bolesti, simptomima šteta koje oni uzrokuju te mogućnostima suzbijanja. Na vježbama će se studenti upoznati s morfološkim značajkama štetnika i patogena, promatrat će ih pod binokularnom lupom te crtati. Kroz seminarski rad studenti će, temeljem stečenih znanja i pretraživanja literature, samostalno obraditi problematiku pojedinih kultura te predložiti moguća rješenja za pojedine probleme.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R3

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 16
Laboratorijske vježbe: 10
Seminar: 2
Terenske vježbe: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave obvezno je za studente. Da bi dobili potpis studenti moraju prisustvovati na najmanje 80 % predavanja i 80 % vježbi te 100 % seminara.

Opis

Opravdani izostanak potrebno je dokumentirati. Ukoliko je student izostao s nastave više od propisanog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen, a predmet treba ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini.

Opće kompetencije

Nakon odslušanog i položenog modula student će moći primijeniti stečena znanja u teoriji i praksi, moći će argumentirati i riješiti problem. Stečena znanja studenti će koristiti u obavljanju poslova zaštite ljekovitog i aromatičnog bilja od štetnika i bolesti.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi studenti će promatrati štetnike i bolesti pod binokularnom lupom te će iste crtati. Vježbe se provode u skupinama (po 10 studenata u svakoj skupini).
 • Seminari
  Studenti usmeno izlažu radove prema zadanim temama.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Protumačiti životni ciklus i ekologiju najznačajnijih štetnika i bolesti ljekovitog i aromatičnog bilja. Tijekom usmenog izlaganja seminarskih radova i pismenim ispitom.
Determinirati štetnike i patogene temeljem morfoloških značajki. Pregledavanjem crteža te tijekom ispita.
Procijeniti veličinu štete temeljem simptoma napada na biljkama domaćinima. Tijekom usmenog izlaganja seminarskih radova i pismenim ispitom.
Donijeti odluku o vremenu i načinu suzbijanja štetnika i bolesti. Tijekom usmenog izlaganja seminarskih radova i pismenim ispitom.
Odabrati ekološki i ekonomski najprihvatljivije mjere suzbijanja. Tijekom usmenog izlaganja seminarskih radova i pismenim ispitom.

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik je dužan izvoditi nastavu u skladu s izvedbenim planom, omogućiti studentima potrebne materijale za izvođenje nastave. Nadalje, nastavnik je obvezan omogućiti studentima dovoljno ispitnih rokova te ih pravovremeno obavijestiti o istima.

Obveze studenta

Pohađanje nastave obvezno je za studente. Da bi dobili potpis studenti moraju prisustvovati na minimalno 80 % predavanja i 80 % vježbi te 100 % seminara. Opravdani izostanak potrebno je dokumentirati. Ukoliko je student izostao s nastave više od propisanog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen, a predmet treba ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini. Studenti će dobiti teme za seminare te će samostalno pripremati seminare i aktivno sudjelovati na izlaganjima istih. Tijekom izvođenja vježbi studenti će promatrati štetnike i bolesti pod binokularnom lupom te će iste crtati. Studenti mogu polagati predmet tijekom semestra u kojem isti slušaju kroz dva parcijalna ispita. Uvjet za izlazak na drugi parcijalni ispit je uspješno položen prvi parcijalni ispit. Studenti koji ne polože ispit putem parcijalnih ispita dužni su u vrijeme ispitnih rokova izaći na pisani ispit.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Crteži s vježbi 10 % 0-59 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 9 0,3
Seminarski radovi 10 % 0-59 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 9 0,3
I. međuispit: pismeni 40 % 0-59%
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 36 1,2
II. međuispit: pismeni 40 % 0-59%
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 36 1,2
UKUPNO 100 % 91-100 %, 81-90 %, 71-80 %, 60-70%, 0-59% Izvrstan (5), Vrlo dobar (4), Dobar (3), Dovoljan (2), Nedovoljan (1) 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Crteži s vježbi Na vježbama studenti promatraju pod binokularnom lupom štetnike i bolesti te iste crtaju tijekom sata. Do kraja semestra svi crteži trebaju biti predani na uvid. Dozvoljen je izostanak s 20% vježbi pa nema potrebe za nadoknadom.
Seminarski radovi Studenti usmeno izlažu seminarske radove prema zadanim temama. Do kraja semestra seminarski radovi trebaju biti usmeno prezentirani. Svaki student mora sudjelovati u izradi seminarskog rada i njegovom izlaganju. Nadoknade za izlaganje nema.
I. međuispit: pismeni Pismeni ispit određenog dijela nastavnog gradiva. Pitanja uključuju: nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. Polaže se polovinom semestra. Tijekom redovitih ispitnih rokova.
II. međuispit: pismeni Pismeni ispit određenog dijela nastavnog gradiva. Pitanja uključuju: nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. Polaže se na kraju semestra. Tijekom redovitih ispitnih rokova.

