Ispiši

Gnojiva i gnojidba (144075)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet opisuje gnojiva i svrhu gnojidbe, te razmatra pozitivne (izvor biljnih hraniva za rast biljaka) i negativne učinke gnojidbe (moguća akumulacija opasnih i toksičnih tvari u tlu, eutrofikacija površinskih voda, obogaćivanje atmosfere amonijakom). U modulu se razrađuje klasifikacija gnojiva na mineralna (pojedinačna i složena) i organska, navodi se sadržaj aktivne tvari u njima, načini dobivanja te se opisuje kemijsko i fiziološko-kemijsko djelovanje gnojiva u tlu. U drugom dijelu se razmatra i razrađuje melioracijska i redovna gnojidba tla za poljoprivredne kulture. Putem vježbi prezentira se problematika uzorkovanja organskih i mineralnih gnojiva te se demonstriraju metode za fizikalne i kemijske analize gnojiva.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 48
Laboratorijske vježbe: 8
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): 91-100 %

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje i poznavanje proizvodnje i primjene mineralnih i organskih gnojiva kao važnog čimbenika u poljoprivrednoj proizvodnji.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Tijekom izvođenja vježbi studenti se upoznaju sa problematikom uzorkovanja organskih i mineralnih gnojiva, pripremom uzoraka za kemijske analize, izvođenjem kvantitativnih tehnika kemijskih analiza mineralnih i organskih gnojiva. Studenti će dobiti uvid u osnovne postavke melioracijske gnojidbe i izračun količina organskih i mineralnih gnojiva za pojedine kulture.
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Iskazati povezanost pozitivnih i mogućih negativnih aspekata primjene organskih i mineralnih gnojiva. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Isplanirati primjenu i izračunati doze različitih vrsta gnojiva za melioracijsku i redovnu gnojidbu tla za uzgoj različitih kultura s obzirom na plodnost tla. Sudjelovanje u vježbama, parcijalni ispit, završni ispit.
Izvesti pravilno uzorkovanje i pripremu uzoraka organskih i mineralnih gnojiva za kemijsku analizu Sudjelovanje u raspravama, vježbama, parcijalni ispit, završni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pismenog i usmenog ocjenjivanja.

Obveze studenta

Redovito pohađati nastavu. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) 10% 60 60 2
Parcijalni ispit (PI1) 40% < 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 1,5
Parcijalni ispit (PI2) 40% <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 1,5
Seminar (S) 10% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
UKUPNO 100% < 60%, 60 - 70%, 71 - 80%, 81 -90%, 91 -100 % Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ispravak parcijalnog ispita (IPI) 40% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
45 1,5
Ukupno 40% < 60%, 60 - 70%, 71 - 80%, 81 -90%, 91 -100% Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 45 1,5
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) 10% 60 60 2
Seminar (S) 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Završni ispit (ZI) 80% 90 3
Ukupno 100% < 60%, 60 - 70%, 71 - 80%, 81 -90%, 91 -100% Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit (PI1) Moguće kroz ispravak.
Parcijalni ispit (PI2) Moguće kroz ispravak.
Seminar (S) Ocjena: Ovisno o prikazanom znanju i vještini pisanja.
Završni ispit (ZI) Ispitni rok

Tjedni plan nastave

 1. Definicija gnojiva i gnojidbe V: Podjela metoda za analizu mineralnih gnojiva
 2. Podjela gnojiva V: Fizikalne analize mineralnih gnojiva (granulometrijski sastav, vlaga).
 3. Dušična mineralna gnojiva V: Kemijske analize; pH vrijednost i određivanje ukupnih i vodotopivih hraniva
 4. Fosforna, kalijeva, kalcijeva i magnezijeva mineralna gnojiva
 5. Složena gnojiva
 6. Mikrognojiva
 7. Vodotopiva gnojiva
 8. 1. Međuispit
 9. Domaća gnojiva: stajsko gnojivo kruto i tekuće, posebnosti prema vrstama domaćih životinja, načina držanja životinja V: Melioracijska gnojidba i izračun količina organskih i mineralnih gnojiva za pojedine kulture
 10. Različite vrste komposta, načini spremanja, količine u primjeni te njihova biljno hranidbena vrijednost. V: Determinacija mineralnog i ukupnog dušika u tlu te proračun mineralnog i organskog dušika u tlu
 11. Prednosti i nedostatci primjene mulja od otpadnih voda, njihove glavne karakteristike, bihugnoj V: Determinacija mineralnog i ukupnog dušika u tlu te proračun mineralnog i organskog dušika u tlu
 12. Zakonska regulativa, ispravni postupci u primjeni gnojiva
 13. Uzgoj biljaka za zelenu gnojidbu (sideracija), podjela siderata, način i vrijeme unošenja u tlo, ostala gnojiva
 14. GIS i geostatistika u svrhu precizne primjene varijabilne gnojidbe. V: bilanciranje organskih i mineralnih gnojiva i efikasnost pojedinih hraniva
 15. 2. Međuispit

Obvezna literatura

 1. Ćosić, Tomislav (2001). Mineralna gnojiva: interna skripta. Zagreb: vlst. nakl.
 2. Mesić , Milan i sur. (2002). Procjena stanja, uzoraka i veličine pritisaka poljoprivrede na vodne resurse i more na području Republike Hrvatske: studija. Zagreb: Agronomski fakultet.
 3. Butorac, Anđelko (1999). Opća agronomija. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Lončarić, Zdenko; Karalić, Krunoslav (2015). Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva / Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek

Preporučena literatura

 1. Finck, A. (1982). Fertilizers and Fertilization, Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization. Basel: Chemie Verlag.
 2. Ćustić, Mirjana (1998). Kemijska sredstva u poljoprivredi. Pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6. Zagreb: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH.
 3. Hauck, R. D. (1984). Nitrogen in Crop Production. Madison, Wisconsin: ASA, CSSA, SSSA.
 4. Khasawneh, F.E, Sample, E.C., Kamprath, E. J, (1980). The Role of Phosphorus in Agriculture. Madison, Wisconsin : ASA, CSSA, SSSA.
 5. Munson, R. D. (1985). Potassium in agriculture. Madison, Wisconsin :ASA, CSSA, SSSA.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Soil fertility and fertilisation in organic farming, Faculty of Agricultural Sciences, University of Hohenheim, Germany

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.