Ispiši

Biogeokemija metala u tlu (144098)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj modula je stjecanje općih i specijalističkih znanja iz geokemije okoliša te povezivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika koji utječu na kruženje metala u terestričkim ekosustavima, na procese koji su posrednici u biogeokemijskom kruženju, te konačno na status i zdravlje organizama u ekosustavu. U središtu zanimanja je tlo, koncept kvalitete tla i važnost kemije prirodnih i antropogeniziranih tala u zaštiti okoliša.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Agroekologija / Agroekologija (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 18
Vježbe u praktikumu: 8
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69%
Dobar (3): 70-79%
Vrlo dobar (4): 80-89%
Izvrstan (5): 90-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje predavanja, Pohađanje svih laboratorijskih vježbi, izrađen seminarski rad

Opis

Pismeni ispit

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  grupe do 10 studenata
 • Seminari
  seminarski rad, pojedinačno, pismeno, usmeno, prezentacija, grupa do 5 studenata

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Studenti s položeni predmetom moći će razumjeti i kritički prosuditi važnost geokemije tala za koncept zaštite okoliša. Usmeno tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Studenti će steći znanja o načelima održivosti terestričkih ekosustava i održanja njihove stabilnosti. Usmeno tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Studenti će u potpunosti razumjeti djelovanje fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa kao i njihovih interakcija na kruženje metala u terestričkim sustavima. Usmeno tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Studenti će steći aktivna znanja o karakterizaciji i procjeni pristupačnosti metala biljkama. Usmeno tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Studenti će steći aktivna znanja iz prostorne analize, geostatistike i kartiranja. Usmeno tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Studenti će moći definirati i primijeniti najvažnije procese u kruženju pojedinih metala. Usmeno tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Studenti će steći vještine samostalne interpretacije podataka laboratorijskih analiza tla. Usmeno tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Studenti će moći procijeniti stupanj ranjivosti tla na onečišćenje pojedinim metalima, te planirati korištenje zemljišta na trajno održivi način. Usmeno tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama 0,5 0-4,75
5-5,75
6-6,75
7-7,75
8
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 8 0,5
Ukupno 0,5 0-8 1-5 8 8 0,5
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 2 0-5,75
6-6,75
7-7,75
8-8,75
9-10
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 18 2
Ukupno 2 0-10 1-5 18 18 2
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad 0,5 0-1,75
2-2,75
3-3,75
4-4,75
5
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 4 0,5
Ukupno 0,5 0-5 1-5 4 4 0,5
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama Do kraja semestra Odrada, seminar
Pismeni ispit Pismeni ispit Ispitni rok -
Seminarski rad Izrada i prezentacija seminarskog rada Do kraja semestra Naknadna izrada i prezentacija seminarskog rada

Tjedni plan nastave

 1. Načela održivosti terestričkih ekosustava i narušavanje njihove stabilnosti: Struktura i funkcioniranje terestričkih ekosustava (kretanje tvari i energije, te interakcije i odnosi među organizama u sustavu). P
 2. Izvori i porijeklo potencijalno toksičnih metala u tlu: Koncept kvalitete tla, važnost kemije prirodnih i antropogeniziranih tala u zaštiti okoliša Prirodni i antropogeni čimbenici koje mogu dovesti do akumulacije metala u tlima. P
 3. Biogeokemijski ciklus metala u prirodnim i narušenim terestričkim ekosustavima: Prirodne geokemijske koncentracije, antropogena imisija, imobilizacija i disperzija metala u tlu i drugim medijima okoliša (akvatičnim sustavima, organizmima, atmosferi, te geokemijske barijere i mobilnost metala), interakcije između tla, mikoorganizama i biljke u primanju metala iz otopine tla. P
 4. Mobilnost metala u terestričkom okolišu: Biogeokemijsko kruženje metala i metaloida: mobilizacija i remobilizacija metala ovisno o redoks uvjetima i sekvestriranje Kalibracija mjerenja: 1. Vježba kalibracije mjerne kivete u spektrofotometriji: Cilj vježbe je upoznati se s radom na UV-Vis spektrofotometru; u postupku se koristi referentna otopina (K2CrO4) za koju je u danim uvjetima poznata vrijednost apsorbancije (A). Mjerenjem apsorbancije (A) takve otopine moguće je utvrditi odstupanja spektrofotometra; provjerava se i duljina puta zračenja (b). P
 5. Izračunavanje kemijske ravnoteže u otopini tla: Primjena načela kemijske ravnoteže metalnih ionskih vrsta u otopini tla koristi se u rasvjetljavanju mehanizama koji kontroliraju mobilnost potencijalno toksičnih metala. Izračun kemijske ravnoteže primjenom Visual MINTEQ modela (specijacija metala, ravnoteža otopine, sorpcija i dr.). Model kombinira reakcije sorpcije i kompleksiranja. Obrada izlaznih podataka u Excel-u. S
 6. Pristupi karakterizaciji i procjeni pristupačnosti metala biljkama: Mehanistički pristup, usmjeren na razumijevanje glavnih biogeokemijskih pokretača dinamike metala u sučelju tlo-korijen (npr. u rizosferi), pristup procjene rizika, složeni test za procjenu biljci pristupačnog metala u tlu. V
 7. Prostorne analize, geostatistika i kartiranje; metode identifikacije izvora onečišćenja i monitoring onečišćenih tala: Uvod u obradu prostornih podataka: priroda prostorne varijabilnosti metala u tlima (Prostorna varijabilnost svojstava tla podrazumijeva sustavne (engl. systematic) i slučajne (engl. random) komponente; Sustavna varijabilnost je postupna promjena (trend) uzrokovana pedogenetskim procesima (topografija, litoogija, klima, biološka aktivnost, starost tla, fizikalno-kemijska svojstva); Procjena prostorne varijabilnosti (mehanistički modeli, temeljeni na fizičkim zakonima i deterministički u predikciji; statistički modeli, koji prepoznaju nesigurnost povezanu s procjenom); Statistički aspekti prostorne klasifikacije. P
 8. Geokemijske metode u procjeni kontaminacije tala teškim metalima i potencijalno toksičnim elementima: Studije slučaja (prikupljanje podataka, procjena prostorne varijabilnosti, kartiranje prostorne distribucije elemenata u tlima – proizvodnja tematskih karata, korištenje računalnih programa u statistici, geostatistici - ISATIS i kartiranju - GIS). V
 9. Povezivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika koji utječu na kruženje metala u terestričkim ekosustavima: Interpretacija najvažnijih čimbenika u procesu biogeokemijskog kruženja pojedinih metala. S
 10. Ispit. S
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Kim H.T: (1994): Environmental soil science. Marcel Dekker, INC, New York.
 2. Brady C.N., Weil R.R. (2002): The Nature and Properties of Soils, 13th Edition, Prentice Hall, New Jersey
 3. Bohn H.L., McNeal B.L:, O´Connor G. (2001): Soil Chemistry, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 4. Jury W.A., Horton R. (2004): Soil Physics, 6th Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 5. Zovko M., Romić M. 2011. Soil contamination by trace metals: Geochemical behaviour as an element of risk assessment (poglavlje u knjizi: Earth and Environmental Sciences). Ahmad Dar, Imran (ur.). Rijeka, InTech, p. 437-456.
 6. Castrignano A. 2011. Introduction to spatial data processing. CRA - SCA, Bari, Italija

Preporučena literatura

 1. Environmental Chemistry of Soils, Murray B. McBride, Oxford University Press, 1994

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.