Ispiši

Agroekonomika u zaštiti bilja (169247)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U poljoprivrednoj proizvodnji osim biotehničkih znanja sve više su potrebna i društvena znanja od ekonomskih do socio-psiholoških. Program predmeta Osnove agroekonomike omogućuje polaznicima stjecanje znanja iz makroekonomike, mikroekonomike te tržišta i marketinga. Tijekom nastave polaznici dobivaju nužne informacije o metodama u agrarnoj ekonomici, ekonomskoj organizaciji i proizvodnim čimbenicima, tržištu, komplementarnim djelatnostima, agrarnoj i ruralnoj politici, poslovnom povezivanju u agrobiznisu, organizaciji poduzeća, teoriji troškova, riziku i neizvjesnost, investicijama u agrobiznisu te marketingu i tržištu.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 45
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 15

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-do 80%
Vrlo dobar (4): 80,1 do 90%
Izvrstan (5): 90,1 do 100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave

Opis

Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova koji ukupno iznosi 45 (1 ECT bod=15). Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, kolokvij, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Opće kompetencije

Nakon položenog predmeta studenti će steći znanja potrebna za razumijevanje značaja poljoprivrede i agrokompleksa u ukupnoj ekonomskoj strukturi zemlje. Također, moći će prepoznati vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru u kontekstu promjena tehnologije proizvodnje. Ovo se posebno odnosi na sličnosti i različitosti tipova proizvodnje kao što su kovencionalna i ekološka proizvodnja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Tijekom predavanja slušači dobivaju pojašnjenje temeljnih pojmova te poveznicu sa literaturim.
 • Provjere znanja
  Prema potrebi i dogovoru sa studentima može se tijekom nastave organizirati parcijalna provjera znanja. Osnovna provjera je pismeni ispit. Slušači mogu slobodno bez pojašnjenja pismeni zamijeniti sa usmenim oblikom ispita. Postoji mogućnost ponavljanja ispita (jedan puta) za veću ocjenu pri čemu se jamči sigurnost prije dobijene ocjene.
 • Auditorne vježbe
  U inetrakciji sa slušačima rješavaju se promjereni primjeri iz agroekonomike.
 • Konzultacije
  Najmanje jednom tjednom bez najave, a prema potrebi slušača uz najavu i dogovor, električnom poštom.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Postoji mogućnost uz izražen ineteres slušača.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti pojmovnu razliku između makro i mikro ekonomike. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati mikro i makro ekonomske čimbenike poljoprivrednog razvitka. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Objasniti značaj djelovanja tržišta na poljoprivredni sektor. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Doprinos poljoprivrede bruto domaćem proizvodu, vanjskotrgovinskoj razmjeni i zaposlenosti. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Izračunati promjene u vremenskim nizovima određenih pojava. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti uspješnost na razini poduzeća. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti uspješnost na razini proizvoda. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroekonomskih fenomena tijekom nastave u obliku radnih zadataka u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 100% 0-60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
45 90 3
Ukupno 100% 45 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Pismeni ispit Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi) Moguće polaganje za višu ocjenu uz zadržavanje šrava na već postignuti uspjeh.

Tjedni plan nastave

 1. Makro agrarna ekonomika P - Definicija, metode, ekonomska organizacija, ciljevi i mjere ekonomske politike;
 2. Makro agrarna ekonomika P - Poljoprivreda kao element gospodarskog sustava i agrobiznisa.
 3. Makro agrarna ekonomika P - Pokazatelji i analiza makroekonomskog rasta i makroekonomske stabilnosti poljoprivrede.
 4. Makro agrarna ekonomika P - Gospodarske strategije razvitka poljoprivrede u zemljama različite gospodarske razvijenosti.
 5. Makro agrarna ekonomika P - Pojam i posebitost resursa u poljoprivredi i njihova alokacija; Poslovno povezivanje u agrobiznisu
 6. Makro agrarna ekonomika P - Mjesto i uloga agrobiznisa u gospodarstvu; uloga države; osnovni elementi agrarne i ruralne politike: ciljevi, mjere, nositelji, učinci;
 7. Makro agrarna ekonomika V – Izvori podataka i tehnike u agroekonomskim istraživanjima
 8. Makro agrarna ekonomika V - Analiza vremenskih serija
 9. Makro agrarna ekonomika V - Lorenzova krivulja
 10. Međunarodna razmjena – Svjetska trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima
 11. Tržište P – Hrvatsko tržište poljoprivrednih inputa i outputa
 12. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja;
 13. Mikro agrarna ekonomika P - Teorija troškova i odluke; Ekonomija rizika i neizvjesnosti;
 14. Mikro agrarna ekonomika V – Troškovi zaštite bilja u ratarstvu; Troškovi zaštite bilja u povrtlarstvu;
 15. Mikro agrarna ekonomika V – Troškovi zaštite bilja u voćarstvu; Troškovi zaštite bilja u vinogradarstvu;

Obvezna literatura

 1. Grgić, I.; Par, V.; Žutinić, Đ.; Bokan, N.: Osnove agroekonomike - Interni materijali za predmet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, dostupno na: http://moodle.srce.hr/2014-2015/mod/forum/view.php?f=6264
 2. Grgić, I., Franić; R.; Cerjak, M.; Mikuš, O.; Hadelan, L.; Mesić, Ž.; Zrakić, M.; Nataša B. (2017): PRIRUČNIK IZ AGRARNE EKONOMIKE –Pojmovnik i osnovne metode – / Grgć, Ivo (ur.).: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Hrvatsko agroekonomsko društvo, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Družić, I. i drugi (2003): Hrvatski gospodarski razvoj, "Politička kultura", Zagreb
 2. Babić, M. (2007): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb
 3. Samuelson, P. A; Nordhaus, W. (1992): Ekonomija 14. izd., "MATE" d.o.o. Zagreb (odabrana poglavlja)
 4. Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku, "MATE"d.o.o.,Zagreb
 5. Blanchard, O. (2005): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet Osijek
 • Introduction to the Economics of Agriculture, UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN
 • Ekonomika poljoprivrede, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje Makedonija
 • Ekonomika poljoprivrede, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.