Ispiši

Fitocenologija (226176)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Fitocenologija ili fitosociologija je disciplina unutar geobotanike, a predstavlja nauku o biljnim zajednicama (fitocenozama), o njihovoj strukturi, građi, florističkom sastavu, odnosima prema okolišu (ekologiji), zakonitosti postanka, razvoja i distribucije u vremenu i prostoru. Također je znanost koja se bavi klasifikacijom biljnih zajednica u sustavu biljnih zajednica gdje se prema svojstvenim (karakterističnim) vrstama vrši njihova klasifikacija u taksonomske jedinice vegetacije (razred, red, sveza, asocijacija, subasocijacija i varijanta).
Na predmetu će se predstaviti i objasniti osnovni pojmovi i definicije u fitocenologiji kao i povijest njezina razvoja. Razgovarati će se o metodologiji uzorkovanja i obrade vegetacijskih podataka kao i stvaranju sustava biljnih zajednica. Studenti će se upoznati s glavnim vrstama biljnih zajednica na području Europe i Hrvatske. Znanje stečeno na predavanjima biti će primijenjeno u praktičnim vježbama i zadacima, kao i praktičnim radom na terenu. Stečena znanja će se testirati u kontekstu samostalnog rada.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Vježbe u praktikumu: 14
Seminar: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave (max. izostanak 2 puta), prisustvovanje terenskoj nastavi, izrada i prezentacija seminara, te položeni kolokvij.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih znanja o: a) biljnim zajednicama s obzirom na staništa u kojima se pojavljuju, b) morfologiji i sistematici biljnih zajednica i c) metodama uzorkovanja, analize i obrade vegetacijskih podataka. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih vegetacijskih pojmova i metoda koji su temelj za razumijevanje i primjenu u studijama i eleboratima vrednovanja krajobraza.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu provode se u skupinama (skupine od 10 do 12 studenata), a obuhvaćaju rad na vegetacijskim i tematskim kartama te bazama podataka te vježbe po skupinama na terenu (u bližoj okolici Fakulteta) iz programskog dijela sinmorfologije, sinekologije, sindinamike i sinhorologije po suvremenim metodama uzorkovanja, analize i obrade vegetacijskih podataka.
 • Terenske vježbe
  1 cjelodnevni terenski izlazak, te 1-2 kraćih terenskih izlazaka u toku nastave.
 • Seminari
  Seminar vezan za inventarizaciju vegetacije i flore (posebno ugrožene) odabranog područja izvodi se pismeno, pojedinačno ili u manjim skupinama (2-3 studenta) uz konačnu usmenu prezentaciju. Pri tome se stječu vještine spretnosti pisanja i prezentiranja rezultata u okviru suradničkog učenja, kao i uvježbavanje javnog nastupa.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti i protumačiti osnovna svojstva fitocenoza Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Predstaviti i znati primijeniti različite metode za uzorkovanje vegetacije (prikupljanje podataka) Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Predstaviti i znati primijeniti različite metode za obradu podataka vegetacije s naglaskom na upotrebu suvremenih numeričkih metoda Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prepoznati osnove tipove vegetacije u Europi i Hrvatskoj te ih sistematski klasificirati i opisati Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Razlikovati procese prirodno i antropogeno uvjetovanih promjena vegetacije Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prepoznati važnost primjene fitocenoloških znanja pri izradi elaborata vrednovanja botaničko-vegetacijskog aspekta Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Samostalno izvesti inventarizaciju flore i vegetacije odabranog područja Seminar
Na primjerima inventarizirati osnovne biljne zajednice i identificirati osnovne promjene /probleme u staništima te vrednovati trenutno stanje u prostoru Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prosuditi / dati prijedlog / sintetizirati vegetacijske procese u prirodi koji su pokretači promjena te predvidjeti daljnji tijek razvoja (sukcesija vegetacije) Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na sustavu za e-učenje Moodle; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća (seminara), pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno, kao i sudjelovanje u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti materijali vezani uz predavanja, primjeri vježbi, zadataka i dr. Student mora imati svoje bilješke. Uvjeti za dobivanje potpisa i pristupanje ispitu su redovito pohađanje predavanja i vježbi, prisustvovanje terenskoj nastavi, izrada i prezentacija seminara, te položeni kolokvij.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Kolokvij 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 15 0,5
Seminarski rad 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Pismeni ispit 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
5 30 1
Usmeni ispit 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
5 15 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kolokvij Pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno u toku nastave u toku nastave
Seminarski rad Izborne teme po dogovoru. u toku nastave u toku nastave
Pismeni ispit Pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte, vrednujte, usporedite i sl.). Prepisivanje je zabranjeno prijavljuje se u sustavu ISVU, uvjet je prethodno položen predmet Botanika. u ispitnim rokovima
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. u ispitnim rokovima u ispitnim rokovima