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s pravima i obvezama, ciljem modula, sadržajem i načinima provjere znanja. Važnost uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja. Podjela najvažnijih štetnika ljekovitog i aromatičnog bilja po sistematici.
 2. P - Štetnici iz redova Thysanoptera i Orthoptera. Biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz redova Thysanoptera i Orthoptera.
 3. P - Štetnici iz redova Hemiptera i Coleoptera. Biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz redova Hemiptera i Coleoptera.
 4. P - Štetnici iz redova Lepidoptera i Diptera. Biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz redova Lepidoptera i Diptera.
 5. P - Nematode, grinje, puževi i glodavci štetni u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja i mjere suzbijanja.
 6. V (PK)- Uvodne vježbe. Pregled morfoloških karakteristika važnih za identifikaciju kukaca s naglaskom na sistematiku najvažnijih štetnika ljekovitog i aromatičnog bilja.
 7. V (PK)- Štetnici iz redova Thysanoptera i Orthoptera. Rad na determinaciji kukaca i simptomatici šteta od kukaca iz redova Thysanoptera i Orthoptera, izrada crteža.
 8. V (PK)- Štetnici iz redova Hemiptera i Coleoptera. Rad na determinaciji kukaca i simptomatici šteta od kukaca iz redova Hemiptera i Coleoptera, izrada crteža.
 9. V (PK)- Štetnici iz redova Lepidoptera i Diptera; Rad na determinaciji kukaca i simptomatici šteta od kukaca iz redova Lepidoptera i Diptera, izrada crteža. 1. međuispit – pismeni.
 10. P - Mikoze ljekovitog i aromatičnog bilja. Najvažnije gljivične bolesti, etiologija, epidemiologija, mjere zaštite kultura.
 11. P - Mikoze ljekovitog i aromatičnog bilja. Najvažnije gljivične bolesti, etiologija, epidemiologija, mjere zaštite kultura. Viroze ljekovitog i aromatičnog bilja. Najvažnije virusne bolesti aromatičnog i ljekovitog bilja, njihova etiologija, epidemiologija i mjere zaštite.
 12. P - Viroze ljekovitog i aromatičnog bilja. Najvažnije virusne bolesti aromatičnog i ljekovitog bilja, njihova etiologija, epidemiologija i mjere zaštite.
 13. V (PK) - Mikoze ljekovitog i aromatičnog bilja. Determinacija uzročnika bolesti.
 14. V (PK) - Mikoze ljekovitog i aromatičnog bilja. Determinacija uzročnika bolesti.
 15. S - Seminarski radovi. Studenti sudjeluju u izlaganju seminarskih radova o najvažnijim ljekovitim i aromatičnim biljkama s naglaskom na njihove štetnike i bolesti. 2. međuispit – pismeni.

Obvezna literatura

 1. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski, Čakovec
 2. Igrc Barčić, J., Maceljski, M., (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski, Čakovec
 3. Oštrec, Lj. (1998): Zoologija. Zrinski, Čakovec
 4. Meyer, U., Blum, H., Gärber, U., Hommes, M., Pude, R., Gabler, J. (2010): Praxisleitfaden "Krankheiten und Schädlinge im Arznei- und Gewürzpflanzenanbau". DPG Spectrum Phytomedizin, Braunschweig
 5. Nastavni materijali nositelja predmeta u sveučilišnom programu Merlin (sustav e-učenja Merlin)

Preporučena literatura

 1. Bokulić i sur. (2015): Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Dostupno na: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/dokumenti-obrasci/
 2. Cvjetković i sur. (2021): Glasilo biljne zaštite 1-2.
 3. Preporučene internet stranice

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • İlnesses and Harms of Medical and Aromatic Plants, Balikesir University, Turska
 • Protection of Horticultural Plants, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.