Ispiši

Posliježetvena tehnologija (143818)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul „Posliježetvena tehnologija“ obuhvaća tehnike dorade i skladištenja ratarskih proizvoda od prijama materijala pa do njegove otpreme. Posebna programska cjelina su tehnološki postupci konzerviranja proizvoda sušenjem merkantilnog i sjemenskog materijala, tipovi sušara te automatizacija procesa. Obrađuju će načini skladištenja dorađenih proizvoda, fiziološko - kemijski procesi tijekom samog skladištenja te tipovi skladišta i silosa. Programska cjelina su i osnove projektiranja u posliježetvenoj tehnologiji s izradom radnih dijagrama jednako za obiteljska gospodarstva kao i za velika industrijska postrojenja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 42
Laboratorijske vježbe: 6
Vježbe u praktikumu: 6
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Student/ica će nakon predavanja steći znanja o posliježetvenoj tehnologiji koja mu omogućavaju čuvanje poljoprivrednih proizvoda tijekom cijele godine u punoj kakvoći, prepoznavanje i eliminiranje negativnih procesa koji se kod toga mogu javiti.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Vježbe iz određivanja fizikalno-kemijskih karakteristika zrna, utvrđivanja količine i vrsta primjesa te opreme i strojeva za njihovo čišćenje i sustava dugotrajnog i kratkotrajnog skladištenja. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe iz proračuna h-x dijagrama, načina sušenja (jednofazno i dvofazno), izračuna bilance sušara i izrade radnih dijagrama za obiteljska gospodarstva te izrade radnih dijagrama za industrijska postrojenja. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata.
 • Terenske vježbe
  Izvode se u sklopu posjeta sušarama i silosima poljoprivrednih proizvoda (praktičan uvid u različite procese dorade te skladištenja ovisno o vrsti poljoprivrednih proizvoda).
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za poljoprivredne sirovine te mogućnosti tehnoloških postupaka dorade i skladištenja navedene sirovine.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti svojstva vode, zraka i zrna za potrebe sušenja i skladištenja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Definirati fizikalno-kemijska svojstva ratarskih i ostalih značajnijih kultura tijekom dorade i skladištenja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati opremu i strojeve za sušenje i skladištenje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Izračunati bilancu sušare i njezinu energetsku učinkovitost tijekom sušenja ratarskih kultura Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Matematički modelirati osnovne postupke sušenja i razumjeti njihovu primjenu u praksi Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Odabrati i primijeniti pravilnu tehnologiju različitih hidrotermičkih dorada ratarskih proizvoda Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Rješavati probleme tijekom skladištenja i odabrati optimalnu tehnologiju sprečavanja istih Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Izraditi i analizirati idejni projekt postrojenja za doradu i skladištenje različitih poljoprivrednih proizvoda Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 150 5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 – 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Svojstva i promjena stanja vlažnog zraka P+PK - Svojstva vlažnog zraka koji se koristi u sušenju, termodinamičke promjene stanja hladnog zraka, proračun h-x dijagrama.
 2. Fizikalno-kemijska svojstva zrna i ploda P+L - Fizikalno kemijske osobine zrna i ploda, veličina zrna i ploda, koeficijent trenja i nasipna masa zrna i ploda, laboratorijske analize i uzorkovanje prilikom prijama sirovine. Higroskopna svojstva zrna i ploda, vezane vode u zrnu i plodu, parcijalni tlakovi u zrnu i plodu, krivulja histereze.
 3. Tehnološki postupci konzerviranja materijala sušenjem P - Osnove i načini sušenja merkantilnog i sjemenskog materijala. Tipovi sušara i njihova podjela vrsti sušenja, dijelovi sušara, prijenos mase i energije, potrošnja energije, zaštita okoliša.
 4. Proračun rada sušara P+PK - Izračun rada bilance sušare.
 5. Hidrotermički postupci dorade ratarskih proizvoda P- Peletiranje, dvostruko peletiranje, ekstrudiranje, tostiranje, uparavanje, ekspandiranje, mikroniziranje i flokiranje.
 6. Čišćenje materijala P - Utvrđivanje količine i vrsta primjesa te oprema i strojevi za njihovo uspješno uklanjanje, pranje, sortiranje po veličini, obliku, težini i boji.
 7. Skladišta i načini skladištenja P+PK - Sustavi dugotrajnog i kratkotrajnog skladištenja u skladištima i silosima, vrste skladišta i silosa, gubici tijekom skladištenja.
 8. Procesi tijekom skladištenja P- Fizikalno-kemijske promjene tijekom skladištenja s posebnim naglaskom na proces samozagrijavanja i njegovo sprečavanje.
 9. Dodavanje i vaganje P- Oprema i strojevi za dodavanje i vaganje, tipovi dodavača i vaga, načini umjeravanja.
 10. Transportni putevi P- Oprema i strojevi za transport u silosima i skladištima.
 11. Automatizacija procesa sušenja i skladištenja P- Primjena kompjuterskih sustava koji tvore integrirane sustave i implementiranje integriranih sustava u procesu sušenja i skladištenja.
 12. Osnove projektiranja P+PK - Uvod u projektiranje, izrada radnih dijagrama za obiteljska gospodarstva, izrada radnih dijagrama za industrijska postrojenja.
 13. Terenske vježbe T - Terenska nastava na industrijskim doradbenim i skladišnim kapacitetima.
 14. Seminar - Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Ispit – Pismeni i usmeni ispit.

Obvezna literatura

 1. Katić, Z, (1997.):Sušenje i sušare u poljoprivredi, knjiga, Multigraf d.o.o, Zagreb
 2. Ritz, J. (1997.): Uskladištavanje ratarskih proizvoda, knjiga, PBI d.o.o., Zagreb
 3. Ujević, A. (1988.): Tehnologija dorade i čuvanje sjemena, Fakultet poljoprivrednih znanosti i Bc institut, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Mujumdar; A. (2000.): Drying Technology in Agriculture and Food Sciences, Plymouth, UK
 2. Bala, B.K. (1997.): Drying and storage of cereal grains, Science Publisher, USA.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • University of Brno
 • University of North Carolina
 • University of California
 • University of Southern Queesland
 • Ankara Universty
 • King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.