Tjedni plan nastave

 1. Opća Fitocenologija P - Osnovni koncept i osnovne definicije u fitocenologiji. Povijesni razvoj znanosti o biljnim zajednicama. A – analitička obrada i sintetska razrada fitocenoloških snimaka kroz faze (primjeri).
 2. Sinmorfologija P – Klasifikacija osnovnih jedinica vegetacije, Braun- Blanquetova metodologija (Analitička svojstva fitocenoza, Sintetična svojstva fitocenoza). Životni oblici i biljne strategije (CSR klasifikacija): kompetitori, stres toleratori i ruderalci. A – unos fitocenoloških snimaka u baze podataka, rad u Turboweg programu.
 3. Sinmorfologija P – Sistemi kartiranja flore i vegetacije s naglaskom na uporabu novih metoda (mogućnosti primjene GIS-a). T- kartiranje vegetacije (rad na terenu).
 4. Sinekologija P – Klasifikacija sinekoloških čimbenika. Raspored biljnih zajednica u odnosu spram klimatskih čimbenika (svjetlo, toplina, voda, vjetar). T- kartiranje vegetacije (rad na terenu)
 5. Sinekologija P - Biljne vrste i biljne zajednice u odnosu spram svojstava tla. Odnos tipova tala i biljnih zajednica. Geomorfološki čimbenici – nadmorska visina, izloženost, nagib, reljef i njihov utjecaj na pridolazak raznih oblika vegetacije. A- unos fitocenoloških snimaka u baze podataka.
 6. Sinekologija P - Utjecaj biotskih čimbenika (fitogeni, zoogeni) na pridolazak biljnih zajednica. Utjecaj čovjeka na razvitak vegetacije nekad i danas (neofiti).
 7. Sindinamika P - Sukcesija vegetacije – definicija, vrste, načini istraživanja i prikazivanja. Sindinamičke jedinice. Početne, prijelazne, trajne i klimazonalne zajednice. A – identifikacija i klasifikacija dinamike vegetacije na konkretnim primjerima.
 8. Sindinamika P - Primjeri sukcesija vegetacije u prirodnim i urbanim područjima. Praktična važnost sindinamike u razumjevanju vegetacije određenoga prostora. Ekoindikatorske vrijednosti biljnih vrsta i determinacija staništa na osnovu istih. A – na konkretnom staništu identificirati /determinirati potencijalne biljne zajednice.
 9. Sinhorologija P- Klasifikacija biljnih formacija Zemlje, Fitogeografsko raščlanjenje Europe i Hrvatske, Florni geoelementi –vrste, rasprostranjenost, spektar. A - Primjeri određivanja biološkog spektra i spektra flornih geoelemenata.
 10. Sinhorologija P - Prostorni raspored i zoniranje vegetacije. Visinska i horizontalna raščlanjenost. Obrati i poremećaji. A – primjeri stručnih istraživanja (elaborati, studije utjecaja na okoliš i sl.)
 11. Sinkronologija P – Razvitak vegetacije Mediterana. Izgled najvažnijih neutrofilnih, acidofilnih i bazofilnih biljnih vrsta i njihove eko-indikatorske vrijednosti. A – primjeri stručnih istraživanja (elaborati, studije utjecaja na okoliš i sl.)
 12. Primjenjena sinhorologija P – Sistematika biljnih zajednica kopnenih staništa (obalna i slana staništa, pješčane sipine, slatkovodna staništa, vrištine, makije). T – kartiranje travnjačke vegetacije (rad na terenu).
 13. Primjenjena sinhorologija P – Sistematika biljnih zajednica kopnenih staništa (prirodni i poluprirodni travnjaci, cretovi, stjenovita staništa i špilje, šume). T- kartiranje šumske vegetacije (rad na terenu).
 14. Primjenjena sinhorologija P – Kartiranje vegetacije daljinskim istraživanjima vegetacije (satelitske i aerofotosnimke). Primjeri znanstvenih i stručnih istraživanja. A – analiza i vrednovanje znanstvenih istraživanja.
 15. Primjenjena sinhorologija S – izlaganje seminara. -

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. D. Prlić: Terenska nastava iz vegetacijske ekologije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za Biologiju,Osijek, 2021., odabrana poglavlja
 2. A. Skender: Fitocenologija u spontanim i antropogenim ekosistemima, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek, 1990, odabrana poglavlja
 3. J.Topić i J. Vukelić: Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema direktivi o staništima EU, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2009., odabrana poglavlja
 4. Predavanja, bilješke i materijali s Merlin-sustava za e-učenje

Preporučena literatura

 1. T., Nikolić, J. Topić, N. Vuković, ur.: Botanički važna područja Hrvatske, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
 2. J. Vukelić, S. Mikac, D. Baričević, D. Bakšić, R. Rosavec R.: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2008., odabrana poglavlja
 3. J. Vukelić: Šumska vegetacija Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2012., odabrana poglavlja
 4. N. Šegulja, V. Hršak: Priručnik za fitocenološka i ekološka istraživanja vegetacije, Hrvatsko ekološko društvo i dr. Ante Pelivan, Zagreb, 1988.
 5. T. Nikolić, B. Mitić, I. Boršić: Flora Hrvatske - Invazivne biljke, Alfa d.d., Zagreb, 2014.
 6. I.Vitasović Kosić, M. Britvec: Florističke i vegetacijske značajke šumskih rubova i travnjaka Ćićarije (Hrvatska). Šumarski list 138(3-4): 167-184, 2014.
 7. I. Vitasović Kosić, F. M. Tardella, A. Catorci: Effect of Management Modification on the Coenological Composition of the North Adriatic Pastoral Landscape (Ćićarija, Croatia). Hacquetia 11(1): 17-46, 2012.
 8. I. Vitasović Kosić, F. M. Tardella, M. Ruščić, A. Catorci: Assessment of floristic diversity, functional composition and management strategy of North Adriatic pastoral landscape (Croatia). Polish Journal of ecology 59(4): 765-776, 2011.
 9. J. P. Grime: Plant Strategies, Vegetation Processes, and Ecosystem Properties, 2nd Edition. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England, 2002.
 10. I. Horvat: Nauka o biljnim zajednicama, Nakladni zavod Hrvatske,Zagreb, 1949.
 11. N. Hulina: Više biljke stablašice, Tehnička knjiga, Zagreb, 2011.
 12. I. Trinajstić: Biljne zajednice Republike Hrvatske, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2008.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fitocenologija, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Krajinska arhitektura
 • Fitocenologija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • Fitocenologija, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
 • Poljoprivredna fitocenologija, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.