Ispiši

Biologija i ekologija vinove loze (26589)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul se sastoji od dva temeljna dijela; biologije i ekologije vinove loze. U dijelu koji razmatra biologiju vinove loze studenti će se detaljno upoznati sa anatomskom građom organa vinove loze (Vitis vinifera L), kao i specifičnostima u građi nekih drugih vrsta roda Vitis koji su razlog njihove tolerantnosti ka boiotskim i abiotskim čimbenicima. Detaljno se obrađuje anatomska građa vegetativnih organa (mladica, pupova, korijena, listova), te procesi njihovog rasta i razvoja (razvoj provodnih snopova, postrano grananje mladica i korijena, prelazak u sekundarnu građu i sl). Anatomija generativnih organa obuhvaća građu cvjetova i cvatova vinove loze, njihov razvoj, tipove cvjetova, proces oprašivanja i oplodnje, formiranje bobica i sjemenki kao i procese u bobici od oplodnje do pune zrelosti. Studenti će se upoznati sa složenim mehanizama regulacije rasta i razvoja vinove loze te njihove ovisnosti o okolišnim čimbenicima.
U dijelu ekologije vinove loze razmatrat će se utjecaj okoliša na uzgoj vinove loze na razini makro-, mikro- i mezoklime. Definirat će se značenje pojma „terroir“ u vinogradarstvu te će se raščlaniti njegove pojedine komponente. Obradit će se i kritički vrednovati prikladnost važnijih klimatskih indeksa (sume temperatura, Huglinov indeks, hidroheliotermički indeks, kontinentalnost i sl.) pri procjeni prikladnosti nekog područja za uzgoj vinove loze.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Vježbe u praktikumu: 2
Seminar: 6
Terenske vježbe: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70%
Dobar (3): 71 - 80%
Vrlo dobar (4): 81 - 90%
Izvrstan (5): 91 - 100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje složenih procesa rasta i razvoja vinove loze te mehanizama njihove regulacije u ovisnosti o okolišnim čimbenicima.
Stečena znanja nužan su preduvjet za praćenje i razumijevanje ostalih predmeta vezanih uz tehnologiju proizvodnje grožđa i vina na diplomskom studiju, kao i za nastavak obrazovanja i bavljenje znanstvenim istraživanjima u okviru poslijediplomskog doktorskog studija.
Poznavanje anatomske građe, fizioloških procesa i ekologije vinove loze osposobljavaju buduće stručnjake za razumijevanje i rješavanje praktičnih problema u proizvodnji grožđa i vina.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  U vinogradu pokušališta Jazbina studenti obnavljaju svoja znanja o organografiji vinove loze stečena na preddiplomskom studiju kao temelj za razumijevanje anatomske građe u okviru daljnjih tematskih cjelina ovog modula. U praktikumu studenti izrađuju histološke preparate mladice, pupa, lista i korijena vinove loze te pod mikroskopom identificiraju i promatraju karakteristike pojedina staničja o kojima su učili na predavanjima.
 • Seminari
  Studenti imaju zadatak interpretirati i prezentirati rezultate jednog recentnog znanstvenog istraživanja iz područja kojim se bavi ovaj modul.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
ididentificirati biološke osobine odgovorne za dobru adaptabilnost i široku rasprostranjenost vinove loze kao vrste sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
opisati anatomsku građu i specifične funkcije vegetativnih i generativnih organa vinove loze vježbe u praktikumu , test znanja, završni ispit
identificirati pojedina staničja te opisati njihovu diferencijaciju u tijeku godišnjeg biološkog ciklusa vježbe u praktikumu , seminarski rad, test znanja, završni ispit
objasniti hormonsku regulaciju pojedinih faza razvoja vinove loze te utjecaj okolišnih čimbenika na njihovo odvijanje seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
razumjeti utjecaj okoliša na vinovu lozu na razini marko-, mikro- i mezoklime radni zadaci, seminarski rad, test znanja, završni ispit
računati klimatske indekse te kritički vrednovati njihovu primjenjivost za potrebe procjene prikladnosti područja za uzgoj vinove loze radni zadaci, seminarski rad, test znanja, završni ispit
definirati koncept te raščlaniti pojedine komponente „terroir-a“ u vinogradarstvu seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
razumjeti, interpretirati i prezentirati rezultate znanstveno istraživačkog rada iz područja biologije i ekologije vinove loze seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje izravne nastave - predavanja, vježbe. Osmišljavanje tema za seminarske radove i sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, izrada i prezentiranje seminarskog rada. Polaganje ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Predavanja+vježbe 22 22 0,9
Izrada i prezentacija seminarskog rada (S) 20% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 16 0,5
Test znanja 1 (T1) 40% 60 - 71%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 26 0,8
Test znanja 2 (T2) 40% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 26 0,8
UKUPNO 100% (Sx20+T1x40+T2x40)/100 30 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit* (ZI) 80% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 52 1,6
UKUPNO 80% (Sx20+ZIx80)/100 52 2

* studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja pristupaju u ispitnom roku cjelovitom završnom usmenom ispitu koji čini 80% ocjene, a preostalih 20% čini ocjena seminarskog rada

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Izrada i prezentacija seminarskog rada (S) pokazano razumijevanje znanstvenog rada čini 70%, a prezentacija 30% ocjene seminarskog rada
Test znanja 1 Studentu je omogućena provjera znanja tijekom održavanja nastave kroz dva testa znanja. Test znanja 1 obuhvaća anatomska građa vegetativnih i generativnih organa te složene mehanizme regulacije rasta i razvoja vinove loze i njihove ovisnosti o okolišnim čimbenicima. Pitanja su otvorenog tipa i ispituju poznavanje činjenica i sposobnost njihovog povezivanja. 7. tjedan nastave Studenti koji polože Test znanja 2 mogu pristupiti ispravku Testa znanja 1 prvi tjedan po završetku nastave
Test znanja 2 Test znanja 2 obuhvaća utjecaj okoliša na uzgoj vinove loze na razini marko-, mikro- i mezoklime, značenje pojma „terroir“, različite klimatske indekse pri procjeni prikladnosti nekog područja za uzgoj vinove loze. Pitanja su otvorenog tipa i ispituju poznavanje činjenica i sposobnost njihovog povezivanja. Test sadrži i zadatke vezane uz izračun klimatskih indeksa. Na temelju ocjena iz testova znanja i seminarskog rada studentima se određuje završna ocjena ispita prema formuli Sx20+T1x40+T2x40/100 15. tjedan Studenti koji polože Test znanja 1 mogu pristupiti ispravku Testa znanja 2 prvi tjedan po završetku nastave
Završni ispit Student koji ne položi testove znanja tijekom semestra pristupa polaganju cjelovitog usmenog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima. Na ispitu se studentu u pravilu postavljaju tri pitanja iz različitih dijelova programskog sadržaja. Završna ocjena iz predmeta dobiva se prema formuli Sx20+ZIx80/100 ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Biološke osobine vinove loze kao vrste koje su zaslužne za njenu dobru adaptabilnost. Juvenilana vs. odrasla morfologija - P
 2. Organografija vinove loze - T
 3. Građa mladice vinove loze. Razvoj pojedenih organa na mladici – teorije koje objašnjavaju specifični raspored generativnih organa na mladici. Vaskularna anatomija mladice - P
 4. Anatomska građa lista. Anatomska građa korijena. Biološke osobine važne za otpornost na sušu, zaslanjenost i filokseru - P
 5. Anatomska građa cvata i cvijeta vinove loze, mikrosporogeneza i makrosporogeneza.
 6. Pravilni i nepravilni cvjetovi kod loza. Genetička determinacija spola cvijeta. Anatomska građa bobice i sjemenka – P
 7. Anatomska građa pupa, lista i korijena vinove loze – izrada preparata i mikroskopiranje - PK
 8. Parcijalni ispit I - pismeni
 9. Rast i razvoj vinove loze – fiziologija zimskog mirovanja pupova; regulacija i okolišni uvjeti za početak vegetacije te rast mladica i korijena - P
 10. Hormonska regulacija razvoja cvata odnosno vitice. Cvatnja i oplodnja. Oprašivanje, partenokarpija i stenospermokarpija. Krivulja rasta i razvoja bobica. - P
 11. Loza i okolišni uvjeti – tipovi klime prikladni za uzgoj vinove loze. Pojam makroklima, mezoklima, mikroklikma - P
 12. Klimatski indeksi za procjenu prikladnosti područja za uzgoj vinove loze - P
 13. Prezentacija znanstvenih istraživanja iz područja anatomije i fiziologije vinove loze - S
 14. Prezentacija znanstvenih istraživanja iz područja interakcije loze i okoline - S
 15. Parcijalni ispit II - pismeni

Obvezna literatura

 1. predavanja i PowerPoint-prezentacije
 2. Maletić E., Karoglan Kontić, Jasminka, Pejić, I. (2008). Vinova loza-ampelografija, ekologija, oplemenjivanje. Zagreb: Školska knjiga.

Preporučena literatura

 1. Keller, M. (2010). The Science of Grapevine – Anatomy and Phisiology. Academic Press, USA
 2. Mullins, M. G., Bouquet, A., Williams, L. E. (1996). Biology of the grapevine. Cambridge University Press, USA
 3. Gladstones, J., (1992). Viticulture and Environment. Adelaide: Winetitles.
 4. Burić, D. P., (1979). Vinogradarstvo I i II. Novi Sad: Radnički univerzitet „R. Ćirpanov“.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.